Informacje

Jan Pierzchała złożył ślubowanie

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców” – słowami uroczystego ślubowania rozpoczął w poniedziałek pracę nowy radny Rady Miejskiej Jasła Jan Pierzchała. W skład gremium został powołany w miejsce Zdzisława Dziedzica, który zgodnie z sądowym orzeczeniem utracił prawo wybieralności.

Jan Pierzchała
Fot. © archiwum terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Do roty ślubowania, które Jan Pierzchała złożył na dzisiejszej sesji w obecności radnych Rady Miejskiej Jasła VI kadencji, Zarządu Miasta (burmistrza Andrzeja Czerneckiego, jego zastępców: Antoniego Pikula i Leszka Znamirowskiego, sekretarza Pawła Rzońcy, skarbnika Jacka Borkowskiego), przewodniczących Zarządów Osiedli oraz pracowników Biura Rady, dodał formułę „Tak mi dopomóż Bóg”.

Zaprzysiężenie Jana Pierzchały było konieczne w związku z podjętą przez Radę Miejską Jasła uchwałą nr LI/475/2013 z dnia 23 września 2013 roku w sprawie wygaśnięcia z mocy prawa mandatu radnego Zdzisława Dziedzica w związku z utratą prawa wybieralności. Miało to związek z prawomocnym orzeczeniem Sądu Okręgowego w Rzeszowie, w którym zasądzono wobec niego utratę prawa wybieralności w wyborach na okres czterech lat (do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego, samorządu terytorialnego oraz jednostki pomocniczej samorządu terytorialnego) oraz zakaz pełnienia funkcji publicznej na okres czterech lat, które biegną od czasu uprawomocnienia się wyroku (tj. 6 czerwca br.).

W związku z obowiązującą ordynacją wyborczą w miejsce radnego, któremu wygaszono mandat, wchodzi kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i jednocześnie nie utracił prawa wybieralności.

Startujący z Komitetu Wyborczego Wyborców „Jaślanie” (z tego samego, co obecny burmistrz miasta) w wyborach samorządowych w 2010 roku Jan Pierzchała uzyskał 162 głosy. Nowy radny zadeklarował chęć pracy w dwóch komisjach: Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji  oraz Komunikacji i Bezpieczeństwa Publicznego.

58-letni Jan Pierzchała w kadencji 2011-2015 jest Przewodniczącym Zarządu Osiedla „Górka Klasztorna”.

Pierwszą z uchwał, nad którą procedował nowo powołany radny, było wyrażenie woli przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Plan gospodarki niskoemisyjnej Miasta Jasła”. Przedsięwzięcie to, które ma być realizowane na przestrzeni 2013 i 2014 roku, zostanie zgłoszone do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Całość zadania szacuje się na kwotę 150 tysięcy złotych, w tym 127 500 złotych z Funduszu Spójności.

Zakres tego zadania obejmuje opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, stworzenie bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w mieście oraz w poszczególnych sektorach i obiektach, inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych oraz przeszkolenie pracowników zaangażowanych w monitorowanie i wdrożenie planu. Głównymi celami tego planu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej oraz poprawa jakości powietrza na terenie miasta Jasła. Posiadając taki plan miasto Jasło będzie mogło ubiegać się o środki finansowe w nowej perspektywie 2014-2020 na inwestycje dotyczące termomodernizacji budynków, w szczególności budynków użyteczności publicznej. – informuje Sylwia Pętlak, inspektor w Wydziale Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta w Jaśle.

Na poniedziałkowej sesji zostały podjęte również uchwały dotyczące m.in. przyznania nagrody rocznej za 2012 rok dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle Małgorzacie Piekarskiej i dyrektorowi Muzeum Regionalnego w Jaśle Alfredowi Sepiołowi w wysokości 4 500 tysiąca złotych każdy, przyjęcia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2014 rok” oraz pozbawienia statusu – pomnika przyrody trzech topól białych rosnących przy ulicy Kościuszki w Jaśle, o które wnioskowali właściciele sąsiadującej z nimi posesji.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE