Informacje

Klub Radnych PO odpowiada – czy to krętactwa Burmistrz Kurowskiej?

W związku z zarzutami skierowanymi przez Burmistrz Kurowską dotyczącymi wypowiedzi radnego PO Romana Kościowa w sprawie Budżetu MJ na 2010 rok informujemy, co następuje:

1. Wypowiedź radnego PO dotyczyła Budżetu MJ na 2010 rok, zatem planowane zadłużenie na 2010 rok w kwocie 45.440.358,41 zł zostało porównane z planowanym zadłużeniem z lat poprzednich i przedstawione przez radnego liczby są prawdziwe.

2. W swojej wypowiedzi radny PO korzystał z ogólnie dostępnej opinii Komisji Finansowo-Budżetowej RMJ dotyczącej budżetu na 2010 rok, której fragmenty dotyczące planowanego zadłużenie chcemy przedstawić:

„Prace Komisji dotyczyły również analizy planowanego w 2010 r. zadłużenia Miasta Jasła. W tym zakresie dokonano porównania planowanego zadłużenia począwszy od budżetu na 2006 r. i przedstawia się ono następująco:
– 2006 r. – 31 201 088,69 zł
– 2007 r. – 33 322 291,10 zł
– 2008 r. – 34 931 930,00 zł
– 2009 r. – 35 527 015,91 zł
– 2010 r. – 45 440 358,41 zł tj. 37,25%
Jak wynika z przedstawionych danych planowane zadłużenie miasta ma tendencję rosnącą. Znaczący wzrost zadłużenia został zaplanowany na 2010 r. Wzrasta ono w stosunku do kwoty z 2009 r. o 9 913 342,50 zł co związane jest ze znacznym wzrostem wydatków majątkowych planowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej. Planowany deficyt wynosi: 16 165 342,50 zł. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu będzie kredyt komercyjny w wysokości 21 559 842,50 zł.”

3. Jeżeli chcielibyśmy porównać planowane zadłużenie ze zrealizowanym w latach poprzednich to otrzymalibyśmy fałszywy obraz. Dla przykładu porównując planowane zadłużenie na 2010 r. w kwocie 45 440 358,41 zł ze zrealizowanym w 2008 r. (rok 2009 nie został jeszcze zamknięty) w kwocie 24 495 964,67 to można byłoby wysnuć wniosek że zadłużenie wzrasta o ponad 80 %.

4. Analizując tekst UM można dojść do wniosku iż jest on niespójny i chaotyczny a ponadto wiele w nim krętactw. W jednym miejscu mówi się, że zmniejszające się zadłużenie to sukces a w drugim, że zwiększające się planowane zadłużenie w 2010 r. to też sukces.

5. Mając na uwadze fakt, że w mniemaniu Burmistrz Kurowskiej jej zarządzanie miastem to pasmo samych sukcesów, pozbawionych jakichkolwiek porażek, z zaniepokojeniem przyjęliśmy informację, iż jedna krótka wypowiedź radnego PO dla mediów, wywołała tak nerwową odpowiedź. Z drugiej strony jesteśmy jednak zadowoleni, gdyż mamy nadzieję, że wypowiedź ta przyczyni się do dalszej dyskusji na forum publicznym w sprawie jakże istotnej dla mieszkańców gdyż dotyczącej stanu finansów naszego miasta.

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej
Rady Miasta Jasła

SŁOWA KLUCZOWE