Informacje

Gwałtowne opady deszczu – sytuacja w Jaśle

W związku z niekorzystnymi prognozami Instytutu Metereologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie, dotyczącymi intensywnych opadów deszczu w dniach 03 – 05 października 2016 r. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle (MCZK) uruchomiło całodobowy dyżur na potrzeby zarządzania kryzysowego (nr tel. 13 448 63 48). Ponadto wykonywane są zadania przewidziane do realizacji w ramach Planu Operacyjnego ochrony przed powodzią dla Miasta Jasła.

Uzgodniono i ustalono priorytety z jednostkami współuczestniczącymi w prowadzonych działaniach p. powodziowych, w tym:

  • zabezpieczenie dostaw piasku,
  • ustalono zasady łączności, dyżurów i innych działań z jednostkami: Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicze Straże Pożarne, Straż Miejska, Policja,
  • sprawdzono stan urządzeń p. powodziowych (wały, przepusty, śluzy),
  • postawiono w stan gotowości jednostki OSP oraz osoby odpowiedzialne za miejski magazyn p. powodziowy (na wyposażeniu jednostek OSP i magazynu znajduje się m.in.: 35 000 worków na piasek, łopaty, rękawy p. powodziowe, środki łączności – radiostacje/megafony, pompy wysokiej wydajności, zestawy pompowe, pompy pływające, pompy elektryczne),
  • sprawdzono drożność kratek i studzienek kanalizacji deszczowej,
  • zabezpieczono niezbędny sprzęt do prowadzenia działań (samochody specjalistyczne, wywrotki, koparko – ładowarki),
  • prowadzony jest całodobowy monitoring sytuacji przez MCZK (komunikaty, ostrzeżenia, poziom wody w rzekach, sumy opadów itp.).

W sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Jasła uruchomione zostaną wszystkie niezbędne działania zawarte w Planie Operacyjnym ochrony przed powodzią, mające na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa dla mieszkańców naszego miasta.

Jednocześnie apelujemy do mieszkańców o zastosowanie się do wszelkich poleceń, komunikatów oraz informacji przekazywanych drogą elektroniczną, poprzez system SMS – Alert oraz megafonami wydawanych przez MCZK i pozostałe służby.

[AKTUALIZACJA: g. 19:10] W związku z przekroczeniem stanów ostrzegawczych i alarmowych na wodowskazach rzek: Wisłoki, Ropy i Jasiołki od godz. 19.00 dnia  04.10.2016 r. na terenie Miasta Jasła zarządza się stan alarmu powodziowego.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE