Informacje

Wsparcie powiatu dla budowy nowego odcinka DW 992 w Jaśle

Radni powiatowi wyrazili zgodę na udzielenie samorządowi województwa podkarpackiego dotacji w wysokości siedmiuset tysięcy złotych na budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w naszym mieście. Przekazana pomoc finansowa ma częściowo pokryć wkład własny do udziału w unijnym projekcie, w ramach którego upatruje się szansę na uzyskanie dofinansowania inwestycji.

Wstępna koncepcja przestrzenna przebiegu drogi z 2013 roku.
© Promost Consulting / materiały PZDW w Rzeszowie

Podczas dzisiejszej „nadzwyczajnej” sesji Rady Powiatu w Jaśle rozpatrywano przygotowany przez Zarząd Powiatu projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa podkarpackiego na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło”. W trzyletnim okresie rozliczeniowym z budżetu powiatu planuje się wydatkować na ten cel łączną kwotę nieprzekraczającą siedemset tysięcy złotych.

Jak poinformował starosta jasielski Adam Pawluś, będzie ona stanowić wkład własny powiatu do zadania, dla którego samorząd województwa podkarpackiego planuje ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja na lata 2014-2020.

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego, na liście rankingowej, to zadanie było na bardzo dalekiej, bo 43. pozycji. Naszą propozycję, by ten projekt umieścić do naboru w ramach Programu Transgranicznego Polska – Słowacja, Zarząd Województwa przyjął, ale pod warunkiem, że wspólnie z miastem poniesiemy koszty wkładu własnego. W tym wniosku dla strony polskiej jest przewidziana kwota 3,9 miliona euro, a po stronie słowackiej 2,1 miliona euro. Partnerem jest Kraj Preszowski i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Preszowie, a po naszej stronie liderem jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Dofinansowanie jest na poziomie 85%. Inwestycja będzie wynosić około 18 milionów złotych. – wyjaśnił radnym Adam Pawluś.

W trakcie obrad starosta mówił o znaczeniu przedsięwzięcia i jego roli w poprawie sytuacji komunikacyjnej na terenie miasta. Adam Pawluś stwierdził, że po wybudowaniu łącznika dróg krajowych nr 73 i 28 (między rondem „Solidarności”, a mostem nad rzeką Jasiołką w ciągu ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego) oraz nowo planowanego odcinka drogi wojewódzkiej, cały ciąg będzie stanowił alternatywną obwodnicę Jasła na linii południe-północ.

To jest ważne wydarzenie w dziejach Jasła, ponieważ łącznie z drogą KG2 będzie stanowić nowy szlak drogowy. Głosowaliśmy już dwukrotnie w tej sprawie i były to uchwały intencyjne w sprawie pomocy. W ramach tej pomocy wykonaliśmy dla samorządu województwa podkarpackiego decyzję o oddziaływaniu na środowisko. W tej chwili jest na ukończeniu projekt budowlany. Prawdopodobnie wkrótce będzie też gotowa decyzja ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – przyp. red.). – podkreślił.

Według wstępnej koncepcji, całkowicie nowy fragment drogi miałby mieć ponad dwa kilometry długości. Zaczynałby się zaraz za rondem księdza Wojciechowskiego w kierunku ulicy Grunwaldzkiej, dalej kierowałby się po niezabudowanym obszarze w kierunku ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego przy ulicy Kwiatowej, by wreszcie włączyć się do drogi krajowej nr 28 na wysokości skrzyżowania z ulicami Marszałka Józefa Piłsudskiego i Kasprowicza. Wraz z inwestycją projektowana jest infrastruktura towarzysząca, czyli drogi serwisowe, chodniki, ścieżka dla rowerów, oświetlenie jezdni, bariery energochłonne, oznakowanie pionowe i poziome oraz niezbędna sieć teletechniczna.

Część gruntów, po których w przyszłości miałaby ona przebiegać, należy do lokalnego samorządu, który zapowiada, że przekaże je nieodpłatnie na rzecz realizacji inwestycji. Pozostałe brakujące działki przewiduje się do nabycia w ramach tzw. „specustawy drogowej”. Ich właściciele otrzymają od Skarbu Państwa odpowiednią rekompensatę finansową. Wartość tych terenów wstępnie szacuje się na ponad 4,5 miliona złotych, jednak o podziale kwot za poszczególne ziemie zdecyduje w późniejszym czasie wycena biegłego rzeczoznawcy.

Inwestorem zastępczym budowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w Jaśle, w imieniu samorządu województwa podkarpackiego, jest jego jednostka organizacyjna – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

Realizacja przedmiotowego zadania ma przyczynić się do usprawnienia komunikacji w mieście poprzez utworzenie alternatywnego korytarza tranzytowego na linii północ-południe (w kierunku Słowacji).

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE