Informacje

Otrzymaliśmy: oświadczenie w sprawie współpracy szpitali

OŚWIADCZENIE ZARZĄDÓW POWIATÓW GORLICKIEGO I JASIELSKIEGO
DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY I PERSPEKTYW JEJ WZMOCNIENIA PRZEZ
REALIZACJĘ WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH I ORGANIZACYJNYCH

Mając na względzie potrzebę zwiększenia jakości usług publicznych, świadczonych przez samorządy lokalne oraz skali niezbędnych przedsięwzięć inwestycyjnych i ich efektu społecznego, Powiat Jasielski oraz Powiat Gorlicki przed blisko dwoma laty podjęły współpracę przy kilku ważnych, dla obu regionów, projektów infrastrukturalnych i logistycznych. U podstaw tej współpracy leży nie tylko fakt wieloletnich związków mieszkańców obu powiatów i przenikanie się rynków pracy, ale w szczególności bardzo zbliżone problemy rozwojowe i tożsamość kulturowa.

Pierwszym wspólnym działaniem było przygotowanie i złożenie do Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej projektu przebudowy ważnych ciągów komunikacyjnych, w tym drogi Dębowiec – Folusz w powiecie jasielskim oraz ciągu tras o znaczeniu turystycznym w powiecie gorlickim, w tym dróg: Gładyszów – Uście Gorlickie oraz Ropa – Wysowa. Projekt, którego partnerem jest również – powiat bardejowski po stronie słowackiej został wytypowany do realizacji i obecnie trwają prace nad przygotowaniem działań inwestycyjnych. Kolejnym zamierzeniem, o którym dyskutują zarządy obu powiatów jest zbudowanie wspólnej oferty turystycznej i jej szeroka promocja w kraju. Celem obu projektów jest nie tylko wzmocnienie potencjału rozwojowego dużego i ważnego zakątka południowej Polski, ale w szczególności budowa trwałych fundamentów do podniesienia jakości życia mieszkańców obu powiatów.

Cel ten leży również u podstaw wspólnych prac, mających doprowadzić do wzmocnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu gorlickiego i powiatu jasielskiego. Powodem rozpoczęcia współpracy w tym obszarze są poważne zmiany w przepisach o lecznictwie szpitalnym, które zostały wprowadzone w ostatnich miesiącach przez Sejm RP. Zakładają one, jako model docelowy funkcjonowania lecznictwa szpitalnego w Polsce, przekształcenie dotychczasowych publicznych placówek, w tym szpitali powiatowych, w spółki. Tego typu zmiany prawne oraz spodziewane ograniczenia w poziomie finansowania usług medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, skłoniły Powiat Jasielski i Powiat Gorlicki do znalezienia wspólnej drogi dla zabezpieczenia poziomu realizacji szpitalnej opieki medycznej, przy zapewnieniu publicznego charakteru Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach i Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, a także wzmocnieniu świadczonych przez nie usług medycznych. Podstawą takiego działania są obawy, iż dalsza działalność placówek szpitalnych w obecnym kształcie organizacyjnym, w świetle nowego prawa, może spowodować konieczność redukcji części oddziałów w celu utrzymania stabilności finansowej szpitali. Spowodowałoby to nie tylko poważne ograniczenia w dostępie mieszkańców obu powiatów do usług medycznych, ale również konieczność redukcji personelu obu placówek. Na taki scenariusz nie ma zgody. Dlatego też Zarządy Powiatów Gorlickiego i Jasielskiego zdecydowały się na powołanie wspólnych zespołów roboczych, które mają opracować zasady funkcjonowania placówek szpitalnych w nowym porządku prawnym. Rozważany jest przy tym wariant połączenia szpitali: gorlickiego i jasielskiego i powołanie samorządowego podmiotu leczniczego, który utrzymałby na niezmienionym poziomie zakres świadczonych obecnie usług medycznych w obszarze pomocy doraźnej oraz podstawowej opieki szpitalnej, a równocześnie łącząc potencjały ludzkie i infrastrukturalne, pozwoliłby na wzmocnienie obszaru wykonywanych usług specjalistycznych. Ważne jest, żeby nie zniszczyć dotychczasowego dorobku szpitali, nie stracić najlepszych specjalistów i pracowników medycznych, nie pozwolić na utratę wpływu samorządów na kształt i sposób funkcjonowania placówek. Ważne jest w szczególności, by pacjenci mogli nadal, bez większych zmian, leczyć się we własnych szpitalach, a nie szukać pomocy medycznej w innych miastach. To są podstawowe cele, które postawiono przed zespołami roboczymi. Natomiast celem strategicznym jest wzmocnienie usług specjalistycznych, świadczonych przez szpitale obu powiatów. Postulat ten może zostać zrealizowany jedynie przez dużą placówkę, będącą w stanie konkurować na rynku usług medycznych, mogącą pozyskiwać wysokiej klasy specjalistów, którym stworzone zostaną warunki do rozwijania oddziałów specjalistycznych. Taka placówką ma szansę zostać wspólny gorlicko-jasielski szpital samorządowy.

Najnowszym zamierzeniem obu Powiatów jest podjęcie ekonomicznych i projektowych przygotowań do budowy drogi ekspresowej, łączącej realizowaną obecnie autostradę A4 – od węzła tarnowskiego do włączenia do drogi krajowej nr 28 na wysokości miejscowości Skołyszyn – Biecz. Skomunikuje ona powiaty jasielski i gorlicki z Krakowem, Warszawą i Wrocławiem, bez konieczności przejazdu drogami lokalnymi. Projekt, dzięki staraniom Zarządu Powiatu Gorlickiego, wpisany został do Strategii Rozwoju Transportu Województwa Małopolskiego.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:
Szansa na rozwój jasielskiego szpitala

(Starostwo Powiatowe w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE