Informacje

Inwestycje w infrastrukturę drogową i sportową w powiecie pod znakiem zapytania

Na wtorkowym „nadzwyczajnym” posiedzeniu Rady Powiatu w Jaśle podjęto uchwałę intencyjną w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu podkarpackiemu na realizację wieloletniego zadania inwestycyjnego związanego z budową nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 przebiegającego przez miasto Jasło. Umowa o dofinansowanie będzie mogła być zawarta w momencie zabezpieczenia deklarowanej przez samorząd kwoty dwóch milionów złotych w budżecie powiatu. Tego z kolei nie udało się dokonać podczas dzisiejszej sesji, zresztą podobnie jak innych projektów inwestycyjnych. Radni znów byli przeciwni utworzeniu ośrodka edukacji ekologicznej w Ożennej oraz zwiększenia finansowania budowy stadionu lekkoatletycznego w Trzcinicy.

Głównym powodem zwołania „nadzwyczajnej” sesji Rady Powiatu w Jaśle (na wniosek Zarządu Powiatu) w przededniu świąt wielkanocnych była konieczność zabezpieczenia środków finansowych z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla województwa podkarpackiego na budowę drogi wojewódzkiej nr 992 w Jaśle na odcinku między rondem imienia Adama Lazarowicza, a rondem imienia księdza Kazimierza Wojciechowskiego. Dofinansowanie przekazane przez samorząd powiatowy ma być wykorzystane na wypłatę odszkodowań za wyburzone nieruchomości oraz grunty przejęte pod planowany przebieg przyszłego szlaku komunikacyjnego.

Projekt uchwały zakłada udzielenie województwu podkarpackiemu z budżetu powiatu pomocy finansowej w dwóch transzach: pierwszej w wysokości 400 tysięcy złotych (w 2018 roku) oraz drugiej w wysokości 1,6 miliona złotych (w 2019 roku). Szczegółowe warunki co do przeznaczenia i zasad rozliczenia dotacji zostaną określone w umowie zawartej między samorządem wojewódzkim, a powiatem jasielskim.

Przedsięwzięcie, o którym mowa, będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Słowacja na lata 2014-2020. Środki stanowiące wkład własny do projektu zadeklarowały zabezpieczyć w swoich budżetach trzy podmioty: województwo podkarpackie, miasto Jasło oraz powiat jasielski.

Starosta jasielski wyjaśnił radnym, że dwa pierwsze podjęły już stosowne uchwały w tym temacie. Dodał również, że zadanie znajduje się aktualnie na liście rezerwowej i jego pełne dofinansowanie będzie możliwe w przypadku uzyskania oszczędności poprzetargowych na pozostałych inwestycjach zgłoszonych do programu.

Województwo podkarpackie – według moich informacji, które otrzymałem od przewodniczącego klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości – podjęło w tym temacie uchwałę niemniej jednak liczy na nasze wsparcie w tej jakże ważnej inwestycji na terenie miasta. Przypominam, że w ubiegłym roku wykonaliśmy decyzję środowiskową na rzecz województwa podkarpackiego i zadeklarowaliśmy kwotę do wysokości 700 tysięcy złotych na lata 2017-2019. Minister Inwestycji i Rozwoju przysłał pismo, z którego wynika, że w tej chwili nie ma wystarczających środków na to, żeby wniosek transgraniczny, który obejmuje m.in. tę drogę, uzyskał pełne dofinansowanie. Jest możliwość wcześniejszego uruchomienia zadania, a w miarę możliwości minister oświadcza, że aneksem zostaną zwiększone te środki w terminie późniejszym do pełnej wysokości. Miasto Jasło na piątkowej sesji przyjęło uchwałę o dofinansowaniu takim, o które się zwrócił marszałek województwa. Mogę tylko dodać, że w przypadku, gdy województwo uzyska zwiększenie środków z tego programu to ta uchwała w części stanie się bezprzedmiotowa w kwocie miliona złotych. – poinformował Adam Pawluś.

Radni byli jednomyślni i przy dziewiętnastu głosach za podjęli uchwałę intencyjną o udzieleniu wsparcia.

Niestety, ale zadeklarowanych środków nie udało się już fizycznie zabezpieczyć w budżecie, bo w proponowanych zmianach znalazły się również inne zadania inwestycyjne, które już od kilku tygodni budzą wśród części radnych szereg wątpliwości. Chodzi m.in. o utworzenie ośrodka edukacji ekologicznej w Ożennej czy budowę stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół w Trzcinicy. W trakcie postępowania przetargowego okazało się, że wcześniej zabezpieczona w budżecie powiatu kwota na ten cel jest za mała, by przystąpić do jej realizacji. Stąd Zarząd Powiatu złożył wniosek z prośbą o zwiększenie wydatków na zadaniu.

Janusz Przetacznik wyraził pogląd, że po raz kolejny Zarząd Powiatu w Jaśle przedkłada radnym projekty uchwał, które w kolejnych latach skutkować będą poważnymi konsekwencjami związanymi z sytuacją ekonomiczną naszego samorządu, bez uprzedniego uzgodnienia z nimi.

Chcemy być podmiotem w kategorii rozstrzygania istotnych spraw, a nie przedmiotem, czyli tylko i wyłącznie „maszynką do głosowania”. – stwierdził.

Po wyjaśnieniu zapisów, które znalazły się w projekcie zmiany uchwały budżetowej powiatu jasielskiego na 2018 rok wraz z dwoma autopoprawkami przez skarbnik Teresę Połeć, przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch zarządził głosowanie, które miało kuriozalny przebieg. Najpierw okazało się, że radni są za przyjęciem uchwały w kształcie zaproponowanym przez Zarząd Powiatu, jednak o reasumpcję głosowania poprosił radny Mariusz Sepioł. „Nie ubrałem okularów i pomyliłem sobie przyciski” – oświadczył, co od razu chciał zanegować wicestarosta Tadeusz Gorgosz. W ponownym jawnym głosowaniu był już remis: dziesięć do dziesięciu, przez co uchwała nie mogła wejść w życie.

Wobec patowej sytuacji starosta Adam Pawluś poprosił o przerwę w obradach. Po blisko pół godzinie przedstawił na forum rady propozycję przyjęcia projektu uchwały budżetowej z wyłączeniem z niej zapisu o inwestycji w Ożennej. Radny Adam Kmiecik poprosił o kolejną przerwę na zapoznanie się z przedstawionym przez włodarza naszego powiatu oświadczeniem. Po kolejnych trzydziestu minutach starosta zwrócił się z wnioskiem o wycofanie swojej wcześniejszej deklaracji wobec czego dalsze obradowanie stało się bezprzedmiotowe.

Udało się nam przegłosować wsparcie finansowe dla województwa podkarpackiego na budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w mieście Jaśle, czyli od ronda przy ulicy Wojska Polskiego do ronda przy ulicy Floriańskiej. Rada Powiatu w Jaśle wyraziła zgodę na wsparcie samorządu wojewódzkiego kwotą dwóch milionów złotych w latach 2018-2019. Niestety, procedowanie dalszych spraw nie przebiegło według propozycji Zarządu Powiatu, ponieważ nastąpił pat w głosowaniu: dziesięć do dziesięciu. Część radnych jest chorych i nie brało udziału w dzisiejszym posiedzeniu. W takiej sytuacji nie można rozstrzygnąć kwestii związanych chociażby z budową stadionu w Trzcinicy, ośrodka edukacji ekologicznej w Ożennej, jak również nie możemy rozstrzygnąć przetargu na prawie dwukilometrowy odcinek drogi powiatowej Jareniówka – Jabłonica. Ponadto nie mogliśmy zwiększyć kwoty na obiekty sportowe, ponieważ po wstępnych kosztorysach ta kwota niezbędna do przebudowy obiektów sportowych przy szkołach średnich na terenie Jasła wzrosła do 4,2 miliona złotych. Spróbujemy złożyć wniosek do Ministra Sportu na wcześniej uchwaloną kwotę 3,2 miliona złotych. – skomentował starosta.

