Informacje

Podsumowanie projektu „Ja też potrafię”

W dniu 10 maja 2011r. odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Ja też potrafię – aktywizacja społeczna i zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta Jasła”.

Projekt MOPS

W konferencji uczestniczyli Przewodnicząca Rady Miejskiej Jasła Pani Elżbieta Bernal, Zastępca Burmistrza Pan Leszek Znamirowski, Przewodniczący Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Kultury Rady Miejskiej Jasła Pan Krzysztof Czeluśniak, Sekretarz Urzędu Miasta w Jaśle Pan Paweł Rzońca oraz przedstawiciele instytucji, organizacji pozarządowych i firm z terenu miasta Jasła. W konferencji udział wzięli także uczestnicy projektu oraz osoby, które pełniły funkcje asystenta osoby niepełnosprawnej w projekcie.

Celem konferencji było przedstawienie rezultatów projektu, zwrócenie uwagi wszystkich obecnych na szczególnie trudną sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy, zwłaszcza tych z zaburzeniami psychicznymi oraz upowszechnianie roli i znaczenia asystenta osoby niepełnosprawnej w życiu społecznym i zawodowym osób niepełnosprawnych.

W trakcie konferencji osoby uczestniczące w niej podkreślały celowość i konieczność realizacji podobnych przedsięwzięć. Praca zawodowa jest niezwykle ważna w życiu każdego człowieka, a szczególnie dla osób z zaburzeniami psychicznymi, gdyż pozwala im na aktywne uczestnictwo w życiu społeczno – zawodowym oraz rozwój własnej osobowości. Ponadto podczas panelu dyskusyjnego uczestnicy konferencji podkreślali innowacyjność projektu i jego wpływ na zmianę postrzegania osób z zaburzeniami psychicznymi jako w pełni wartościowych pracowników i uczestników życia społecznego.

Projekt „Ja też potrafię – aktywizacja społeczna i zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta Jasła” realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle od 1.06.2010r. do 31.05.2011r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem głównym projektu jest trwająca 9 m-cy aktywizacja społeczna oraz zawodowa 10 osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta Jasła, które z powodu swojej niepełnosprawności nigdy nie podjęły zatrudnienia lub utraciły je i mają trudności by powrócić na rynek pracy. Osoby te z powodu specyfiki schorzenia często spychane są na margines życia społecznego oraz zawodowego. Związane jest to z utrzymującym się w społeczeństwie zjawiskiem ich naznaczenia i dyskryminacji.

Dla uczestników projektu zostały zorganizowane:
– 6 – miesięczne staże zawodowe u pracodawców,
– zajęcia kreatywne z muzykoterapii,
– poradnictwo specjalistyczne (zawodowe i psychologiczne),
– warsztaty społeczno – zawodowe.

Ponadto uczestnicy projektu przez cały okres uczestnictwa w projekcie mogą liczyć na pomoc i wsparcie ze strony asystenta osoby niepełnosprawnej. Asystenci osób niepełnosprawnych przed przystąpieniem do współpracy z podopiecznymi odbyli kurs „Asystent osoby niepełnosprawnej z zaburzeniami psychicznymi”, którego celem było zapoznanie z sytuacją i kondycją osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, a także przekazanie wiedzy na temat metod negocjacji, mediacji i procesów komunikowania się z osobą niepełnosprawną.

Realizacja projektu dała szansę osobom niepełnosprawnym zaburzonym psychicznie na podjęcie aktywności w szerszym niż do tej pory zakresie, zarówno w życiu społecznym, jak i zawodowym. Ponadto uświadomiła wielu osobom, że osoby zaburzone psychicznie mogą bez przeszkód funkcjonować w społeczeństwie i wykonywać sprawnie powierzone im obowiązki służbowe.

Wszystkie działania realizowane w ramach projektu współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE