Informacje

Projekty realizowane przez MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle w ramach polityki prorodzinnej od kilku lat, poprzez szereg swoich działań, wspiera rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Praca z rodziną prowadzona jest przede wszystkim w oparciu o „System profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną miasta Jasła na lata 2008 -2013r.” oraz „Program aktywności lokalnej dla miasta Jasła na lata 2010-2013”. Wsparcie rodziny realizowane jest m.in. poprzez konsultacje, poradnictwo specjalistyczne, mediacje rodzinne, warsztaty w zakresie podniesienia kompetencji opiekuńczo-wychowawczych.

W 2010r. Ośrodek jako jeden z nielicznych na terenie województwa podkarpackiego, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Rodzina nasz skarb”, zapewniał rodzinom niewydolnym wychowawczo pomoc asystentów rodzinnych. W roku bieżącym Ośrodek również zapewnia wsparcie asystentów rodzinnych rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Wsparcie to realizowane jest w ramach Podprogramu Aktywności Lokalnej „Nie jesteśmy sami” dla rodziców samotnie wychowujących dzieci.

Ponadto w 2011r. MOPS realizował będzie projekt „Pamiętaj dajesz przykład – podniesienie kompetencji opiekuńczo – wychowawczych rodzin z terenu miasta Jasła”, współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Na realizację projektu Ośrodek uzyskał dotację w kwocie 26 000 zł. Poza wsparciem rodzin pomocą asystentów rodzinnych, w ramach projektu zaplanowano realizację poradnictwa specjalistycznego, warsztatów w zakresie podniesienia kompetencji opiekuńczo-wychowawczych oraz utworzenie grupy wsparcia. Projekt podsumuje konferencja o temacie przewodnim: „Komunikacja rodzic –dziecko”.

Rekrutacja uczestników projektu prowadzona będzie przez pracowników Ośrodka.

(MOPS Jasło)

SŁOWA KLUCZOWE