Informacje

Unieważnili… unieważnioną uchwałę

Rada Miejska w Jaśle podjęła w poniedziałek uchwałę w sprawie wstrzymania wykonania w całości uchwały podjętej na sesji w dniu 26 czerwca bieżącego roku. Dotyczy ona unieważnionych wyborów na osiedlu Górka Klasztorna.

Sesja RMJ
Sesja Rady Miejskiej Jasła VI kadencji.
Fot. © archiwum terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Uchwała nr XI/81/2011 z dnia 27 czerwca została podjęta w wyniku złożonego protestu wyborczego na tryb przeprowadzonych wyborów przewodniczącego oraz zarządu osiedla Górka Klasztorna, które miały miejsce w dniu 7 maja. Skarżący zarzucili m.in. brak stosownej informacji o zmianie terminu wyborów (ogłoszenie na tablicach usytuowanych na osiedlu oraz w dwutygodniku „Obiektyw Jasielski”) oraz niewłaściwe przygotowanie organizacyjne głosowania, które – ich zdaniem – odbywało się w pomieszczeniach nie dostosowanych do tak dużej liczby wyborców (w zebraniu brało udział 132 mieszkańców, a w salce kapelani Sióstr Wizytek, które udostępniły swój lokal na potrzeby wyborów, może pomieścić około 40 osób).

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Samorządu i Ochrony Środowiska, która badała sprawę, Rada Miejska podjęła decyzję o pozytywnym rozpatrzeniu skargi grupy mieszkańców i postanowiła, że ponowne głosowanie miałoby się odbyć 10 września. Do tego czasu miał funkcjonować zarząd wybrany 7 maja.

Uchwała została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie i obecnie jest na etapie rozpatrywania.

Radny Janusz Przetacznik („Forum Jasielskie”): „Według mojej wiedzy ta skarga zostanie oddalona z uwagi na przyczyny formalne, ponieważ skarżący w pierwszej kolejności – zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym – winni najpierw wezwać Radę do usunięcia naruszenia prawa, a dopiero później przy bezczynności Rady bądź po odrzuceniu tego dopiero przysługuje tryb administracyjny. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że rozstrzygnięcie pewnie nie nastąpi. W związku z tym jeszcze raz Rada będzie musiała wyznaczać nowy termin odbycia zebrania osiedla Górka Klasztorna”.

Do czasu rozstrzygnięcia sprawy wykonanie całości uchwały zostało wstrzymane.

Jednocześnie Rada Miejska zobowiązała się do wyznaczenia nowego terminu przeprowadzenia wyborów i podania go do publicznej wiadomości niezwłocznie po otrzymaniu decyzji z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE