Informacje

„Nadzwyczajna” sesja RMJ: przebudowa placu targowego

19 grudnia br. w Urzędzie Miasta w Jaśle odbyła się XVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Jasła. Radni podjęli uchwały w następujących sprawach:

Herb Miasta Jasła

Realizacja zadania pn. „Przebudowa placu targowego – Zielonego Rynku w Jaśle” oraz udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Miasta Jasła na zaciągniecie zobowiązań na lata 2011-2013.

Szacunkowa wartość przebudowy ma wynieść około 1,5 mln złotych, z czego wydatki związane z realizacją zadania wyniosą: w 2011 – 45,5 tys. zł, w 2012 – 91,8 tys. zł, a w 2013 –
1 mln 371 tys. zł.

Rada upoważniła burmistrza do zaciągania zobowiązań dotyczących realizacji tej inwestycji pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Pokrycie wydatków na te inwestycje z budżetu Miasta będzie wynosić 589 tys. złotych, z ze środków EFRROW 920 tys. złotych.

Rada Miejska Jasła zobowiązała się również do zabezpieczenia w budżecie Miasta Jasła środków finansowych na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie inwestycji przez okres pięciu lat od jej zakończenia.

Realizacja inwestycji ma stworzyć lepsze warunki pracy osobom handlującym, jak również zwiększyć komfort kupującym. Poprawie ulęgną również warunki sanitarne.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Jasła oraz zmiany w uchwale budżetowej Miasta Jasła na 2011 rok.

W prognozie finansowej wprowadzono zmiany, które wynikły z realizacji zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Jaśle przy ul. Żniwnej”. Zwiększone zostały dochody majątkowe na 2012 r. o 1 749 042,71 zł i wydatki majątkowe na 2012 r. o 1749 428,25 zł. Natomiast w 2013 roku zmniejszono wydatki majątkowe o 261 872,77 zł.

Ustalenia stawek i zasad rozliczenia świadczonych usług usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Podjęcie tej uchwały było niezbędne ze względu na stwierdzenie nieważności przez Wojewodę Podkarpackiego uchwały Rady Miejskiej Jasła nr XVI/143/2011 z dnia 24.10.2011 r. z powodu naruszenia przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowa uchwała ustala górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Jasła za usługi w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych świadczone przez gminną jednostkę organizacyjną – Miejski Zakład Gospodarki Odpadami lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na wykonywanie tych usług według ilości usuwanych i unieszkodliwionych odpadów w wysokości 210 zł brutto za 1m3. W przypadku nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkalne: 9,60 zł brutto miesięcznie od każdej zamieszkałej osoby.

Wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

Zmiana wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości podyktowana była zmianą w treści ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych (wprowadzoną 16 września 2011 r.), a która ma obowiązywać od 1 stycznia 2012 r.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE