Na drogach

Informacja Komendy Powiatowej Policji w Jaśle na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie jasielskim w 2013 roku

Komenda Powiatowa Policji w Jaśle w 2012 r. realizowała zadania przy stanie etatowym 189 policjantów, z czego bezpośrednio w KPP Jasło służbę pełniło 156 policjantów. Pozostałych 33 funkcjonariuszy swoje zadania realizowało w jednostkach terenowych podległych jasielskiej komendzie. Ponadto w KPP Jasło pracowało 36 pracowników cywilnych, w tym 14 pracowników korpusu służby cywilnej.

mł. insp. Andrzej Wędrychowicz
mł. insp. Andrzej Wędrychowicz - Komendant Powiatowy Policji w Jaśle.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Dane ogólne

Przystępując do oceny stanu porządku i bezpieczeństwa stwierdzić należy, że powiat jasielski jest jednym z najbezpieczniejszych rejonów województwa podkarpackiego. Na powyższe wskazuje porównanie danych dotyczący powiatu jasielskiego z innymi powiatami Podkarpacia.

W 2012 r. na terenie powiatu jasielskiego stwierdzono 1.488 przestępstw i było ich mniej o 14,3 % niż w 2011 r., kiedy to odnotowano 1.737 przestępstw (różnica wyniosła 249 przestępstw).

Taka liczba przestępstw w 2012 roku dała korzystny tzw. wskaźnik zagrożenia, który informuje o tym, ile zaistniało przestępstw w przeliczeniu na 10.000 mieszkańców. Dla powiatu jasielskiego wskaźnik ten w analizowanym okresie wyniósł 128,5 przestępstw. Był to 4 rezultat spośród 21 powiatów województwa. Średnia dla całego Podkarpacia wyniosła 179,2 przestępstw na 10.000 mieszkańców. Ten poziom świadczy o tym, że ludność powiatu jasielskiego jest w niższym stopniu zagrożona przestępczością, niż mieszkańcy większości powiatów Podkarpacia.

W strukturze przestępczości na obszarze powiatu jasielskiego dominowały przestępstwa kryminalne stanowiące 59,9 % ogółu przestępczości, następnie przestępstwa drogowe 28,2 % ogółu przestępczości, przestępstwa gospodarcze 8,9 % ogółu i inne 3 %.

Biorąc pod uwagę zagrożenie przestępczością w poszczególnych gminach powiatu należy stwierdzić, że najwięcej przestępstw popełnionych zostało na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Jaśle, która obsługiwała w minionym roku teren miasta Jasła oraz gminy Jasło. W analizowanym okresie na tym obszarze stwierdzono 989, a więc 66,5 % wszystkich przestępstw. Należy jednak podkreślić, że w porównaniu do 2011 r. na terenie miasta i gminy jasło odnotowano znaczący spadek liczby stwierdzonych przestępstw o 11.2 % tj. 124 przestępstwa mniej.

Wśród pozostałych gmin, najwięcej przestępstw stwierdzono w rejonie Posterunku Policji w Skołyszynie – 137, Posterunku Policji w Nowym Żmigrodzie – 130, Posterunku Policji w Kołaczycach obejmującego gminy Kołaczyce i Brzyska – 79, Posterunku Policji w Tarnowcu – 75. Najmniej w rejonie Posterunku Policji w Dębowcu obejmującego gminy Dębowiec i Osiek Jasielski – 73 przestępstwa oraz Posterunku Policji w Krempnej – 5 przestępstw.

Poziom wykrywalności został utrzymany na dobrym poziomie. Policjanci wykryli 1.156 przestępstw. Wykrywalność ogółem wyniosła 77,3 %. Skuteczność wykrywacza jasielskiej jednostki była wyższa o 5,1 % w porównaniu do średniego wyniku wszystkich jednostek w województwie.

W ramach prowadzonych śledztw i dochodzeń policjanci ustalili 983 podejrzanych, przeciwko 906 skierowano akty oskarżenia. W stosunku do 11 zastosowany został środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Przestępczość kryminalna

W minionym roku w powiecie jasielskim odnotowano spadek przestępczości o charakterze kryminalnym. Przestępstw tej kategorii odnotowano o 87 mniej. W 2011 r. stwierdzono 979 takich czynów, zaś w 2012 r. 892, co dało wskaźnik dynamiki na poziomie 91,1 % w stosunku do roku poprzedniego. Najbardziej zagrożone przestępczością kryminalną było miasto i gmina Jasło, gdzie zaistniało ponad 71 % spośród wszystkich tego typu przestępstw odnotowanych na terenie powiatu.

Skuteczność wykrywcza tego rodzaju przestępstw wyniosła 64,6 %. Ustaleni zostali sprawcy 580 przestępstw kryminalnych. W porównaniu do średniego wyniku wszystkich jednostek w województwie wykrywalność jasielskiej jednostki była wyższa o 5,8 %.

W analizowanym okresie największy udział w przestępczości o charakterze kryminalnym miały kradzieże cudzej rzeczy 24,2 %, tj. 216 przestępstw, następnie uszkodzenia rzeczy 13 %, tj. 116 przestępstw, kradzieże z włamaniem 11,2 %, tj. 100 przestępstw, czyny z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 9,3 %, tj. 83 przestępstwa, przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu 5,9%, tj. 53 przestępstwa, bójki i pobicia 2,2 %, tj. 20 przestępstw oraz przestępstwa rozbójnicze 1,8 %, tj. 16 przestępstw.

Przestępczość nieletnich

W analizowanym okresie w powiecie jasielskim stwierdzono 1.488 wszystkich przestępstw, z czego osoby nieletnie popełniły 45 czynów, co stanowi 3 %. W 2011 r. odnotowano większą ilość czynów – 48. Wśród 983 podejrzanych o popełnienie przestępstw, nieletnich sprawców było 51, podczas gdy w 2011 r. – 70 osób wśród 1.243 podejrzanych. Zanotowano zatem spadek liczby nieletnich sprawców o 19 osób. Najczęstsze czyny jakie dokonywali nieletni to przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, kradzieże mienia i kradzieże z włamaniem.

Zagrożenie wykroczeniami

W 2012 r. policjanci Komendy Powiatowej Policji w Jaśle ujawnili ogółem 47.785 wykroczeń, w 2011 r. 36.213 wykroczeń, tj. o 11.572 więcej. Dominującymi wykroczeniami były wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. W minionym roku ujawniono 27.621 takich czynów, co stanowi 57,8 % wszystkich wykroczeń. W związku z ujawnionymi wykroczeniami policjanci nałożyli 11.706 grzywien w drodze mandatów karnych (w 2011 r. – 10.885 mandatów).

Do Sądu Grodzkiego policjanci skierowali 1.124 wnioski o ukaranie (w 2011 r. 1.130 wniosków). W 541 przypadkach, w toku prowadzonych czynności stwierdzono inne czyny.

Za wykroczenia o małym ciężarze gatunkowym policjanci pouczyli 34.414 sprawców wykroczeń (w 2011 r. 23.645). Wśród zastosowanych pouczeń 51,5 % to pouczenia za wykroczenia w ruchu drogowym, natomiast 48,5 % za inne wykroczenia.

Analizując stan zagrożenia wykroczeniami na terenie powiatu należy stwierdzić, że najwięcej wykroczeń popełnionych zostało w Jaśle.

Najczęściej w kategorii wykroczeń porządkowych popełniano wykroczenia przeciwko przepisom Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 2.790 wykroczenia, obyczajności publicznej – 2.043 wykroczenia oraz zakłócaniu spokoju i porządku publicznego – 1.693 wykroczenia Natomiast w kategorii wykroczeń przeciwko mieniu dokonano 557 kradzieży oraz 168 zniszczeń, uszkodzeń cudzej rzeczy.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

W 2012 r. w powiecie jasielskim policjanci przeprowadzili 1.193 interwencje domowe (w 2011 r.- 1.576 interwencji), z których 396 dotyczyło zjawiska przemocy w rodzinie (w 2011 r.- 618). Przemocy doświadczyło 727 ofiar (w 2011 r. – 1.187). Przy czym należy podkreślić, że powyższe dane przedstawione są na zasadzie wielokrotności. Część interwencji dotyczyła tych samych rodzin. Rodziny te znajdują się pod stałym nadzorem dzielnicowych, a niekiedy także sądu rodzinne oraz ośrodków pomocy społecznej i grup interdyscyplinarnych działających przy tych ośrodkach.

Najwięcej interwencji domowych dotyczących przemocy w rodzinie przeprowadzono na terenie miasta. W Jaśle policjanci 194 razy przywracali porządek i zapewniali bezpieczeństwo dotkniętym przemocą.

W przypadku 203 interwencji sytuacja wymagała zatrzymania osób agresywnych wobec członków swojej rodziny i przewiezienia ich do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych celem wytrzeźwienia.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

W 2012 r. na drogach powiatu jasielskiego doszło do 68 wypadków drogowych. Ich skutkiem była śmierć 10 osób, a 82 osoby zostały ranne. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2011 zanotowano wzrost o 4 wypadki, wzrost o 9 osób rannych i wzrost o 5 osób, które poniosły śmierć.

Z liczby 68 wypadków w 27 udział brali niechronieni uczestnicy ruchu drogowego (piesi, rowerzyści, motorowerzyści, motocykliści), co stanowi 39,7 % ogółu wypadków, śmierć poniosło 2 osoby niechronione, rannych zostało 27. Pozostałe ofiary wypadków to 6 kierowców i 2 pasażerów.

Główną przyczyną wypadków drogowych na terenie powiatu jasielskiego było: przekroczenie prędkości – 21 wypadków, nieprawidłowe wyprzedzanie, omijanie, wymijanie – 12 wypadków, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu lub pieszemu – 10 wypadków, błędy osób pieszych – 9 wypadków, niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami oraz zajechanie drogi – po 3 wypadki, wpadnięcie w poślizg i nieprawidłowe skręcanie – po 2 wypadki, inne przyczyny – 6 wypadków.

Największe zagrożenie wypadkami drogowymi występowało w Jaśle, gdzie zaistniało 33 wypadki drogowe. W porównaniu do 2011 r. na terenie miasta wzrosła o 9 liczba takich zdarzeń. Na drugim miejscu pod względem zagrożenia wypadkami drogowymi znajduje się rejon posterunku w Kołaczycach – 7 wypadków. W dalszej kolejności wymienić należy rejon gminy Jasło oraz posterunku w Skołyszynie i Tarnowcu – po 6 wypadków. Do najmniejszej liczby zdarzeń tej kategorii doszło na terenie posterunku w Dębowcu – 5 wypadków, posterunku w Nowym Żmigrodzie – 3 wypadki oraz posterunku w Krempnej – 2 wypadki.

W ocenianym okresie na terenie powiatu jasielskiego zaistniało łącznie 546 kolizji drogowych. W porównaniu do 2011 roku pod tym względem nastąpił wzrost o 63 kolizje. Głównymi przyczynami tych zdarzeń było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niezachowanie bezpiecznej odległości miedzy pojazdami, nieprawidłowe cofanie oraz nieprzepisowe omijanie, wyprzedzanie.

Rozpatrując stan trzeźwości sprawców wypadków stwierdzić należy, że w 5 przypadkach sprawcami byli piesi pod działaniem alkoholu, w tych zdarzeniach zginęła 2 osoby, a 3 zostały ranne. Natomiast nietrzeźwy kierujący był sprawcą jednego tragicznego wypadku, w którym dwie osoby poniosły śmierć i dwie zostały ranne.

W porównaniu do analogicznego okresu roku 2011, nastąpił spadek o 3 wypadki drogowe spowodowane przez nietrzeźwych sprawców.

W 2012 r. policjanci na drogach powiatu jasielskiego zatrzymali 511 nietrzeźwych kierujących, tj. o 131 mniej niż w 2011 r. Wśród zatrzymanych było 384 kierujących w stanie nietrzeźwości, tj. sprawców przestępstw z art. 178a Kodeksu karnego oraz 127 kierujących pojazdem w stanie po użyciu alkoholu, tj. sprawców wykroczeń z art. 87 Kodeksu wykroczeń.

Wnioski

Zgodnie z głównym celem wynikającym z ustawy o Policji, Policja powołana jest do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Głównymi kierunkami pracy Policji powinno być ograniczenie zagrożenia stania się ofiarą przestępstwa lub wykroczenia. Zatem z perspektywy KPP w Jaśle największy nacisk powinien być w dalszym ciągu kładziony na zwalczanie przestępczości pospolitej i zintensyfikowanie działań we wszystkich możliwych kierunkach w celu jej ograniczania.

Komenda Powiatowa Policji w Jaśle w 2013 r. będzie kontynuowała realizacje zadań wynikających z rządowych i resortowych programów dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego i skoncentruje swoje działania m.in. na priorytetach Komendanta Głównego Policji tj.:

– doskonalenie obsługi obywatela poprzez szybką i skuteczna reakcję Policji na zdarzenie;
– działania Policji skierowane na wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach;
– ochrona interesów obywatela, przedsiębiorców i Skarbu Państwa poprzez skuteczniejszą walkę z przestępczością gospodarczą;
– zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby/pracy policjantom i pracownikom Policji w celu doskonalenia jakości wykonywanych przez nich zadań;
– usprawnienie pracy Policji poprzez wprowadzanie i wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych i finansowych;
– działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych.

(KPP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE