Informacje

Nowy kierownik „inwestycji” w jasielskim magistracie

56-letni Antoni Pikul jest od minionego piątku nowym kierownikiem w jasielskim magistracie. Będzie odpowiadał za prace Wydziału Inwestycji.

Ulica Ujejskiego
Jedna z niedawno zakończonych inwestycji
- przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Ujejskiego.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze kierownika Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta w Jaśle został ogłoszony przez burmistrza miasta Andrzeja Czerneckiego w dniu 2 czerwca br. Od potencjalnych kandydatów wymagano: obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych, niekaralności za umyślne przestępstwa, posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy, w tym co najmniej trzyletniego stażu pracy lub wykonywania przez co najmniej trzy lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku kierowniczym, wykształcenia wyższego technicznego oraz nieposzlakowanej opinii.

W skład komisji przeprowadzającej nabór na stanowisko kierownicze wchodzili: Paweł Rzońca, Marek Polechoński i Stanisław Kosiek. Ich zadaniem było dokonanie oceny zgodności ofert z ogłoszeniem o naborze, ustalenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne oraz dokonanie końcowego wyłonienia kandydata na stanowisko podlegające naborowi.

W związku z przeprowadzonym postępowaniem nowym kierownikiem został wybrany Antoni Pikul.

„Kandydat spełnił warunki zawarte w ogłoszeniu o naborze na wskazane stanowisko. Kandydat posiada wykształcenie wyższe w zakresie architektury, kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz długoletnie doświadczenie zawodowe, w tym na stanowiskach projektanta, kierownika zespołów projektowych, dyrektora biura projektów, kierownika budowy oraz architekta miejskiego. Komisja konkursowa wysoko oceniła wiedzę merytoryczną i praktyczną kandydata, pozwalająca na prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków” – napisał w uzasadnieniu do wyboru kandydata Paweł Rzońca, sekretarz miasta Jasła.

Antoni Pikul, z wykształcenia architekt, posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu inwestycjami, planowaniu przestrzennym oraz w projektowaniu budynków. Prywatnie żonaty, ojciec trójki dorosłych dzieci, mocno zaangażowany w życie lokalnej społeczności. W latach 1990-1994 pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Miejskiej Jasła i jednocześnie wicemarszałka Sejmiku Województwa Krośnieńskiego. W ubiegłym roku kandydował z listy „Jaślan” w okręgu wyborczym nr 2 do Rady Miasta.

Do zadań kierownika Wydziału Inwestycji będzie należało: koordynowanie pracami podległego wydziału, kreowanie polityki inwestycyjnej wynikającej z potrzeb miasta, opracowywanie harmonogramów przygotowania zadań inwestycyjnych (w tym kontrolowanie przebiegu ich wykonania oraz opracowywanie analiz dotyczących realizacji tych zadań), koordynacja działań dla uzyskania pozwolenia na budowę dla planowanych inwestycji, uczestnictwo w procesie wyłaniania wykonawców realizowanych inwestycji, nadzór nad sporządzaniem i aktualizacją Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta, nadzór nad budową, modernizacją i utrzymaniem dróg będących w zarządzie miasta oraz nadzór nad lokalnym transportem zbiorowym (w szczególności nad bieżącą działalnością Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej).

Zgodnie z zarządzeniem burmistrza Andrzeja Czerneckiego w sprawie struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Wydział Inwestycji wchodzi w skład Pionu Infrastruktury Technicznej, podległego I Zastępcy Burmistrza Miasta Jasła.

Antoni Pikul jest piątą osobą zatrudnioną na stanowisku kierowniczym od momentu objęcia w grudniu ubiegłego roku stanowiska burmistrza przez Andrzeja Czerneckiego. Wcześniej postępowania konkursowe wygrali: Piotr Wilisowski (dyrektor Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej), Aleksandra Dacyl (kierownik Wydziału Oświaty), Tadeusz Zachwieja (audytor wewnętrzny, koordynator Biura Audytu i Kontroli Zarządczej) oraz Tomasz Sarnowski (kierownik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta).

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Nowy kierownik „inwestycji” w jasielskim magistracie”

  1. Gratulacje dla nowego Kierownika. Z pewnością Pan Antoni posiada ogromną wiedzę techniczną i samorządową, niemniej jednak zaniki pamięci „zwłaszcza ze zobowiązań” i problem alkoholowy nie wróżą wielkiej przyszłości dla inwestycji Urzędu Miasta a tym samym nas Jaślan.

  2. Może ktoś przyglądnie się jakości wykonanych prac mam na myśli głównie chodniki szczególnie po deszczu wszystkie nierówności są dobrze widoczne.