Informacje

Debata o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Jaśle

Podczas poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej Jasła odbyła się debata o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście. Sprawozdania za ubiegły rok przedstawili komendanci powiatowi: Policji mł. Insp. Robert Woźnik i Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Wiesław Latoszek, komendant Straży Miejskiej Ryszard Mastej, zastępca Powiatowego Inspektora Sanitarnego Grażyna Tusińska oraz kierownik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Jaśle Aleksandra Dacyl.

Policja

Robert Woźnik
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Jako pierwszy głos zabrał mł. insp. Robert Woźnik. Ze względu na przejęcie w ubiegłym roku przez Komendę Powiatową Policji w Jaśle zadań realizowanych dotychczas przez Posterunek Policji w Jaśle przedstawione dane statystyczne obejmują obszar miasta Jasła i gminy wiejskiej Jasło. Na dzień 31 grudnia 2011 roku stan etatowy w jasielskim garnizonie wynosił 189 etatów policyjnych, 14 etatów urzędniczych oraz 16 etatów pracowników cywilnych.

Stan bezpieczeństwa utrzymuje się na dobrym poziomie, zaś skuteczność Policji wzrasta. – powiedział Robert Woźnik.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 policjanci odnotowali w Jaśle i okolicznych miejscowościach 1 113 przestępstw (w całym powiecie jasielskim – 1 737). W porównaniu do analogicznego okresu roku 2010 liczba ta wzrosła o 6,2% (o 69 więcej). Dominują tu przestępstwa o charakterze kryminalnym, których stwierdzono 668 (w całym powiecie – 979). Funkcjonariusze ujęli sprawców 482 z nich (w powiecie – 688). Wykrywalność wyniosła prawie 70 % (ogółem w powiecie – 68,7 %).

Z informacji przedstawionej przez komendanta wynika, że w ubiegłym roku wzrosła liczba przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Odnotowano 32 takie przypadki (ogółem w powiecie – 53). Jest to wzrost o 18,5% w stosunku do roku 2010. Zostało ustalonych 27 sprawców (w powiecie – 47).

Miniony rok przyniósł również wzrost liczby przestępstw przeciwko mieniu. Na terenie miasta Jasła i gminy Jasło w tej kategorii odnotowano 525 przestępstw (w powiecie – 735), co stanowi 123,8% wzrost wielkości z roku poprzedniego, kiedy doszło do 424 takich przestępstw (w powiecie – 600).

Na terenie miasta i gminy Jasło odnotowano wzrost poziomu przypadków posiadania i udzielania środków odurzających z 49 w roku 2010 do 50 w roku 2011. Policjanci wykryli 98 % sprawców tej kategorii przestępstw.

W analizowanym okresie największy udział w przestępczości o charakterze kryminalnym na terenie miasta i gminy Jasło miały kradzieże cudzej rzeczy 23,5%, następnie uszkodzenia rzeczy 12%, kradzieże z włamaniem 9,7%, przestępstwa z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 7,5%, bójki i pobicia 2,7% oraz przestępstwa rozbójnicze 1,6 % .

W ubiegłym roku sprawcami 28 przestępstw popełnionych na analizowanym obszarze byli nieletni (ogółem w powiecie – 48), a 43 było podejrzanych o popełnienie przestępstwa (ogółem w powiecie – 70). Najczęstsze czyny jakie dokonywali nieletni to kradzieże mienia i kradzieże z włamaniem.

Na terenie miasta Jasła i gminy Jasło policjanci przeprowadzili w 2011 roku 1 114 interwencji domowych. 259 z nich dotyczyło zjawiska przemocy w rodzinie. Wśród 462 ofiar przemocy było 147 dzieci. Komendant Policji podkreślił, że powyższe dane przedstawione są na zasadzie wielokrotności. – Część interwencji dotyczyła tych samych rodzin. Rodziny te znajdują się pod stałym nadzorem dzielnicowych, a niekiedy także sądu oraz ośrodków pomocy społecznej. – mówił.

121 z tych zdarzeń zakończyło się zatrzymaniem osób agresywnych wobec członków swojej rodziny i przewiezieniem ich do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych.

Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym to Jasło jest najbardziej zagrożonym obszarem w powiecie jasielskim, na którym dochodzi do wypadków. Spośród 64 tego typu zdarzeń, które w ubiegłym roku odnotowano w powiecie jasielskim, do 24 z nich doszło w naszym mieście. Ich skutkiem są obrażenia ciała u 26 osób (w całym powiecie – 73 osoby poszkodowane, pięć ofiar śmiertelnych).

W porównaniu do 2010 roku zauważa się spadek o 6 wypadków, spadek o 8 osób rannych i 1 osobę, która poniosła śmierć.

Na terenie miasta najbardziej newralgiczna jest ulica Piłsudskiego (5 wypadków i 5 osób rannych). Następnie ulice: Mickiewicza (3 wypadki, 4 osoby ranne), 3-go Maja (3 wypadki, 3 osoby ranne), Kościuszki (3 wypadki, 3 osoby ranne), Metzgera (2 wypadki, 2 osoby ranne), Jagiełły (1 wypadek, 2 osoby ranne), Lwowska, Floriańska, Jana Pawła II, Niegłowicka, Słoneczna, Staszica, Rzemieślnicza (po 1 wypadku).

Główną przyczyną wypadków drogowych na terenie Jasła było: nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu lub pieszemu – 6 wypadków, niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 6 wypadków, przekroczenie prędkości – 4 wypadki, nieprawidłowe wyprzedzanie, omijanie – 3 wypadki, błędy osób pieszych – 3 wypadki, inne przyczyny – 2 wypadki. Sprawcami wypadków drogowych na terenie Jasła w 2011 r. nie byli nietrzeźwi kierowcy, jak też piesi pod działaniem alkoholu. – poinformował komendant.

W Jaśle doszło też do 161 kolizji drogowych (ogółem w powiecie – 483). Policjanci zatrzymali tu 280 pijanych kierujących (ogółem – 642).

Nietrzeźwi kierujący stanowią olbrzymi problem z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w związku z czym nasze działania skupiać się będą w 2012 r. na dalszym eliminowaniu tego zjawiska. – podkreślił mł. insp. Robert Woźnik.

Komendant Powiatowy Policji podziękował samorządowcom za wsparcie finansowe. M.in. dzięki ubiegłorocznej dotacji z budżetu miasta w budynku komendy przy ulicy Kościuszki udało się wyremontować pomieszczenia służbowe, co przyczyniło się do poprawy warunków pracy policjantów i pracowników cywilnych. Ma to właściwy wpływ na sposób obsługi interesantów.

Robert Woźnik podkreślił, że jasielski garnizon znajduje się na drugim miejscu w województwie podkarpackim, jeżeli chodzi o priorytet budowy nowej siedziby. Ze względu na jej koszt, który szacowany jest na ponad 40 milionów złotych, w chwili obecnej uniemożliwia rozpoczęcie realizacji inwestycji.

Z wypowiedzi komendanta wynika, że w tym roku jest szansa na uzyskanie przez policjantów dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości blisko miliona złotych na kompleksową termomodernizację budynku komendy. W jej ramach miałoby zostać m.in. przebudowane poddasze, w którym zaadoptowanych zostanie około dziesięciu dodatkowych pomieszczeń służbowych.

Państwowa Straż Pożarna

Wiesław Latoszek
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Działania ratowniczo-gaśnicze na terenie miasta są prowadzone przez 75 funkcjonariuszy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej (praca w systemie trzyzmianowym). Strażacy do dyspozycji mają piętnaście samochodów, w tym: dwa średnie samochody ratowniczo-gaśnicze, dwa ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze, ratownictwa drogowego, ratownictwa chemicznego, ratownictwa wodnego, podnośnik hydrauliczny, samochód specjalny – cysternę, dwa kwatermistrzowskie, trzy operacyjne oraz busa.

W akcjach wspierają ich strażacy z czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie miasta (Hankówka, Niegłowice, Żółków, Brzyszczki). Jednostka z Hankówki dysponuje średnim samochodem ratowniczo-gaśniczym na podwoziu MAN z 2010 roku, z Niegłowic – lekkim samochodem na podwoziu Gaz Gazela z 2009 roku oraz Żukiem z 1976 roku, z Brzyszczek – lekkim samochodem na podwoziu UAZ z 1980 roku, z Żółkowa – średnim samochodem na podwoziu DAF. Dwa ostatnie mają szansę na wymianę w ramach planowanego na bieżący rok projektu, które miasto Jasło chce zrealizować ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Z danych przedstawionych przez komendanta powiatowego PSP st. bryg. Wiesława Latoszka wynika, że na terenie miasta największe zagrożenie stanowią: pożary obiektów budowlanych, katastrofy chemiczno-ekologiczne (w Jaśle istnieją trzy zakłady produkcyjne o wysokim stopniu ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej – LOTOS Jasło S.A., Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat”, Orion Engerin Carbon Sp. z o.o.), lokalne podtopienia oraz wypadki komunikacyjne.

W 2011 roku strażacy interweniowali na terenie miasta Jasła w związku ze 106 pożarami (na łączną liczbę 406 na terenie całego powiatu), co stanowi wzrost o 20 zdarzeń w stosunku do roku 2010 oraz 235 miejscowymi zagrożeniami (w całym powiecie – 834). W roku 2010 odnotowano ich ponad 874. Miało to związek z powodzią. W strukturze miejscowych zagrożeń najwięcej interwencji dotyczy wyjazdów do usuwania skutków wypadków drogowych. Dla porównania: ubiegłym roku na terenie gminy Jasło odnotowano – 67 pożarów i 139 miejscowych zagrożeń, gminy Dębowiec – 57 pożarów i 47 miejscowych zagrożeń, gminy Tarnowiec – 52 pożary i 47 miejscowych zagrożeń. Najmniej w gminie Krempna – 3 pożary i 17 miejscowych zagrożeń.

W bieżącym roku Państwowa Straż Pożarna w Jaśle zamierza kupić specjalistyczny zestaw hydrauliczny, który używany jest do uwalniania ofiar wypadków komunikacyjnych z wraków zniszczonych pojazdów. Jeden z dwóch używanych podczas akcji uległ już wyeksploatowaniu i nie spełnia wymagań technicznych. Jego wartość opiewa w granicach 70-80 tysięcy złotych.

St. bryg. Wiesław Latoszek podkreślił, że liczba wypadków „dominuje” w strażackiej statystyce. – Ilość samochodów biorących udział w tych zdarzeniach to samochody zdecydowanie lepiej konstrukcyjnie i technologicznie wykonane i coraz częściej mamy do czynienia w wypadkach z udziałem samochodów ciężarowych. Może nam się uda wspólnymi siłami, żeby taki zestaw hydrauliczny zakupić.

Komendant poinformował również, że w 2013 roku planowana jest wymiana samochodu „pierwszego” wyjazdu, który stanowi średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Renault Midliner. – Straż pożarna jest często dysponowana do różnych zdarzeń nietuzinkowych, gdzie strażacy muszą radzić sobie przy pomocy przeróżnego sprzętu, który czasami wydawałby się zupełnie niepotrzebny. Ten nowy samochód Unimog nie może stanowić „pierwszego rzutu”. Samochód ma bardzo dobre walory taktyczno-techiczne, ale w terenach leśnych, mocno górzystych. Oczywiście jest on wykorzystywany, ale w mniejszym stopniu, do pożarów. – powiedział Latoszek.

Straż Miejska

Ryszard Mastej
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Komendant Straży Miejskiej Ryszard Mastej, która w bieżącym roku świętuje jubileusz dwudziestolecia swojego istnienia, poinformował, że na przestrzeni tych lat wzrosły kompetencje tej formacji.

W 2011 roku służba funkcjonariuszy Straży Miejskiej była ukierunkowana głównie na bezpieczeństwie ruchu drogowego z zastosowaniem przenośnego fotoradaru, monitoringu wizyjnym miasta, kontroli stref płatnego parkowania, kontroli gospodarki odpadami, zabezpieczeniu imprez rekreacyjnych (zawodów sportowych, festynów), profilaktyki szkolnej, pracy osiedlowych i współpracy z Komendą Powiatową Policji.

Mastej zauważył, że dzięki kontrolom pomiaru prędkości zmniejszyła się liczba wypadków komunikacyjnych na terenie miasta. Z 24 zdarzeń odnotowanych w 2011 roku tylko 4 z nich miały związek z nadmierną prędkością. Dodał też, że na 483 kolizje na terenie powiatu jasielskiego, jedynie w 14 przypadkach przyczyną była nadmierna prędkość.

W oczach opinii publicznej powstaje wrażenie, iż jedynym celem naszego działania jest zasilanie budżetu miasta, a Straże Miejskie traktuje się jako przysłowiową „maszynkę do zarabiania pieniędzy”. Wysoka Rada, wyrażając zgodę na zakup fotoradaru, postawiła przed nami zadania poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie miasta. Zadanie to jest przez nas realizowane poprzez zwiększenie profilaktyki i prewencji w zakresie ograniczenia prędkości poruszających się pojazdów, a co za tym idzie po pierwsze zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, zwiększenie komfortu i spokoju poruszania się po drogach innych użytkowników, zmniejszenie ilości ofiar śmiertelnych i kalek, zmniejszenie wydatków na służbę zdrowia i na samym końcu zasilenie budżetu miasta przez wpływy z mandatów. – mówił Ryszard Mastej.

Ze względu na zmianę przepisów w ubiegłym roku fotoradar działał dopiero od połowy lipca. Nowe przepisy zobowiązały strażników do odpowiedniego oznakowania miejsc kontroli znakiem D51 i każdorazowego uzgodnienia miejsc kontroli z Komendantem Powiatowym Policji.

Przy ustalaniu lokalizacji fotoradaru brane są pod uwagę uwagi i interwencje mieszkańców miasta, przewodniczących Zarządów Osiedli, radnych miejskich i władz miasta. Urządzenie jest stawiane na ulicach najbardziej zagrożonych wykroczeniami.

Dokonując kontroli prędkości pojazdów zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonawczymi przyjęliśmy zasadę, że prędkość progowa, od której rejestrowane są obrazy zdarzeń, jest większa o 11 kilometrów. – podkreślił Ryszard Mastej.

W 2011 roku fotoradar był ustawiony na następujących ulicach: Grunwaldzkiej (46 kontroli), 3-go Maja (32 kontrole), Krakowskiej (23 kontrole), Krajowickiej (21 kontroli), 17-go Stycznia (19 kontroli), Mickiewicza (17 kontroli), Floriańskiej (10 kontroli), Kościuszki (8 kontroli), Jana Pawła II i Niegłowickiej (po 7 kontroli), Granicznej i Grota-Roweckiego (po 3 kontrole). W sumie od lipca do grudnia ubiegłego roku fotoradar zarejestrował ponad 8 600 zdjęć pojazdów przekraczających dopuszczalną prędkość. W związku z tym nałożono mandaty karne na kwotę ponad 400 tysięcy złotych!

Komendant podkreślił, że fotoradar stanowi tylko jeden z elementów działań prowadzonych przez strażników miejskich. Do nich należy m.in. system monitoringu wizyjnego miasta, którego centrum znajduje się w siedzibie Straży Miejskiej przy ulicy PCK. Stanowi go jedenaście obrotowych kamer oraz cztery stałe, które w zdecydowany sposób ograniczają liczbę nieporządanych zdarzeń i w szybkim czasie pozwalają na interwencję służb mundurowych czy ustalenie sprawców tych zdarzeń.

Posiadany rejestrator uniemożliwia podłączenie dodatkowych kamer. Ponadto jego parametry techniczne znacząco odbiegają od obecnych standardów i rozwiązań technicznych. Jedynym wyjściem dającym możliwość rozbudowy oraz podniesienia sprawności istniejącego systemu jest zakup rejestratora sieciowego wraz z niezbędnym osprzętem, co pozwoliłoby w przyszłości na sukcesywną rozbudowę monitoringu w oparciu o nowoczesne kamery i wpłynęłoby na wysoką jakość rejestrowanego materiału. Koszt zakupu rejestratora oraz urządzeń niezbędnych do modernizacji wyniósłby około 40 tysięcy złotych. – powiedział komendant.

Nowe kamery monitoringu miałyby zostać zamontowane m.in. na ulicy Floriańskiej, Franciszkańskiej oraz Rafineryjnej.

Kolejnym elementem codziennej służby jest kontrolowanie pojazdów korzystających ze stref płatnego parkowania. W 2011 roku strażnicy nałożyli prawie 2300 mandatów na kierowców, którzy nie zapłacili za bilet parkingowy na kwotę 68 tysięcy złotych.

Ryszard Mastej dodał, że w związku z zawartym porozumieniem z Komendantem Powiatowym Policji, od marca bieżącego roku na ulicach miasta pojawią się piesze mieszane patrole: jeden policjant i jeden strażnik miejski. Będą funkcjonowały od poniedziałku do soboty w godzinach 14:00-22:00. Jeden patrol będzie do dyspozycji oficera dyżurnego Policji, drugi do dyspozycji oficera dyżurnego Straży Miejskiej.

Zawarcie porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Jaśle całkowicie zmieni charakter naszej dotychczasowej współpracy i przekształci ją z doraźnej we współprace stałą i trwałą. – dodał Mastej.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Debata o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Jaśle”

  1. okradli nas złodzieje na 400 tyś złotych,rozwiązać tą bande popleczników i przechowalnię dla idiotów powiązanych z władzą

  2. Ten twór jest pasożytniczy i nie potrzebny !! Policja jest w zupełności wystarczająca !!!