Informacje

Radni pozytywnie, choć niejednomyślnie, o pracy burmistrza i jego współpracowników

Po burzliwej, trwającej blisko dwie godziny debacie, radni najpierw zatwierdzili sprawozdanie finansowe miasta za ubiegły rok, a następnie udzielili z tego tytułu burmistrzowi Jasła Ryszardowi Pabianowi, choć niejednomyślnie, absolutorium. Ostatnie w tej kadencji lokalnego samorządu.

Podczas dzisiejszej sesji burmistrz Jasła Ryszard Pabian przedstawił radnym sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2017 rok: – Budżet miasta Jasła na 2017 rok został uchwalony przez Radę Miejską w grudniu 2016 roku z uwzględnieniem poprawek, które zostały naniesione w wyniku uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej miasta Jasła na rok 2017. Zarządzeniami z 12 stycznia 2017 roku przyjęto plan finansowy Urzędu Miasta Jasła oraz ustalono plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. W ciągu roku budżetowego pod obrady sesji Rady Miejskiej wniesiono osiemnaście projektów uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, które Rada Miejska uchwaliła. Ponadto wydano 47 zarządzeń w sprawie zmiany budżetu. – powiedział.

Skutkiem podjętych decyzji finansowych budżet miasta za koniec grudnia 2017 roku ukształtował się na następującym poziomie: dochody w wysokości 163,8 miliona złotych (wzrost w stosunku do pierwotnego planu na poziomie 12,9 milionów złotych), przychody w wysokości 19,2 milionów złotych (wzrost o 8,01 milionów złotych) i wydatki w wysokości 179,6 milionów złotych (wzrost o 21,1 milionów złotych).

Zadłużenie miasta Jasła na koniec ubiegłego roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło 18,03 milionów złotych (10,93%).

Wydatki z miejskiej kasy zostały zrealizowane na poziomie 166,6 milionów złotych (92,76%), w tym wydatki bieżące w wysokości 137,5 milionów złotych oraz wydatki majątkowe w wysokości 29,1 milionów złotych).

W 2017 roku udzielono pomocy finansowej dla województwa podkarpackiego w łącznej kwocie 410 232 złote, dla powiatu jasielskiego w łącznej kwocie 200 tysięcy złotych, gminom Czudec i Wiśniowa po 10 tysięcy złotych oraz dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 100 tysięcy złotych.

Do ważniejszych zadań inwestycyjnych zrealizowanych lub rozliczonych w poprzednich dwunastu miesiącach burmistrz zaliczył:

 • budowę i modernizację dróg (ponad 2 mln złotych);
 • przebudowę ulic: Baczyńskiego, Gądki, Lwowska, Młynarska, Pelczara, Ujejskiego, Ulaszowice, Żniwna (prawie 823 tysiące złotych);
 • modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej – cztery placówki edukacyjne, dwa obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz budynek Urzędu Miasta (ponad 11,1 miliona złotych);
 • przebudowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 4 (do kwoty 367 tysięcy złotych);
 • przebudowę obiektu dawnej bursy przy ulicy Szkolnej 25 na cele MOPS wraz z zagospodarowaniem terenu (3,6 mln złotych);
 • utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (276 tysięcy złotych);
  instalację systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych (3,1 mln złotych);
 • zakończenie budowy Podkarpackiego Centrum Sportów Walki;
 • modernizację infrastruktury sportowej na osiedlu Gamrat (prawie 1 mln złotych);
 • budowę kompleksów siłowni rekreacyjnych (blisko 100 tys. złotych).

Pytany przez radnych o powody niezrealizowania wielu zadań ujętych w uchwale budżetowej miasta na 2017 rok wyjaśnił: – Powodów ku temu było wiele i w zasadzie do każdego z nich można się odnieść. Jak co roku zabezpieczamy w budżecie środki na zadania, które będą mogły być realizowane ze wsparciem środków zewnętrznych. Nie od nas zależy kiedy instytucje, które prowadzą nabór wniosków na dofinansowanie tych zadań z przeróżnego rodzaju funduszy, uruchamiają dane programy. Te środki zazwyczaj zostają w budżecie, gdyż wiemy, że te projekty zostaną uruchomione w roku kolejnym. Wtedy mamy zabezpieczenie do ewentualnego uruchomienia tych projektów. Kilka zadań nie zostało uruchomione ze względu na dosyć trudne warunki pogodowe w okresie jesiennym, ale do tej pory te zadania zostały już zamknięte. Osoby, dla których te zadania były przewidziane, już korzystają z tych inwestycji. Różnie można patrzeć na wykonanie tego budżetu. Ja uważam, że to w jaki sposób ten budżet został zaplanowany to na miarę naszych możliwości został on zrealizowany.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jasła za 2017 rok zostało pozytywnie ocenione przez komisje Rady Miejskiej Jasła, a w szczególności przez komisję rewizyjną, a także zyskało aprobatę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

Głosowanie przebiegało w następujący sposób: 12 radnych za (Bilewicz, Buglewicz, Burbelka, Dybaś, Rak, Rybka, Sikora, Sołtys, Szańca, Węgrzyn, Wójcik, Zduński), 3 przeciw (Czeluśniak, Pec, Pierzchała), 4 wstrzymujących się (Hap, Kędrek, Nowosielska, Znamirowski), 2 nieobecnych (Czyżowicz, Polak).

Z kolei w głosowaniu nad udzieleniem Ryszardowi Pabianowi absolutorium z tego tytułu radni wypowiedzieli się w następujący sposób: 12 głosów za (Bilewicz, Buglewicz, Burbelka, Dybaś, Nowosielska, Rak, Rybka, Sikora, Sołtys, Szańca, Węgrzyn, Wójcik), 2 głosy przeciw (Czeluśniak, Pierzchała), 4 głosy wstrzymujące się (Hap, Kędrek, Pec, Znamirowski). 1 radny nie wziął udziału w głosowaniu (Zduński), a 2 było nieobecnych (Czyżowicz, Polak).

Pomimo trwającej blisko dwie godziny dyskusji, miejscami burzliwej i nie mającej merytorycznych odniesień do przedłożonego Radzie Miejskiej pisemnemu sprawozdaniu, a jedynie publicznymi pyskówkami, burmistrz Ryszard Pabian złożył miejskim radnym podziękowanie za docenienie pracy podległych mu pracowników na rzecz rozwoju Jasła.

Po tej burzliwej dyskusji tym bardziej dziękuję Państwu za udzielenie tego absolutorium. Pewnie odbiega ono od moich oczekiwań, ale to jest moje osobiste zdanie, ale jeszcze bardziej mi przykro ze względu na moich współpracowników, którzy naprawdę przykładają się do tego, aby realizować postawione im przez Państwa zadania, bo to Państwo uchwalacie budżet, a my go realizujemy. Pewnie niejednokrotnie chcielibyśmy lepiej, ale niestety czasem musimy wybierać pomiędzy tym co najważniejsze od tego jakie są oczekiwania z Państwa strony. Pewnie nie zawsze trafiamy z naszymi pomysłami, ale proszę nam wybaczyć. Dziękujemy wspólnie za to udzielone absolutorium. Mam nadzieję, że ten wspólnie przyjęty budżet jednak został zrealizowany w takiej postaci, że pozwala miasto właściwie funkcjonować, że wszystkie jednostki, które pracują w oparciu o ten budżet, mogły wykonywać swoje zadania i to co najistotniejsze w mieście zostało wykonane. – powiedział.

Była to ostatnia sesja absolutoryjna w tej kadencji samorządu miejskiego.

POSŁUCHAJ:

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE