Informacje

Budżet miasta „na trudne czasy”

Miasto Jasło ma uchwalony budżet na 2012 rok. Są oszczędności w oświacie, duże wydatki na promocję oraz kontynuacja rozpoczętych w ubiegłym roku inwestycji, które mają poprawić standard życia społecznego mieszkańców miasta.

Sesja budżetowa
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

W uchwale budżetowej wysokość dochodów zaplanowano na kwotę 114 601 348,40 zł, co oznacza wzrost w stosunku do ubiegłego roku o ponad 8,3 miliona złotych (w 2011 – 106 246 991,81 zł). Składowe to: dochody bieżące – 96 391 400,07 zł (w 2011 r. – 91 514 089,30 zł) i dochody majątkowe – 18 209 948,33 zł (w 2011 r. – 14 732 902,51 zł). Przychody miasta ustalono na kwotę 695 321 złotych.

Z kolei plan wydatków wynosi 109 522 169,40 złotych i jest niższy od ubiegłorocznego o 1 mln 665 tys. złotych (2011 rok – 111 188 066,07 złotych). Składowe: wydatki bieżące – 87 809 260,11 złotych (2011 rok – 90 537 074,30 złotych), wydatki majątkowe – 21 712 909,29 złotych (2011 rok -20 650 991,77 złotych.

Największe wydatki przewidziano w dziale „oświata i wychowanie” – 38 868 649,50 złotych, w tym: na przedszkola (7 752 655 złotych), oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (614 883 złote), szkoły podstawowe (15 124 501,50 złotych), gimnazja (11 229 210 złotych), dowożenie uczniów do szkół (222 489 złotych), komisje egzaminacyjne (4 000 złotych), prowadzenie stołówek (3 106 457 złotych), dokształcanie zawodowe nauczycieli (199 564 złote), pozostałą działalność (614 890 złotych) i realizację programu „Romowie wśród nas” (437 890 złotych).

W pozostałych działach: „transport i łączność” (6 650 174,33 złote), „gospodarka mieszkaniowa (688 900 złotych), „działalność usługowa” (114 600 złotych), „administracja publiczna” (9 507 266,71 złotych), „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (1 742 321 złotych), „ochrona zdrowia” (750 000 złotych), „pomoc społeczna” (19 319 383 złote), „edukacyjna opieka wychowawcza” (1 155 663 złote), „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (7 932 127,62 złote), „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (3 472 890 złotych), „kultura fizyczna” (16 891 749,24 złote), „promocja” (586 258 złotych).

Najważniejsze inwestycje, które będą realizowane w mieście, to zadania formalnie rozpoczęte w roku ubiegłym: odbudowa infrastruktury komunikacyjnej miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi (ulica Żeromskiego), przebudowa ulicy Krajowickiej miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi, rewitalizacja otwartych przestrzeni rekreacyjnych miasta Jasła, rekultywacja terenów zdegradowanych przy ulicy Kwiatowej, adaptacja dawnej stołówki nauczycielskiej przy ulicy Floriańskiej na potrzeby Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia dla Rodzin, rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ulicy Żniwnej, odbudowa obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zniszczonych w wyniku powodzi.

Na pierwszej części posiedzenia sesji w dniu 28 grudnia 2011 roku pozytywną opinię o projekcie budżetu miasta Jasła na 2012 rok wydali: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie oraz Komisja Finansowo-Budżetowa Rady Miejskiej Jasła.

Dzisiaj przedstawiono opinię na temat zgłoszonych poprawek do projektu uchwały. Zgłoszono ich sześć – wszystkie przez radnych klubu Prawo i Sprawiedliwość. Pięć, w tym jeden bezprzedmiotowy, przez Urszulę Czyżowicz oraz jeden przez Henryka Raka. Wszystkie zostały odrzucone w jawnym głosowaniu.

Za przyjęciem tegorocznego budżetu głosowało piętnastu radnych (Elżbieta Bernal, Krzysztof Czeluśniak, Zdzisław Dziedzic, Maria Filip-Niwelt, Maria Jagielska, Adam Koszelnik, Roman Kościow, Józef Kędrek, Alicja Myśliwiec, Alicja Nowosielska, Krystyna Sikora, Tadeusz Stachaczyński, Andrzej Trzop, Stanisław Zając, Leszek Zduński), pięcioro było przeciw (Urszula Czyżowicz, Wacław Dusza, Andrzej Dybaś, Janusz Przetacznik, Maria Szańca). W sesji nie uczestniczył radny Henryk Rak.

KOMENTARZE

Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła
„Pomimo oszczędności kontynuujemy program inwestycyjny. Procent, który przeznaczamy na inwestycje, jest wyższy od tego, który był w roku 2008, 2009 czy nawet 2011. Natomiast jeżeli chodzi o słabe strony to są związane z koniecznością „zaciskania pasa”. Była kwestia związana z podwyżkami podatków. Natomiast jest szereg koniecznych działań oszczędnościowych, które zawsze są działaniami mało „popularnymi”. Na pewno będzie to rok, w którym będziemy musieli dużo tłumaczyć, dlaczego niektóre oszczędności są czynione i starać się, żeby pomimo tych oszczędności zadania były realizowane zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. To jest wielkie wyzwanie. Myślę, że nie odbiegamy od ogólnych planów, bo każdy się przygotowuje na trudne lata. Mocną stroną też jest to, że nie planujemy pierwszy raz od wielu lat, kredytu. Zadłużenie, które planujemy na koniec roku, czyli 24,65% jest zadłużeniem, o którym wiele miast mogłoby pomarzyć”.

Elżbieta Bernal, przewodnicząca Rady Miejskiej Jasła, „Jaślanie”
„Jest to budżet, który zamyka nam się bez kredytu. Myślę, że jest to budżet na „trudne czasy”, jest przemyślany, znajdują się w nim inwestycje, są środki na działalność bieżącą, dochody sumują się z wydatkami. Realizowane są zamierzenia, które były rozpoczęte w poprzednim roku. Myślę, że jest to dobre posunięcie. Nie rezygnowaliśmy z tych inwestycji, które zostały rozpoczęte, gdzie można było zyskać środki zewnętrzne. W tej chwili chodzi nam o to, że są to lata, gdzie jeszcze można zyskać środki z Unii Europejskiej. Wydział Oświaty i burmistrz Znamirowski pracowali nad tym, żeby oszczędzić środki na prowadzenie szkół, ponieważ w budżecie miasta te środki są bardzo wysokie. Ze względu na to, że ten rok będzie trudny finansowo udało nam się to zrealizować. Zaoszczędziliśmy około 3 miliony złotych”.

Tadeusz Stachaczyński, Przymierze Samorządowe Podkarpacia
„Budżet na rok 2012 jest budżetem trudnym do realizacji, jednakże nie jest to niemożliwe. Administracja będzie musiała wykazać bardzo duże umiejętności, żeby go zrealizować tak, jak rada założyła. Najważniejsza rzecz w tym budżecie, której w zasadzie nie ma, to nie ma proponowanego kredytu, bo odkąd jestem radnym nie było uchwalanego budżetu bez założenia kredytu. Chciałbym, żeby to jednoznacznie zostało przekazane dla mieszkańców, ponieważ w tym zakresie jest to budżet wyjątkowy. Mocne strony tego budżetu to przede wszystkim wydatkowanie pieniędzy na inwestycje współfinansowane ze środków unijnych. Nie wydajemy pieniędzy dlatego, że mamy jakieś pieniądze i chcemy je wydać, tylko wydajemy je bo pozyskujemy środki”.

Janusz Przetacznik, Forum Jasielskie
„Mocną stroną tego budżetu jest niewątpliwie to, że udało się zrównoważyć przychody z wydatkami. Zdecydowanie uważam, że to najmocniejsza strona budżetu, natomiast innych mocnych stron trudno mi się doszukać. Ten budżet z punktu widzenia zbliżającego się kryzysu w głównej mierze opiera się na szukaniu dodatkowych przychodów od strony mieszkańców, więc wzrost podatków i opłat lokalnych, wzrost usług komunalnych: związanych z wywozem odpadów komunalnych, z dostawą wody i odprowadzeniem ścieków, z gospodarką cieplną. Nie ma w tym budżecie pomysłu jak racjonalnie korzystać z majątku tak, aby można było starać się zminimalizować wydatki czy dodatkowe obciążenia mieszkańców miasta”.

Urszula Czyżowicz, Prawo i Sprawiedliwość
„Złożyłam pięć wniosków, z których ani jeden nie przeszedł. Bardzo boli mnie to, że pominięte zostało osiedle Gamrat, dlatego wnioskowałam o przesunięcie 20 tysięcy złotych. Wiem, że sport jest w tej chwili „uszczuplony” o 100 tysięcy złotych, aczkolwiek powinien być więcej dotowany. Sport się rozwija i „uszczuplenie” tych pieniędzy spowoduje, że dzieci i młodzież nie będą mogli wyjeżdżać na turnieje, czy promować miasta gdzieś szerzej. Są Wyszehradzkie Dni Sportu – jest to bardzo duża sportowa impreza, w tej chwili już cykliczna, gdzie przyjeżdża wiele państw. Wiem, że w tej chwili mają być rozszerzone o karate więc chciałabym, aby było to dotowane i miało szeroki oddźwięk”.

Roman Kościow, Platforma Obywatelska
„Zawsze można powiedzieć, że chciałoby się lepszego. Myślę, że on jest na miarę możliwości. Biorąc pod uwagę dochody miasta jest to rozsądny budżet, który zawiera sporo oszczędności, niemniej jednak daleko mu do budżetu jakiego byśmy sobie marzyli. Jest trochę środków zewnętrznych, które udało się pozyskać. Idziemy głównie w kierunku rekreacji, mam na myśli wyrobisko pocegielniane, Gądki, gdzie powstaną tereny rekreacyjne. Natomiast mam nadzieję, że zdobędziemy również dofinansowanie projektu przebudowy „Zielonego Rynku”.”

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE