Informacje

Szansa na spółdzielnie socjalne z pomocą UE

Miasto Jasło weźmie udział w programie „Twórzmy razem – spółdzielnie socjalne w Krośnie i Jaśle”, o ile program uzyska dofinansowanie (100-procentowe) z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Sesja Rady Miejskiej Jasła
Fot. © URZĄD MIASTA JASŁA

Projekt, którego celem jest aktywizacja oraz reintegracja społeczna mieszkańców Krosna i Jasła zagrożonych wykluczeniem społecznym, ma być realizowany w latach 2012 – 2014. Jego liderem będzie Krosno. Do zadań partnerów projektu, czyli miast Krosno i Jasło będzie należało zapewnienie: doradztwa, szkoleń i pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w celu ich przygotowania do udziału w spółdzielni socjalnej; doradztwa, szkoleń i pomocy psychologicznej dla liderów, w celu ich przygotowania do pełnienia funkcji kierowniczych w spółdzielni socjalnej; wsparcia psychologicznego i zajęć integracyjnych dla beneficjentów projektu; wizyt studyjnych w innych spółdzielniach socjalnych; doradztwa prawnego związanego z utworzeniem i funkcjonowaniem spółdzielni socjalnych; utworzenie spółdzielni socjalnych przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z Krosna i Jasła; przyznanie dotacji inwestycyjnej w wysokości do 20 tys. zł dla każdego z członków spółdzielni socjalnych; przyznanie wsparcia pomostowego dla członków spółdzielni socjalnej oraz promocja tych spółdzielni.

W opinii burmistrza Jasła Andrzeja Czerneckiego spółdzielnia socjalna to przykład podmiotu ekonomii społecznej, tworzącego podstawy prawne dla działalności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Realizacja programu umożliwi start i funkcjonowanie tym mieszkańcom Jasła, którzy z jednej strony chcą wyjść na prostą, ale z drugiej mają problemy z samodzielnym prowadzeniem działalności gospodarczej. Dla osób bezrobotnych jest to szansa na nowy start zawodowy i miejsce pracy dające szerokie możliwości rozwoju i samorealizacji.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE