Informacje

Samorząd powiatu jasielskiego nadal zamierza inwestować w zdrowie

Realizację kolejnych inwestycji w zakresie poprawy istniejącej infrastruktury budowlanej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, poszerzenie zakresu udzielanych w nim świadczeń medycznych oraz kontynuację doposażenia placówki w nowoczesny sprzęt diagnostyczny zapowiedział podczas ostatniej sesji starosta jasielski Adam Pawluś. Sektor ochrony zdrowia to jedna z gałęzi życia publicznego, która może liczyć na rozwój i wsparcie finansowe ze strony nowo wybranych władz samorządowych.

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu w Jaśle starosta Adam Pawluś przedstawił nowo wybranym radnym prezentację multimedialną, w której zostały zawarte główne założenia rozwojowe powiatu jasielskiego na pięcioletnią kadencję samorządu. Obok takich dziedzin życia społecznego, jak odbudowa przemysłu w oparciu o działające tutaj spółki z udziałem Skarbu Państwa, aktywizacja zawodowa, edukacja młodego pokolenia, wspieranie osób niepełnosprawnych, zwiększanie dostępności komunikacyjnej do powiatu czy zrównoważony rozwój gmin, wymienił on działania w zakresie ochrony zdrowia.

Na początku swojego wystąpienia starosta przypomniał, że w bieżącym roku zakończono realizację największego w historii samorządu powiatu jasielskiego zadania inwestycyjnego z udziałem funduszy unijnych. To rozbudowany przy miejscowym Szpitalu Specjalistycznym blok operacyjny wraz z nowo powstałą salą nadzoru poznieczuleniowego oraz kompletnie przebudowana centralna sterylizatornia. Wartość całego przedsięwzięcia, które obejmowało wykonanie robót budowlanych i zakup niezbędnego wyposażenia, opiewa na ponad 22 miliony złotych, z czego 10 milionów złotych pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Na początku listopada rozpoczęły się prace modernizacyjne na zlokalizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie bloku operacyjnego Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej.

Już na wiosnę przyszłego roku do dyspozycji pacjentów oraz personelu medycznego będą: trzy pokoje czterołóżkowe, jeden pokój trzyłóżkowy, jeden pokój dwułóżkowy i jeden pokój jednołóżkowy – wszystkie z pełnymi węzłami sanitarnymi, izolatka, pokój diagnostyczno-zabiegowy, pokój przygotowawczy pielęgniarski wraz z punktem pielęgniarskim, łazienka ogólnodostępna, brudownik oraz wc dla personelu.

To jest inwestycja na ponad 2 miliony złotych. Obecnie jest to część żeńska, ale po remoncie nie będzie już takiego podziału. – wyjaśnia starosta.

Realizacja obydwu wymienionych zadań ma być przyczynkiem do rozszerzenia zakresu świadczeń zabiegowych w ramach pododdziału urologicznego.

Staramy się zwiększać zakres świadczeń. Czynimy starania o utworzenie pododdziału urologicznego. Zakupiliśmy doskonały sprzęt. Mam nadzieję, że przyciągnie on specjalistów z urologii, o których jest bardzo trudno, ale toczymy rozmowy z urologami z Krosna i Rzeszowa. Prawdopodobnie będą dojeżdżać do Jasła i będą wykonywane wysokiej klasy zabiegi urologiczne w naszym szpitalu. – informuje.

Obecną wadą placówki jest to, że jej działalność jest rozproszona po wielu budynkach na terenie miasta. Dodatkową bolączkę stanowi stara infrastruktura budynku, w którym obecnie zlokalizowany jest jasielski „psychiatryk”.

Mamy fatalny stan tego oddziału. On nie spełnia wymogów przeciwpożarowych i sanitarnych. – zaznacza starosta Adam Pawluś.

Dlatego w długofalowych planach rozwoju jednostki uwzględniono konieczność poszukania nowych rozwiązań, by w jak najszybszym czasie rozwiązać ten problem. Wiodącym pomysłem, który okazuje się być priorytetem w bieżącej kadencji samorządu, jest budowa nowego pawilonu, z przeznaczeniem go na kompleksową opiekę psychiatryczną. Obiekt byłby wykorzystywany na opiekę stacjonarną w Oddziale Psychiatrycznym, opiekę dzienną w ramach Oddziału Dziennego Psychiatrycznego oraz opiekę ambulatoryjną w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Leczenia Uzależnień.

Starosta widzi jego lokalizację na terenie głównego kompleksu szpitalnego przy ulicy Lwowskiej. Działka, na której miałby stanąć w niedalekiej przyszłości, należy jednak do miasta i w tym celu będzie potrzebne szerokie porozumienie o współpracy pomiędzy obydwoma samorządami.

Chcielibyśmy, żeby ten nowy oddział powstał wspólnie z miastem Jasłem na terenach, które przylegają do terenów szpitalnych. Jeżeli nam się uda takie działania podjąć to wtedy będziemy mieli szansę na wybudowanie nowego pawilonu. – wyjaśnił radnym.

Zabytkowy budynek przy ulicy Za Bursą zostałby wówczas przekształcony w muzeum prezentujące historię miasta.

Kierownictwo Starostwa Powiatowego zamierza również prowadzić dialog z przedstawicielami jasielskiego ratusza o możliwości wykonania nowych miejsc postojowych na działce miejskiej przylegającej do terenu szpitala od strony ulicy Marii Konopnickiej. Adam Pawluś widzi także możliwość skomunikowania tego obszaru z planowaną do realizacji budową drogi średnicowej KG2 od ronda „Solidarności” do ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego, co z pewnością ulepszyłoby dostępność komunikacyjną do szpitala.

W perspektywie obecnych władz samorządu powiatowego na nową kadencję ujęto również potrzebę dostosowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z Izbą Przyjęć do obowiązujących przepisów poprzez budowę całodobowego lądowiska dla śmigłowców sanitarnych.

Gospodarz naszego powiatu powiedział w trakcie prezentacji, że aktualnie rozpatrywany jest wariant usytuowania płyty na działce przylegającej do budowanej obecnie nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ulicy Sroczyńskiego.

Prowadzimy rozmowy z Komendą Wojewódzką Policji. Mogłoby ono powstać w niedalekiej odległości od szpitala. Jest teren, który został przekazany przez miasto pod budowę komendy. Obok tego terenu jest obszar, na którym mogłoby powstać lądowisko. – wyjaśnił.

Starosta Pawluś wyraził nadzieję, że równolegle z rozbudową obecnej infrastruktury budowlanej szpitala prowadzone będą działania zmierzające do wymiany wysłużonej aparatury i sprzętu diagnostyczno-zabiegowego.

Wśród pilnych zadań do realizacji wymienił zakup nowego rezonansu magnetycznego. W przyszłym roku wygasa bowiem umowa na użytkowanie istniejącego urządzenia przez podmiot zewnętrzny. W planach rozwojowych jednostki przewidziano możliwość przejęcia tej działalności przez szpital, jednak wymiany urządzenia na nowe nie będzie to możliwe.

Kończy się umowa na rezonans magnetyczny z firmą Asklepios. Po ocenie tego rezonansu, dyrektor zdecydował, żeby starać się o zakup nowego sprzętu. Jeżeli udałoby się nam pozyskać środki to te usługi byłyby świadczone przez szpital. Szpital posiada miejsce przygotowane przez firmę Asklepios więc to nie będzie wymagało jakiejś specjalnej przebudowy. Natomiast inwestycja jest bardzo kosztowna. Taki aparat kosztuje około 3,5 miliona złotych. – powiedział Adam Pawluś.

Zasygnalizował on również radnym powiatowym potrzebę zakupu cyfrowego aparatu rentgenowskiego.

Tutaj Adam Pawluś upatruje możliwość pozyskania dotacji z budżetu państwa, przez co liczy na mocny lobbing wpływowego posła ziemi jasielskiej Bogdana Rzońcy, przewodniczącego prestiżowej Sejmowej Komisji Infrastruktury, a także na wsparcie finansowe ze strony poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu jasielskiego, jak to miało miejsce w poprzednich latach.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE