Informacje

Radny Czeluśniak: wróćmy do nazwy dawnej „dziewiątki”

Radny Krzysztof Czeluśniak pytał dzisiaj osoby odpowiedzialne za oświatę w mieście o możliwości przywrócenia szkole podstawowej przy ulicy Szkolnej 38 dawnego numeru. W jego ocenie zmiana jej nazwy ma historyczne podłoże – „dziewiątka” od zawsze kojarzyła się lokalnej społeczności z tym miejscem, a wiele dzieci jej ówczesnych absolwentów jest dziś uczniami kontynuatorki jej oświatowych tradycji. Władze miasta mają przyjrzeć się temu zagadnieniu pod kątem formalnym.

Radny miejski Krzysztof Czeluśniak. Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Rada Miejska, jako organ prowadzący sieć publicznych szkół na terenie Jasła, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wynikającymi z wejścia w życie znowelizowanej ustawy Prawo Oświatowe, została zobligowana do podjęcia w drodze stosownej uchwały stwierdzenia przekształcenia z dniem 1 września 2017 roku dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioklasowe szkoły podstawowe.

Przy okazji dzisiejszej debaty nad szczegółową organizacją sieci publicznych szkół w mieście radny Krzysztof Czeluśniak poruszył temat numeracji jednej ze szkół podstawowych. Poinformował on, że rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia lekcyjne do placówki edukacyjnej zlokalizowanej przy ulicy Szkolnej 38 zobligowali go do postawienia przed włodarzami Jasła pytania czy numeracja tej szkoły nie mogłaby zostać zmieniona w taki sposób, aby powrócić do jej poprzedniego numeru, czyli „dziewiątki”.

Radny, po telefonicznej konsultacji z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, powołał się na Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. RP poz. 649), w którym zawarto stwierdzenie, że numer porządkowy dla danego typu szkoły ustala jej organ prowadzący, a więc dla przedmiotowej placówki jest to miasto Jasło.

Kierownik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Jaśle Renata Łaba wyjaśniła, że przy tworzeniu Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 12 była rozpatrywana możliwość pozostawienia jej wcześniejszej numeracji.

Sprawdzaliśmy czy jest to możliwe. Radca prawny znalazł jednak takie przepisy, które mówiły o tym, że Szkoła Podstawowa nr 9 już istniała i w dokumentacji cały czas istnieje. Gdybyśmy teraz wprowadzili znowu ten sam numer to te szkoły by się zdublowały. Mielibyśmy w Jaśle dwie Szkoły Podstawowe nr 9. – stwierdziła.

Radca prawny Urzędu Miasta w Jaśle Artur Zoła potwierdził, że wcześniej była już rozpatrywana taka możliwość, ale ze względów praktycznych nowo tworzonej szkole nadano kolejny wolny numer.

Zapadła taka decyzja. Była ona konsultowana z kuratorium. Chodzi o to, że Szkoła Podstawowa nr 9 została zniesiona przy poprzedniej reformie edukacji w Polsce i w miejsce Szkoły Podstawowej nr 9 powstało Gimnazjum nr 2 w Jaśle. Natomiast statut, tradycje, dokumentacja, które pozostały po Szkole Podstawowej nr 9, jak też pieczęcie okrągłe, są archiwizowane i szkoła ta znajduje się w archiwum. Nowo powstająca szkoła, co też było konsultowane z kuratorium, nie mogła otrzymać numeru dziewięć, gdyż numery tej szkoły dublowałyby się. Nie wskażę tutaj żadnej podstawy prawnej, bo żaden przepis nie mówi o tym, że nie można nadawać tego samego numeru, gdyż do tego uprawniony jest organ stanowiący, czyli Rada Miejska natomiast wynika to z przyczyn praktycznych. Byłyby wówczas w archiwach dwie szkoły numer dziewięć. Z tych praktycznych przyczyn, po konsultacjach z kuratorium, Rada podjęła decyzję o nadaniu szkole numeru dwanaście. – wyjaśnił.

Krzysztof Czeluśniak stwierdził, że poprzednia szkoła nosiła imię Olimpijczyków Polskich, a patronem obecnej jest Ignacy Łukasiewicz. Dodatkowo w swojej nazwie zawiera zapis o funkcjonowaniu oddziałów integracyjnych. „To dwie zupełnie różne rzeczy” – stwierdził radny uznając, że nic nie stoi na przeszkodzie, by rozważyć ewentualną możliwość powrotu do dawnej „dziewiątki”.

Pomysł ten zaaprobował radny Leszek Zduński. – Dawna „dziewiątka” była imienia Olimpijczyków Polskich, a teraz szkoła zmieniła patrona. Jeśli byłaby taka możliwość to faktycznie byłoby to duże ułatwienie dla ludzi. Nawet jak jestem pytany przez kogoś gdzie pracuję to tłumaczę gdzie i na jakiej ulicy to ludzie nie wiedzą gdzie to. Jak tylko wspomnę o „dziewiątce” to już wszyscy wiedzą. Myślę, że w tym kierunku zmierza radny Czeluśniak. Byłaby to „dziewiątka” z zupełnie innym imieniem i innym statutem. Jeśli byłoby to możliwe to też byłbym za tym. – powiedział.

Dzisiaj złożył on wniosek formalny o podjęcie przez samorząd Jasła działań zmierzających do przywrócenia szkole numeru dziewięć. Zwrócił się on z prośbą, aby wydział merytoryczny w jak najszybszym możliwym czasie przygotował odpowiednią opinię formalno-prawną w przedmiotowym zakresie, a jeśli będzie ona pozytywna to żeby wprowadzić ją do publicznej debaty na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

Skarbnik miasta Jacek Borkowski powiedział, że działania jakie należy podjąć w związku z tym, muszą dać odpowiedź na pytanie czy zmiana ta jest możliwa pod kątem technicznym oraz prawnym i na pewno nie jest to temat do rozwiązania w ciągu jednego dnia.

Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 12 w Jaśle została powołana uchwałą Rady Miejskiej nr XIII/98/2007 z dnia 18 czerwca 2007 roku. Pierwsi uczniowie rozpoczęli więc naukę z dniem 1 września 2007 roku (w roku szkolnym 2007/2008). Siedziba placówki mieści się w budynku Zespołu Szkół Miejskich nr 3 przy ulicy Szkolnej 38. Uchwałą nr XXXIX/398/2017 Rady Miejskiej Jasła z dnia 23 stycznia 2017 roku, z dniem 31 sierpnia 2017 roku przekształcono ją w Szkołę Podstawową nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle. Obwód placówki obejmują następujące ulice: Szkolna, Zygmunta Krasińskiego, Leopolda Lisa-Kuli, Podwale oraz ks. Józefa Tischnera.

NASZA SONDA:

Czy szkoła podstawowa przy ulicy Szkolnej 38 powinna nosić dawny numer "dziewięć"?

Wyniki

Loading ... Loading ...

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Radny Czeluśniak: wróćmy do nazwy dawnej „dziewiątki””

  1. No to moze jeszcze wrócmy do złotówek sprzed denominacji, bo przeciez jeszcze teraz ludzią się mylą nowe kwoty ze starymi:-P