Informacje

„Nauka poprzez zabawę” w gminie Osiek Jasielski

W bieżącym roku szkolnym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki rozpoczęła się realizacja projektu systemowego pod nazwą Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

Program, którego realizację przewidziano na lata 2010-2013, skierowany jest do uczniów w młodszym wieku szkolnym i umożliwia szkołom podstawowym w naszym kraju sfinansowanie dodatkowych zajęć dla dzieci szczególnie uzdolnionych bądź mających specyficzne trudności w nauce, a także zakup specjalistycznego sprzętu i materiałów dydaktycznych.

Gmina Osiek Jasielski jako jedna z pierwszych gmin w woj. podkarpackim podjęła wyzwanie zmierzenia się z projektem z indywidualizacji nauczania, przystępując do realizacji projektu pn. „Nauka poprzez zabawę – stawiamy na wszechstronny rozwój uczniów ze szkół podstawowych klas I-III z Gminy Osiek Jasielski”. Projekt potrwa do 25.07.2013 r. Powstał w odpowiedzi na wykazane potrzeby 6 szkół podstawowych z gminy Osiek Jasielski. Opierając się na szczegółowym rozpoznaniu sytuacji w szkołach, dyrektorzy wskazali w projekcie jakie działania podejmą w celu rozwiązania konkretnych problemów. Dzięki realizacji projektu z indywidualizacji nauczania szkoły z gminy Osiek Jasielski będą mogły wzbogacić ofertę zajęć dodatkowych, a tym samym lepiej zrealizować cele wynikające z wymagań nowej podstawy programowej, która zakłada indywidualizację procesu nauczania stosownie do potrzeb i możliwości każdego ucznia.

Na ten cel Gmina pozyskała fundusze w kwocie 180 000,00 zł. Środki przeznaczono na organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci takich jak: zajęcia ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji (6 szkół), zajęcia z trudnościami w uczeniu się matematyki (3 szkoły), zajęcia dla dzieci mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne -1 szkoła), zajęcia dla dzieci z wadami postawy (gimnastyka korekcyjna – 4 szkoły), zajęcia dla dzieci uzdolnionych (rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych – 5 szkół i języka angielskiego – 5 szkół) oraz na doposażenie bazy szkół w pomoce naukowe i dydaktyczne niezbędne do realizacji zaplanowanych zajęć pozalekcyjnych.

Przez okres trwania projektu w 6 szkołach gminy Osiek Jasielski zaplanowano zrealizowanie 1920 godzin zajęć pozalekcyjnych, w tym 1110 godzin zajęć wyrównujących i 810 godzin zajęć rozwijających. Na jeden rodzaj zajęć szkoły przeznaczyły co najmniej 30 godzin w ciągu jednego roku szkolnego. W każdym z zajęć nauczyciele zaplanowali ciekawe formy pracy, udział w warsztatach, zajęcia w terenie, wykonywanie z uczniami wspólnych projektów, gry i zabawy dostosowane do możliwości i zainteresowań uczniów, konkursy, tematyczne wycieczki fakultatywne, wyjazdy na basen itp. Podczas zajęć są wykorzystywane metody nauczania twórcze, ukierunkowane na rozwój kreatywności uczniów. Zajęcia są prowadzone w sposób pozwalający uczniom na pracę we właściwym dla nich tempie, gdyż poziom wiadomości i umiejętności uczniów jest zróżnicowany.

Wykorzystanie zakupionych pomocy naukowych takich jak: komputery, projektory multimedialne, kamera, aparat, radiomagnetofony oraz dydaktycznych: mikroskopy, globusy, kształty i bryły, przybory, dywaniki glottodydaktyczne, akcesoria plastyczne i teatralne, strategiczne gry planszowe, puzzle, domina, klocki, karty, liczmany, liczydła, programy multimedialne, gry komputerowe, plansze i filmy edukacyjno-wychowawcze, karty pracy, książki, kształtki rehabilitacyjne, basen z piłkami, tunele, materace, maty, drabinki i płotki sprawnościowe, piankowe tory przeszkód, piłki, wałki sensoryczne itp.; zasobów bibliotecznych; pracowni komputerowych oraz przyjazna atmosfera mają za zadanie sprawić, aby udział w zajęciach był dla uczniów nie tylko nauką ale dobrze zorganizowaną formą spędzania wolnego czasu, w której chętnie będą uczestniczyć.

W wyniku realizacji projektu uczniowie poprzez zabawę rozwiną swoją kreatywność i aktywność. Projekt wpłynie na wszechstronny rozwój uczniów, poszerzy ich wiedzę, podniesie umiejętność współpracy w grupie, ułatwi dostęp do informacji, wpłynie na kreowanie postaw społecznych, wzmocni wiarę we własne możliwości, a tym samym da szansę na lepszy start w przyszłą edukację.

Tamara Okońska

SŁOWA KLUCZOWE