Informacje

Modernizacja wodociągów i kanalizacji

Rada Miejska Jasła przyjęła na ostatniej sesji (2 bm.) plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2012 – 2014 opracowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Jaśle. Zadaniami priorytetowymi planu są: „Odbudowa urządzeń kanalizacji sanitarnej” i „Modernizację gospodarki ściekowej miasta Jasła”.

„Odbudowa urządzeń kanalizacji sanitarnej”, której wartość oszacowano na 6 mln 514 tys. zł, ma być zakończona w bieżącym roku. Większość kosztów (6 mln 157,7 tys. zł) ma pokryć dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach programu „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków”. Realizacja zadania polegać będzie na odtworzeniu obiektów i urządzeń zniszczonych przez powódź w 2010 roku: pompowni głównej z kratą rzadką, stacji zagęszczania i odwadniania osadu, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki w oczyszczalni ścieków oraz 8 przepompowni ścieków na sieci kanalizacyjnej z zabezpieczeniem kanału na lewym brzegu Wisłoki, a także 3 przelewów burzowych do Jasiołki.

„Modernizacja gospodarki ściekowej miasta Jasła” prowadzona będzie w latach 2012 – 2014, w ramach II etapu projektu grupowego Związku Gmin Dorzecza Wisłoki „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”. Jej koszt wyniesie 13 mln 780,8 tys. zł, przy dofinansowaniu z Funduszu Spójności w wysokości 8 mln 586 tys. zł. Na realizację zadania zaciągnięta zostanie niskooprocentowana pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie w wysokości 3,66 mln zł. „Modernizacja gospodarki ściekowej miasta Jasła” obejmie: modernizację 2,4 km kanalizacji w rejonie ulic: Towarowej, Przemysłowej, Franciszkańskiej, Słowackiego i Wincentego Pola; remont generalny obiektów oczyszczalni ścieków: budynku krat gęstych i separatora piasku, wymianę elementów stalowych w osadnikach wstępnych i wtórnych oraz odsiarczalników, wymianę stolarki okiennej w budynku administracyjnym i wyposażenia laboratorium, a także modernizację nawierzchni dróg, placów i chodników.

W bieżącym roku MPGK planuje uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizacyjną obszaru pomiędzy ulicami: Piłsudskiego, Bieszczadzką, Fabryczną i torami kolejowymi PKP, wybudowanie 810 m kanalizacji i 1 452 m wodociągu w rejonie ul. Bryły oraz wybudowanie 1 280 m kanalizacji z przepompownią ścieków we wschodniej części osiedla Hankówka, a do końca 2013 roku – położenie 3 451 m wodociągu zaopatrującego w wodę rejon ulic: Jagodowej, Jodłowej, Brzyszczki, Klonowej, Lipowej i Bieszczadzkiej. Ponadto, w 2013 r. rozpoczęta zostanie budowa 4 133 m kanalizacji z 3 przepompowniami ścieków w zachodniej części Osiedla Bryły oraz 870 m wodociągu w rejonie ul. Rolniczej.

Dzięki realizacji planu rozwoju i modernizacji wodociągów i kanalizacji MPGK w latach 2012 – 2014 zostanie przekazanych do użytkowania: 13,9 km nowych odcinków sieci wodociągowych, 16,9 km nowych odcinków sieci kanalizacyjnej, 0,9 km zmodernizowanej sieci wodociągowej i 2,4 km zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej.

Łączna wartość zadań ujętych w planie rozwojowo-modernizacyjnym wynosi 33 mln zł. Realizacja planu będzie zależała m.in. od: uzyskania zaplanowanego dofinansowania z Funduszu Spójności oraz dotacji i preferencyjnych pożyczek z WFOŚiGW, uzyskania zaplanowanych przez firmę przychodów oraz zgód właścicieli nieruchomości, przez których tereny mają przechodzić sieci wodociągowe i kanalizacyjne.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE