Kultura | rozrywka | edukacja

Stypendium artystyczne – składanie wniosków

Od dzisiaj, 31 października, do 31 stycznia 2014 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium osobom zajmującym się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury na 2014 rok.

Stypendia, które mogą być przyznawane w szczególności twórcom, artystom i organizatorom działalności kulturalnej oraz osobom upowszechniającym kulturę, Miasto funduje od 2011 roku. Do tej pory stypendystami zostali: Michał Szpak (2012 r.), Karol Godek i Marcin Polar (2013 r.).

Stypendia mogą być przyznawane osobom fizycznym, stale zamieszkałym na terenie Miasta Jasła, wyłącznie na wykonanie w ustalonym terminie określonego przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury. Stypendium przyznawane w kwocie do 10 tys. zł wypłacane jest jednorazowo. W każdym roku przyznaje się od jednego do trzech stypendiów.

Osoba ubiegająca się o przyznanie stypendium składa wniosek do Burmistrza Miasta Jasła. Wnioski można składać w okresie od 31 października roku poprzedzającego przyznanie stypendium do 31 stycznia każdego roku. Jedna osoba może w danym roku złożyć tylko jeden wniosek. O jedno stypendium może ubiegać się grupa osób realizująca wspólne przedsięwzięcie.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.jaslo.pl (baner stypendium artystyczne) oraz w Wydziale Kultury Sportu i Spraw Społecznych UMJ pod numerem telefonu 13 44 86 329.

Do pobrania:
Uchwała RMJ wraz z wnioskiem

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE