Informacje

Nowi ławnicy

Rada Miejska Jasła na XVI sesji wybrała ławników na kadencję 2012-2015 do Sądu Rejonowego w Jaśle, Sądu Okręgowego w Krośnie, Sądu Rejonowego w Krośnie – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz do Sądu Okręgowego w Krośnie – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Sąd Rejonowy w Jaśle
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

W celu przeprowadzenia wyborów Rada Miejska Jasła zwróciła się do Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji o sporządzenie informacji o kandydatach, jak również powołała zespół opiniujący kandydatów na ławników. Przed przystąpieniem do wyborów zespół przedstawił radzie opinie o kandydatach. Spośród tych, którzy spełnili wymogi ustawowe, w głosowaniu tajnym, wyłoniono ławników do właściwych sądów – wyjaśnia Ewelina Jaworska-Fortuna, kierownik Biura Rady Miasta.

Do Sądu Rejonowego w Jaśle wybrano 4 ławników: Walerię Ćwik, Dorotę Rachowicz, Annę Szwarnowiecką-Kopcza, Mariusza Wiśniewskiego. Do Sądu Okręgowego w Krośnie wybrano Annę Dybowską oraz Stanisława Kmaka. Z kolei do Sądu Okręgowego w Krośnie – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Rada Miejska Jasła wybrała: Jana Łuckiego, Antoninę Wilisowską, a do Sądu Rejonowego w Krośnie – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Rada Miejska Jasła: Elżbietę Juszczyk i Henryka Cetnara.

Przeprowadzenie wyborów ławników do sądów okręgowych i rejonowych należy do kompetencji właściwej Rady Gminy. Wybory przygotowuje gmina jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Odbywają się one najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE