Informacje

Burmistrz Ryszard Pabian z absolutorium za rok budżetowy 2016

Podczas poniedziałkowej sesji radni miejscy udzielili burmistrzowi Jasła Ryszardowi Pabianowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2016 rok. Komentując realizację zaplanowanych wydatków po stronie inwestycyjnej gospodarz naszego miasta podkreślił, że część zadań, które z przyczyn obiektywnych i niezależnych od samorządu nie udało się zrealizować, zostały one przeniesione na rok bieżący.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Budżet miasta Jasła na 2016 rok został uchwalony podczas sesji w dniu 29 grudnia 2016 roku. W ciągu roku kalendarzowego Rada Miejska rozpatrywała piętnaście projektów uchwał w sprawie zmiany zapisów zawartych w pierwotnym dokumencie. Ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepisami, burmistrz wydał czterdzieści jeden odrębnych zarządzeń, które zmieniły konstrukcję wcześniej przyjętego budżetu.

Zakładane dochody na poziomie 120 milionów złotych wzrosły o ponad 22,6 milionów złotych, na co jak podkreślił gospodarz naszego miasta istotny wpływ miał wzrost środków pochodzących z rządowego programu „Rodzina 500+”. Przychody, które w pierwotnym planie kształtowały się na poziomie 5,95 miliona złotych wzrosły do 13,5 miliona złotych. Natomiast po stronie wydatków plan zakładał 121,8 miliona złotych, a w ciągu dwunastu miesięcy minionego roku wzrosły one do poziomu 152,6 milionów złotych.

Zadłużenie samorządu Jasła na koniec grudnia 2016 roku ukształtowało się na poziomie 11,32% (16,5 miliona złotych) i nie stanowi ono zagrożenia dla funkcjonowania miasta w kolejnym roku budżetowym.

Burmistrz Ryszard Pabian skomentował sprawozdanie finansowe miasta za ubiegły rok:

Wydawało się, że może martwić realizacja po stronie wydatków, gdyż pokazujemy ją na poziomie 90% zaplanowanego budżetu. Należy wspomnieć, że były tutaj przyczyny obiektywne niezależne od nas. Część środków była zabezpieczona na realizację projektów powiązanych ze składanymi wnioskami. Niektóre rozstrzygnięcia konkursów zakończyły się o wiele później niż zakładaliśmy, a niektóre w ogóle nie zostały ogłoszone. Stąd też nie było realizacji tych działań. Nie udało się w całości zrealizować zadania wspólnie ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki. To największa kwota niezrealizowanych zadań, ale zostały one zrealizowane na początku roku bieżącego. Również inwestycje drogowe, które były przewidziane do realizacji w roku ubiegłym, ze względu na warunki atmosferyczne, które dosyć drastycznie pogorszyły się pod koniec ubiegłego roku, nie udało się zrealizować drogi dojazdowej do cmentarza wraz z parkingami, nie udało się zrealizować remontu ulicy Ulaszowice i projektu mostu na Gądki. Ale te wszystkie zadania są realizowane w roku bieżącym. Były również zabezpieczone środki na zakup obiektu dla muzeum, ale niestety ten projekt nie uzyskał dofinansowania i te środki pozostały w nadwyżce budżetowej. Przy Podkarpackim Centrum Sportów Walki również było przesunięcie jeśli chodzi o płatności i mamy realizację w roku bieżącym. Inwestycja ta została zakończona i obiekt ten funkcjonuje. Zerwano umowę z wykonawcą zadań w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu. To zadanie będzie realizowane w tym roku. Niektóre z tych wymienionych projektów nie zostały zrealizowane w roku ubiegłym, ale będą zrealizowane w roku bieżącym.

Ponadto z budżetu Jasła współfinansowano następujące zadania, które wpłyną na poprawę bezpieczeństwa użytkowników miejskiej infrastruktury drogowej, w tym: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – granica państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 28, a drogą krajową nr 73” (pomoc finansowa dla województwa podkarpackiego w wysokości 27 552 złotych), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1840R Bieździadka – Gorajowice – Jasło” (pomoc finansowa dla powiatu jasielskiego w wysokości 16 470 złotych), „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1313R Jasło – ulica Mickiewicza” (pomoc finansowa dla powiatu jasielskiego w wysokości 39 540 złotych), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1851R Jasło – ulica Sobniowska” (pomoc finansowa dla powiatu jasielskiego w wysokości 28 tysięcy złotych).

Ryszard Pabian, podsumowując ubiegły rok podkreślił, że znaczący zastrzyk dla rozwoju miasta nadal stanowią środki pozabudżetowe.

Wydawałoby się, że w roku ubiegłym inwestycje realizowane ze wsparciem środków zewnętrznych nie były zbyt liczne. To poziom około 4,8 miliona złotych. Natomiast tak naprawdę przez ostatni rok nie budżetowy, ale czasookres, to ponad 16,5 miliona złotych pozyskanych środków i cały czas te projekty są realizowane. Myślę, że to nie koniec dobrych informacji i nadal będzie nam się udawało pozyskiwać środki zewnętrzne na realizację zadań. Uważam, że ten budżet pomimo tego, że po stronie wydatków nie był zrealizowany w stu procentach, to nie stanowi to zagrożenia dla funkcjonowania miasta. Wszystkie te inwestycje, które nie udało się zrealizować w roku ubiegłym, albo już zostały zrealizowane, albo zostaną zrealizowane w trakcie roku bieżącego. – dodał.

Sprawozdanie finansowe otrzymało pozytywną ocenę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Jasła.

Co powiedzieli o nim radni?

Krzysztof Czeluśniak
Jest to jeden z najgorszych budżetów wykonanych w ostatnich latach o czym świadczy nadwyżka budżetowa w takiej kwocie. Ocena burmistrza składa się z kilku elementów: merytoryczno-finansowych, celowości wydawania publicznych pieniędzy, zasadności i rzetelności wydatkowania publicznych pieniędzy. W tym budżecie niestety są bardzo zwiększone wydatki na edukację.

Jan Pierzchała
– Chciałbym zwrócić uwagę tylko i wyłącznie na sprawy dotyczące rozwoju miasta Jasła. Każdy budżet, który przyjmujemy co roku, powinien być faktycznie budżetem, który daje możliwość stworzenia jakiś miejsc pracy dla mieszkańców miasta Jasła. Tego nie widzimy w roku 2015, 2016 i 2017 roku. Ja wiem, że można się pochwalić pięknymi statystykami, które faktycznie obrazują realizację tego budżetu. Może się pan pochwalić Podkarpackim Centrum Sportów Walki czy Jasielskim Domem Kultury (…) Powiem krótko: można było dużo więcej zrobić i przeznaczyć więcej środków na konkretne cele i potrzeby mieszkańców miasta Jasła. Dowodem tego są składane przeze mnie wnioski o przesunięcia środków z celów, na które są niepotrzebnie wydawane. Myślę, że wtedy zrobiłoby się dużo więcej. Mam tu na myśli poprawę stanu bezpieczeństwa w zakresie dróg, chodników czy poprawy stanu estetyki miasta Jasła. Nic nie mówimy na temat czy zrobiliśmy chociażby jeden kilometr ścieżki rowerowej, a przecież tak pięknie pan zapowiadał, że będą ścieżki rowerowe. Nie chciałbym wnikać tutaj w szczegóły, bo nie jest na to czas. Myślę, że mieszkańcy miasta Jasła sami ocenią ten rok 2016.

Krzysztof Pec
Dziękuję panie burmistrzu przede wszystkim za współpracę z pozostałymi samorządami, a w tym przypadku ze samorządem Województwa Podkarpackiego w sprawie realizacji drogi pomiędzy rondem „Solidarności”, a drogą krajową nr 28 w poprzednim roku, za który będziemy udzielać absolutorium. Takie współdziałanie było i konsekwencją tego jest to, że w najbliższym czasie wreszcie uda się podpisać umowę i ta realizacja nastąpi. Dziękuję za to otwarcie się na inne samorządy. Inna sprawa, o której mogę powiedzieć jako mieszkaniec Sobniowa, to przede wszystkim dziękuję za współpracę przy przebudowie drogi powiatowej – ulicy Sobniowskiej. Tyle lat czekaliśmy na jakiś remont tej drogi. Dzięki współpracy pana burmistrza i pana starosty, ta droga jest sukcesywnie remontowana. Zostaje ostatni etap, co w tym roku też będzie kontynuowane i za to serdecznie dziękuję.

Krystyna Sikora
Chciałam zwrócić uwagę do radnego Pierzchały, że kolejny rok jesteśmy bez podniesienia podatków, a obniżyliśmy je od środków transportu. Mało tego, nie zwiększyliśmy też opłat za wodę i ścieki. Są to jak najbardziej działania proinwestycyjne.

Lech Polak
To co zrobiliśmy dla oświaty i kultury też jest bardzo ważne. Nie zgadzam się z tym, że za dużo pieniędzy poszło na oświatę. Wręcz przeciwnie! Na tych działach miasto nie powinno nigdy oszczędzać. Dzieci z naszego miasta powinny mieć wszystko to, co mają w innych miastach. Dziękuję za te inwestycje w oświacie i kulturze. One są nam też bardzo potrzebne. Wiem, że pieniędzy jest mało, ale trochę tego, trochę tego.

Jerzy Węgrzyn
W swoim imieniu chciałem panu podziękować oraz całemu zarządowi za to wszystko co zostało wykonane w 2016 roku. Radni, którzy się upominają o to, że to nie zrobione czy to nie zrobione, niech się uderzą w pierś i popatrzą ile tych środków finansowych „wyciągnęli” na swoje osiedla i co na nich zostało wykonane. Uważam, że żadne z osiedli nie zostało skrzywdzone.

Michał Burbelka
– Analizując wydatki budżetowe wyraźnie było widać, że w 2015 roku na jasielski szpital nie przeznaczono ani złotówki natomiast w 2016 roku już 180 tysięcy złotych. Decyzją pana burmistrza i Wysokiej Rady szpital otrzymał ogromną dotację. Za to chciałem panu burmistrzowi i Wysokiej Radzie serdecznie podziękować. Te pieniądze się nie zmarnowały. Kupiliśmy bardzo nowoczesny aparat rentgenowski, który służy wszystkim pacjentom. Mam nadzieję, że ten rodzaj współpracy będzie nadal kontynuowany. Cieszę się, że tego typu inwestycje w zdrowie łączą radnych, a nie dzielą.

Henryk Rak
Myślę, że to nie był zły rok. Wiele rzeczy udało się zrobić, ale zawsze może być niedosyt. Tak naprawdę mówi się, że absolutorium jest dla burmistrza miasta Jasła. Ale warto wspomnieć, że to my wspólnie z burmistrzem realizowaliśmy ten budżet. Wiele rzeczy udało się wykonać, niektóre – obiektywnie rzecz biorąc – nie udało się. To, że zrobiło się Jasielski Dom Kultury to pięknie, bo kultura w naszym mieście też jest potrzebna. To, że w szkołach się coś udało zrobić, to dobrze. Ile mieliśmy tutaj krzyku, żeby nie łączyć szkół tylko dać tym dzieciom dobrą strukturę lokalową. Bo dzieci to jest przyszłość tego miasta. Wiele się zrobiło też na naszych drogach. Mieszkańcy nie rozróżniają czy to jest ulica powiatowa czy gminna. Jeśli jest konieczne zrobienie kawałka dobrej drogi, żeby mieszkańcy mogli się po niej wygodnie przemieszczać, to dla nas powinno to być wspólnym dobrem. Myślę, że krytyka jest potrzebna, ale niech ona będzie rzeczowa i pokazuje te niedociągnięcia, które wynikałyby z jakiegoś zaniedbania. A tych zaniedbań nie było. Z czystym sumieniem będę głosował na udzieleniem absolutorium dla burmistrza, a poprzez niego dla nas.

Ryszard Pabian otrzymał absolutorium za 2016 rok przy piętnastu głosach za (Dorota Bilewicz, Bogusław Buglewicz, Michał Burbelka, Urszula Czyżowicz, Andrzej Dybaś, Krzysztof Pec, Lech Polak, Henryk Rak, Michał Rybka, Krystyna Sikora, Michał Sołtys, Roman Strojek, Maria Szańca, Jerzy Węgrzyn, Leszek Zduński), dwóch przeciw (Krzysztof Czeluśniak, Jan Pierzchała) i trzech wstrzymujących się (Józef Kędrek, Alicja Nowosielska, Leszek Znamirowski). W obradach nie uczestniczył radny Robert Hap.

POSŁUCHAJ WYPOWIEDZI BURMISTRZA:

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE