Sport | rekreacja | turystyka

V Bieg Uliczny oraz II Zawody Nordic Walking w Tarnowcu (zapowiedź)

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu, Uczniowski Klub Sportowy „Arka” w Umieszczu, Gmina Tarnowiec, Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Tarnowcu, Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Tarnowiec już po raz piąty organizują Bieg Uliczny oraz drugie Zawody Nordic Walking.

Tradycyjnie impreza sportowa połączona jest z Obchodami Dnia Dziecka. Impreza odbędzie się 4 czerwca 2017 roku na stadionie Sportowym w Tarnowcu, zapraszamy wszystkich miłośników biegania oraz spacerów z kijami w każdym wieku. Biegi grup młodszych rozpoczną się o godzinie 12:00, start biegu głównego nastąpi o 14:30, a zawody Nordic Walking rozpoczną się o 14:45 Dystans biegu głównego oraz zawodów Nordic Walking wynosi 8 km.

Serdecznie zapraszamy do udziału. Zgłoszenia pod adresem (kliknij tutaj). Aby dokonaj rejestracji należy przejść do zakładki Lista konkurencji tam po rejestracji możliwe jest zapisanie się do wybranej dyscypliny.

REGULAMIN V BIEGU ULICZNEGO

ORGANIZATOR

 • Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu
 • Gmina Tarnowiec
 • Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Tarnowcu
 • Uczniowski Klub Sportowy „Arka” w Umieszczu
 • Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Tarnowiec

CELE

 • Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu
 • Promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń mieszkańców gminy i okolic
 • Promocja Gminy Tarnowiec

TERMIN / MIEJSCE / TRASA

 • Bieg odbędzie się w dniu 4 czerwca 2017 r. w Tarnowcu.
 • Biegi grup młodszych rozpoczną się o godzinie 12:00.
 • Start do biegu głównego nastąpi o godzinie 14:30 ze stadionu sportowego w Tarnowcu.
 • Pomiar czasu będzie prowadzony systemem firmy PIF-SPORT. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją. Numery startowe będą wydawane w biurze zawodów przy weryfikacji wraz z pakietem startowym w dniu 4 czerwca 2017r. (niedziela) w godz. 11:30 – 14:00.
 • Trasa biegu głównego będzie oznakowana co 1km, na czas trwania biegu ruch kołowy zostanie wstrzymany, obowiązuje ruch prawostronny.
 • Zawodników biegu głównego obowiązuje limit czasu 60 minut. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru.
 • Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.
 • Biuro zawodów znajdować się będzie na terenie stadionu sportowego w Tarnowcu.

PROGRAM IMPREZY

 • 11:30 – 14:00 – zapisy, odbiór numerów startowych
 • 12:00 – start do biegu – grupy młodsze
 • 14:00 – rozdanie nagród (dzieci, młodzież)
 • 14:30 – start do biegu głównego – 8km
 • 14:45 – start uczestników Zawodów Nordic Walking – 8 km
 • 16:00 – rozdanie nagród Zawodnikom Biegu Ulicznego
 • 17:00 – rozdanie nagród uczestnikom Zawodów Nordic Walking, zakończenie imprezy.

ZASADY UCZESTNICTWA

 • W biegu głównym na dystansie 8 km może wziąć udział osoba, która rocznikowo ukończyła lat 16 (ur. 2001r..)
 • Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w imprezie tylko za pisemną zgodą opiekuna.
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu, które należy dostarczyć do biura zawodów.
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika niepełnoletniego do biegu będzie podpisanie przez rodzica/prawnego opiekuna zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu.
 • Zawodników do biegów grupy młodszej zgłaszają opiekunowie. Obowiązkowa jest obecność rodzica/prawnego opiekuna podczas weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
 • Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia OC. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
 • W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:
  – numer startowy
  – gadżet promocyjny
  – butelka wody mineralnej
  – wodę na trasie zawodów
  – ciepły posiłek na mecie
  – dla pierwszych 100 zarejestrowanych uczestników przewidziano pamiątkowe medale.
 • Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.
 • Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
 • Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

ZGŁOSZENIA, OPŁATA STARTOWA

 • Zgłoszenia przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach internetowej http://www.pifsport.pl/ do dnia 1 czerwca 2017r. oraz w wyjątkowych sytuacji osobiście w dniu zawodów w biurze zawodów.
 • Za zgłoszenie udziału w zawodach rozumie się rejestrację oraz wniesienie opłaty startowej.
 • Zawodnik ma dwie możliwości:
  – zapłacić przelewem na konto Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu numer 53 8627 1040 2005 7001 6919 0001 w Banku Spółdzielczym w Bieczu O/Tarnowiec (tytuł przelewu opłata startowa na zawody) – kwota 10 zł; do 1 czerwca 2017r.
  – lub płacić gotówką w biurze zawodów w dniu zawodów – kwota 20 zł.
 • Opłata startowa obowiązuje tylko zawodników w biegu głównym.
 • Lista startowa zawiera wyłącznie uczestników z opłaconym startem.
 • Zwolnieni z opłaty startowej są: młodzież do lat 18 (osoby, które w dniu 4 czerwca 2017 nie są pełnoletnie) oraz osoby, które ukończyły 70 lat.
 • Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, nie ma możliwości przeniesienia na inną osobę.
 • Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku (w godz. 11:30 – 14:00), a także dowód przelewu.

KLASYFIKACJE, DYSTANSE

 • Grupy młodsze:
  Dzieci do 4 lat (rocznik 2013 i młodsi) dystans ok. 100 m (razem dz. i chł.)
  Dzieci 5 – 6 lat (rocznik 2012-2011 dystans 200 m (razem dz. i chł.)
  Dzieci 7 – 9 lat (rocznik 2010-2008) dystans 400 m (osobno dz. i chł.)
  Dzieci 10 – 12 lat (rocznik 2007-2005) dystans 600 m (osobno dz. i chł.)
  Młodzież 13 – 15 lat (rocznik 2004-2002) dystans 1000 m (osobno dz. i chł.)
 • Podczas biegu głównego – 8 km będą prowadzona będzie klasyfikacja generalna i wiekowa kobiet i mężczyzn:
  Kobiety:
  K1 16-29 lat (rocznik 2001-1988)
  K2 30 – 39 lat (rocznik 1987-1978)
  K3 40 lat i starsze (rocznik 1977 i starsze)
  Mężczyźni:
  M1 16 – 19 lat (rocznik 2001-1998)
  M2 20 – 29 lat (rocznik 1997-1988)
  M3 30 – 39 lat (rocznik 1987-1978)
  M4 40 – 49 lat (rocznik 1977-1968)
  M5 50 lat i starsi (rocznik 1967 i starsi)

NAGRODY

 • Wszyscy uczestnicy biegu w kategorii grup młodszych otrzymają pamiątkowy dyplom.
 • W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za miejsca I – III przewidziane są pamiątkowe statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe (nie wlicza się zawodników, którzy zajęli miejsca I – IV w klasyfikacji generalnej).
 • Organizator przewiduje nagrodę dodatkową w postaci dyplomu i statuetki dla najlepszego mieszkańca Gminy Tarnowiec – w kategorii kobiet i mężczyzn.
 • Dyplom oraz statuetkę otrzyma także najlepszy strażak OSP z Gminy Tarnowiec.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Wszystkich uczestników biegów obowiązuje niniejszy regulamin.
 • Wszystkich uczestników obowiązuje strój sportowy. Wszystkich uczestników zawodów obowiązuje sportowe zachowanie w duchu fair play.
 • Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu (NZOZ „Ad-Med” w Tarnowcu, AS- Medical Sp. z o o.)
 • Bieg główny odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.
 • Parking dla samochodów znajduje się przy kościele w Tarnowcu.
 • Wyniki oraz relacja z biegów opublikowane będą na stronach internetowych: www.tarnowiec.eu oraz innych lokalnych portalach.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, o których winien poinformować przed rozpoczęciem imprezy.
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
 • W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
 • W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: Bartłomiej Smyka 885555205, Katarzyna Piskorz 694166667.

REGULAMIN II ZAWODÓW NORDIC WALKING

ORGANIZATOR

 • Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu
 • Gmina Tarnowiec
 • Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Tarnowcu
 • Uczniowski Klub Sportowy „Arka” w Umieszczu
 • Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Tarnowiec
 • Jasielskie Stowarzyszenie Nordic Walking „ NW – Team Jasło”

CELE

 • Popularyzacja Nordic Walking, jako nowej dyscypliny sportowej oraz uniwersalnej i aktywnej formy spędzania czasu wolnego
 • Promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń mieszkańców gminy i okolic
 • Promocja Gminy Tarnowiec
 • Integracja środowiska lokalnego

TERMIN / MIEJSCE / TRASA

 • 4 czerwca 2017r., godz. 14: 45
 • Start – Stadion Sportowy w Tarnowcu
 • Trasa – Tarnowiec – Umieszcz – Wrocanka – Tarnowiec – 8 km.
 • Nawierzchnia: asfalt
 • Trasa oznaczona znakami poziomymi
 • Pomiar czasu będzie prowadzony systemem firmy PIF-SPORT. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją. Numery startowe będą wydawane w biurze zawodów przy weryfikacji wraz z pakietem startowym w dniu 4 czerwca 2017r. (niedziela) w godz. 11:30 – 14:00.

PROGRAM IMPREZY

 • 11:30 – 14:00 – zapisy, odbiór numerów startowych
 • 12:00 – start do biegu – grupy młodsze
 • 14:00 – rozdanie nagród (dzieci, młodzież)
 • 14:30 – start do biegu głównego – 8km
 • 14:45 – start uczestników Zawodów Nordic Walking
 • 16:00 – rozdanie nagród Zawodnikom Biegu Ulicznego.
 • 17:00 – rozdanie nagród uczestnikom Zawodów Nordic Walking, zakończenie imprezy.

ZASADY UCZESTNICTWA, TECHNIKA MARSZU

 • W Zawodach Nordic Walking może wziąć udział osoba, która rocznikowo ukończyła lat 18.
 • Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w imprezie tylko za pisemną zgodą opiekuna.
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do Zawodów będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu, które należy dostarczyć do biura zawodów.
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika niepełnoletniego do Zawodów będzie podpisanie przez rodzica/prawnego opiekuna zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w Zawodach.
 • Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia OC. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
 • W ramach opłaty startowej każdy uczestnik Zawodów otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:
  – numer startowy
  – gadżet promocyjny
  – butelka wody mineralnej
  – wodę na trasie zawodów
  – ciepły posiłek na mecie
  – dla pierwszych 100 zarejestrowanych uczestników przewidziano pamiątkowe medale
 • Podczas marszu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.
 • Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 • Podczas imprezy obowiązują przepisy zawodów Polskiej Federacji Nordic Walking.
 • Marsz Nordic Walking (NW) jest to przemieszczanie się ruchem naprzemiennym krokami do przodu, z jednoczesnym odpychaniem się kijami, przy zachowaniu stałego kontaktu przynajmniej jednej stopy z podłożem. Faza lotu jest zabroniona.
 • Podczas marszu NW nie dozwolone jest:
  – nadmierne pochylanie ciała w przód,
  – wbijanie kijów pod kątem prostym (przed linią ciała),
  – obniżanie środka ciężkości,
  – podbieganie,
  – używanie wulgaryzmów

KLASYFIKACJA

 • Obowiązują następujące kategorie wiekowe:
  Kobiety:
  K1 16 – 29 lat (rocznik 2001-1988)
  K2 30 – 39 lat (rocznik 1987-1976)
  K3 40 lat i starsze (rocznik 1976 i starsze)
  Mężczyźni:
  M1 16 – 19 lat (rocznik 2001-1998)
  M2 20 – 29 lat (rocznik 1997-1988)
  M3 30 – 39 lat (rocznik 1987-1978)
  M4 40 – 49 lat (rocznik 1977-1968)
  M5 50 lat i starsi (rocznik 1967 i starsi)
 • Zawodników obowiązuje limit czasu 120 min. Meta zostanie zamknięta dla zawodników o godzinie 16:45. Po tym terminie zawodnicy nie będą klasyfikowani.
 • Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów. Trzykrotne upomnienie zawodnika przez sędziego na trasie zawodów powoduje jego dyskwalifikację.
 • Weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów w godz. 11:00 – 14:00. Biuro znajdować się będzie na terenie stadionu sportowego w Tarnowcu.
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać własne kije oraz strój sportowy stosowny do warunków atmosferycznych (strój niekrępujący i obuwie sportowe).
 • Na trasie znajdują się sędziowie, którzy będą dokonywali oceny techniki marszu oraz udzielali upomnień za naruszenie regulaminu zawodów.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie zawodów.

ZGŁOSZENIA , OPŁATA STARTOWA

 • Zgłoszenia przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej : http://www.pifsport.pl/ do dnia 1 czerwca 2017r. oraz w wyjątkowych sytuacji osobiście w dniu zawodów w biurze zawodów.
 • Za zgłoszenie udziału w zawodach rozumie się rejestrację oraz wniesienie opłaty startowej:
  – przelewem na konto Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu numer 53 8627 1040 2005 7001 6919 0001 w Banku Spółdzielczym w Bieczu O/Tarnowiec (tytuł przelewu: opłata startowa na zawody Nordic Walking) – kwota 10 zł; do dnia 01.06.2017r.
  – lub gotówką w biurze zawodów w dniu zawodów kwota 20 zł.
 • Lista startowa zawiera wyłącznie uczestników z opłaconym startem.

NAGRODY

 • W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn biegu głównego zdobywcy miejsc I – IV otrzymują pamiątkowe statuetki, dyplomy, bon na zakupy w sklepie sportowym.
 • W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za miejsca I – III przewidziane są pamiątkowe statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe (nie wlicza się zawodników, którzy zajęli miejsca I – IV w klasyfikacji generalnej)
 • Organizator przewiduje nagrodę dodatkową w postaci dyplomu i statuetki dla najstarszego i najmłodszego zawodnika zawodów oraz dla zawodnika z najlepszą techniką marszu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Wszystkich uczestników Zawodów obowiązuje niniejszy regulamin.
 • Wszystkich uczestników zawodów obowiązuje sportowe zachowanie w duchu fair play.
 • Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu (NZOZ „Ad-Med” w Tarnowcu, AS- Medical Sp. z o o.).
 • Zawody Nordic Walking odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.
 • Parking dla samochodów znajduje się przy kościele w Tarnowcu.
 • Wyniki oraz relacja z Zawodów opublikowane będą na stronach internetowych: www.tarnowiec.eu oraz innych lokalnych portalach.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, o których winien poinformować przed rozpoczęciem imprezy.
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
 • W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

(GOK w Tarnowcu)

OPINIE
SŁOWA KLUCZOWE