Zawarcie umowy między obydwoma samorządami będzie możliwe dopiero po fizycznym zabezpieczeniu niezbędnych środków w budżecie powiatu, jednak jak informuje starosta najważniejszym jest, że w dniu dzisiejszym radni dali sygnał, że są zainteresowani budową przedmiotowej drogi, która będzie przebiegać przez teren naszego miasta.

Żeby podpisać umowę z województwem podkarpackim będziemy musieli formalnie czekać na zmianę uchwały budżetowej, ale Rada Powiatu udzieliła tej pomocy i tu nie ma żadnych zastrzeżeń. W tej chwili przekazałem telefonicznie taką informację marszałkowi województwa, że Rada Powiatu w Jaśle wsparła tę inwestycję. Marszałek Władysław Ortyl odesłał mi sms-a, że w przypadku zwiększenia środków na projekt, w pierwszej kolejności będą one zwrócone do budżetu powiatu. Więc prawdopodobnie my tych środków w całości nie przekażemy na tą inwestycję. Gdy województwo podpisze aneks na pełne finansowanie w ramach projektu transgranicznego to wtedy wykonanie tej uchwały w pełnej wysokości nie będzie potrzebne. – wyjaśnił.

SPÓR O OŻENNĄ

Aplikowany przez powiat jasielski projekt dotyczący adaptacji budynku dawnej strażnicy w Ożennej (gmina Krempna) wraz z zagospodarowaniem działki, na której jest posadowiony, został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie. W ramach realizowanego przez tę instytucję programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna”, na adaptację infrastruktury służącej edukacji ekologicznej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia nasz samorząd miałby otrzymać ponad 2,9 miliona złotych dofinansowania, co wynosi 90 procent całkowitych kosztów całego przedsięwzięcia (3,2 miliona złotych).

Obawy podnoszone przez radnych na wcześniejszych sesjach dotyczą kosztów późniejszego bieżącego utrzymania jednostki, która miałaby wchodzić w struktury Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle. Obowiązkiem powiatu, przy wykorzystaniu przyznanej dotacji, byłoby prowadzenie ośrodka przez co najmniej pięć lat kalendarzowych od momentu realizacji przedsięwzięcia.

Zdaniem Adama Pawlusia, radni powinni dać szansę na pozyskanie dla powiatu jasielskiego tak wysokiego dofinansowania, jednak samorządowiec liczy się z tym, że zadania może nie udać się przeforsować za tej kadencji.

Wydaje się, że Ożenna będzie trudna do osiągnięcia. Jest duży opór radnych co do tej inwestycji. Jest obawa, że dla budżetu powiatu będą dodatkowe koszty związane z utrzymaniem tego obiektu. Pani dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle przedstawiła program funkcjonalno-użytkowy dla tego ośrodka, wykazując minimalną ilość kosztów na poziomie stu dwudziestu tysięcy złotych miesięcznie. Nie są to wielkie koszty. Jesteśmy w trakcie uzgadniania opinii eksperckiej czy będziemy na przykład mogli skorzystać ze zwrotu za media w przypadku noclegów, żebyśmy mogli pobierać część kosztów związanych z utrzymaniem tego obiektu. Tej ekspertyzy jeszcze na dzień dzisiejszy nie mamy. Pojawił się zarzut, że jest to zachwianie konkurencji. Naszym zdaniem to nie jest działalność gospodarcza, ponieważ jednostki oświatowe prowadzą schroniska młodzieżowe, jak również internaty, w których pobierane są opłaty za pobyt młodzieży. – powiedział.

Pytany o kwestię czy tego typu ośrodek ma rację bytu w miejscu tak oddalonym w stosunku do głównych ośrodków samorządowych w powiecie oraz położeniu w niedalekiej odległości placówki o podobnym profilu (ośrodku edukacyjnym wraz z muzeum przy Magurskim Parku Narodowym w Krempnej) odpowiada:

W tamtym terenie, gdzie panuje wysokie bezrobocie, gdzie w zasadzie poza rolnictwem i pracami leśnymi nie ma żadnych innych możliwości zarobkowych to uważam, że przyczyniłoby się to do propagowania tego pięknego miejsca. Ten ośrodek byłby zlokalizowany na wysokości prawie sześciuset metrów nad poziomem morza więc jest tam trochę inne powietrze. Jest to teren przygraniczny więc można byłoby rozszerzyć współpracę ze Słowacją. Przypominam, że sześć kilometrów w linii prostej po stronie słowackiej znajduje się schronisko z obiektem do obserwacji nieba. Taką wstępną umowę już posiadamy.

Starosta uściślił, że jeszcze raz będzie się starał przekonać radnych co do sensowności przedmiotowego zadania.

Jeżeli chodzi o Ożenną to takiego sztywnego terminu nie mamy. Umawialiśmy się na 28 marca, że będziemy prowadzić negocjacje z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie podpisania umowy. Następnie przesunęliśmy ten termin na 5 kwietnia. W tej chwili znowu musimy ustalić nowy termin. Nie wiemy czy w ogóle dojdzie do podpisania umowy, jeżeli ta inwestycja nie znajdzie swojego odzwierciedlenia w budżecie powiatu. – doprecyzowuje swoją wypowiedź.

CO ZE STADIONEM W TRZCINICY?

Wciąż nie wiadomo jaki los czeka inwestycję dotyczącą przebudowy stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół w Trzcinicy wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Po otwarciu drugiego już postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych okazało się, że jedyna przedłożona oferta jest wyższa od kwoty, którą pierwotnie zabezpieczono w budżecie powiatu na ten cel.

Pytany o skutki dzisiejszej decyzji radnych starosta Adam Pawluś wyjaśnił: – Jeżeli chodzi o budowę stadionu lekkoatletycznego to na dzień dzisiejszy mamy jedną ofertę, która jest wyższa w stosunku do tej kwoty, którą w tej chwili mamy w budżecie, o blisko siedemset tysięcy złotych. Stowarzyszenie, które prowadzi szkołę w Trzcinicy proponuje zwiększenie swoich środków na kwotę dwieście tysięcy złotych więc na dzień dzisiejszy, gdyby były zwiększone te środki to pozwoliłoby nam to rozstrzygnąć przetarg na kwotę w zaokrągleniu 4,5 miliona złotych.

Zarzuty, jakie prezentowane były przez niektórych radnych, dotyczyły zbyt wysokiego udziału powiatu w realizacji tego zadania.

Niestety, dzisiaj rynek jest taki, że ceny na przetargu są wyższe od cen kosztorysowych. W ubiegłym roku zwiększaliśmy te kwoty na zadaniach drogowych. Już wiemy jaka jest cena na tym drugim przetargu. Ponieważ nie mamy środków, nie możemy go rozstrzygnąć. Gdybyśmy uzyskali zwiększenie środków to ten przetarg mógłby już być rozstrzygnięty. Oczywiście, jeżeli nie pojawią się jakieś formalne przesłanki do unieważnienia. Tego jeszcze nie wiemy. Jeżeli będziemy mieli zabezpieczone środki to wtedy będziemy mogli się zwrócić do konsorcjum firm, które zgłosiło tą ofertę, o wszystkie niezbędne oświadczenia. – informuje Pawluś.

W uchwale dotyczącej zmiany budżetu powiatu jasielskiego na 2018 rok, która została dzisiaj odrzucona przez radnych, znalazły się również zapisy dotyczące m.in.
– zwiększenia wkładu powiatu jasielskiego o 144 tysiące złotych konieczne do rozstrzygnięcia postępowania przetargowego związanego z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych na drodze powiatowej relacji Jareniówka – Jabłonica wraz z budową ronda w miejscowości Bączal
-zwiększenia wkładu powiatu jasielskiego oraz zmiany nazwy zadania wieloletniego „Przebudowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych powiatu jasielskiego” na „Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych powiatu jasielskiego” co wynika ze sporządzonej dokumentacji technicznej
– wprowadzenia dwóch nowych zadań inwestycyjnych (po 50 tysięcy złotych każde): „Przebudowa drogi powiatowej nr 1835R Kołaczyce – Brzyska – Brzyska przez wieś” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok”.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE