Informacje

Miasto Jasło planuje wydać w tym roku ponad 165 milionów złotych

Prognozowane na 2019 rok wydatki miasta Jasła mają przekroczyć 165 milionów złotych. W planie finansowym samorządu uwzględniono m.in. środki na inwestycje już rozpoczęte oraz inwestycje realizowane z udziałem środków europejskich. Najwięcej środków pochłoną zadania związane z rozwojem przedsiębiorczości, budową nowych obiektów infrastruktury drogowej i poprawą stanu już istniejącej, uzbrojeniem terenów inwestycyjnych i rewitalizacją miasta. Opozycja do projektu budżetu zgłosiła aż szesnaście poprawek o łącznej wartości 1,2 miliona złotych. Cztery z nich zostały ujęte w uchwale budżetowej.

Projekt uchwały budżetowej miasta Jasła na 2019 rok był gotowy w połowie listopada ubiegłego roku. Do przedłożonego radnym głównego dokumentu finansowego lokalnego samorządu burmistrz dołączył szczegółowe uzasadnienie oraz zbiorczą informację uzupełniającą zawierającą prognozowaną sytuację ekonomiczną podmiotów gospodarczych działających w mieście, informację o zamiarach spółek miasta, informacją o sprawowaniu zarządu mieniem komunalnym oraz informację statystyczną dotyczącą gospodarki i urządzeń socjalno-kulturalnych.

Do pierwotnego projektu przygotowano dwie autopoprawki uwzględniające m.in. uwagi zawarte w opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

Prezentując część dochodową miejskiego budżetu Ryszard Pabian podkreślił, że uchwała została skonstruowana w taki sposób, aby zapewnić właściwe funkcjonowanie jednostek miasta Jasła oraz realizację planowanych w 2019 roku zadań.

Prognozowane dochody budżetu Jasła w 2019 roku mają wynieść 154,8 mln złotych (wyższe od zaplanowanych dochodów na 2018 rok o 9,8 miliona złotych), w tym dochody bieżące w wysokości 148,9 mln złotych oraz dochody majątkowe w wysokości 5,9 mln złotych.

Główne wpływy do miejskiej kasy stanowić będą: udziały w dochodach Budżetu Państwa (34,4 mln), podatki i opłaty lokalne (33,7 mln złotych), dotacje z Budżetu Państwa na zadania zlecone i powierzone (30,6 mln złotych), subwencje przekazywane przez Ministerstwo Finansów (30,4 mln złotych), środki pochodzące z budżetu UE (6,9 mln złotych), inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów (5,7 mln złotych), dotacje z Budżetu Państwa na zadania własne (4,8 mln złotych), dochody z majątku gminy (3,8 mln złotych), dochody uzyskiwane przez inne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych (1,7 mln złotych), spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy i inne (1,5 mln złotych), dotacje z budżetów innych JST (650,3 tys. złotych), odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej (100 tys. złotych), 5% uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (66 tys. złotych), dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach (40 tys. złotych), odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gmin (20 tys. złotych).

W 2019 roku miasto zamierza wydatkować 165,6 mln złotych (o 16,3 mln złotych więcej niż w planie wydatkowym na 2018 rok). Na wydatki bieżące przewidziano 144,1 mln złotych, zaś wydatki majątkowe 21,5 mln złotych.

Burmistrz zaznaczył, że w projekcie budżetu 2019 roku uwzględniono m.in. środki na inwestycje już rozpoczęte oraz inwestycje realizowane z udziałem środków europejskich.

Samorząd Jasła planuje na ten rok m.in. utworzenie inkubatora przedsiębiorczości w budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 5, budowę na osiedlu Gądki przeprawy mostowej przez rzekę Wisłokę wraz z obustronnymi dojazdami, budowę drogi do terenów inwestycyjnych na osiedlu Gamrat, kontynuację budowy dróg zbiorczych w warzyckiej Strefie Aktywności Gospodarczej (etap trzeci poprzez wykonanie odcinka łączącego z ulicą Marszałka Józefa Piłsudskiego), budowę ścieżek rowerowych łączących miejskie obiekty sportowo-rekreacyjne, rewitalizację obszaru miasta Jasła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przebudowę boiska treningowego przy ulicy Śniadeckich, przebudowę Placu Inwalidów Wojennych i pasażu przy „Ekonomiku” w ramach programu współpracy transgranicznej Polska – Słowacja. Miasto zabezpieczyło również środki na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania polegającego na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 między rondem Lazarowicza, a rondem ks. Wojciechowskiego oraz zadania polegającego na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 między drogą krajową nr 28, a drogą krajową nr 73 (tzw. KG2), rozbudowę ulic Gorajowickiej i ks. Piotra Skargi, przebudowę ulicy Za Bursą, budowę zatoki postojowej oraz zatoki postojowej przy ulicy Fabrycznej, przebudowę części budynku byłego dworca PKP wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia.

W tym roku jasielski samorząd planuje zaciągnięcie kredytu komercyjnego w kwocie 9,9 mln złotych z przeznaczeniem na spłatę deficytu oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zadłużenie miasta Jasła na koniec 2019 szacowane jest na poziomie 25,5 mln złotych, co stanowić będzie 16,48% planowanych dochodów.

Komisja finansowo-budżetowa Rady Miejskiej wyraziła pozytywną opinię w sprawie przedłożonego projektu.

W uzasadnieniu jej przewodnicząca Izabela Jankowska-Zawada (klub „RJS”) podała:

„Projekt uchwały budżetowej miasta Jasła na rok 2019 został opracowany i złożony zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zachowaniem odpowiednich terminów. Do projektu uchwały budżetowej dołączono uzasadnienie oraz informację uzupełniającą składającą się z prognozy sytuacji ekonomicznej podmiotów gospodarczych działających w mieście, informacją o zamiarach spółek miasta, gospodarka miejska i urządzenia socjalno-kulturalne, mierniki, wskaźniki statystyczne, informacją o sprawozdaniu z zarządzania mieniem komunalnym za okres od 01.10.2017 do 30.09.2018. Na posiedzeniach komisji w dniach 10, 12, 17, 21 grudnia 2018 roku rozpatrywano projekt budżetu miasta Jasła na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i informacją uzupełniającą, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Jasła na lata 2019-2029. W posiedzeniach komisji brali również udział Ryszard Pabian – burmistrz miasta Jasła, Jacek Borkowski – skarbnik miasta Jasła, Halina Gorczyca – kierownik Wydziału Planowania i Realizacji Budżetu. (…) Poszczególne komisje Rady zostały poproszone o opinie wraz z wnioskami do przedłożonego projektu budżetu miasta Jasła na 2019 rok. Do dnia 14 grudnia 2018 roku żadna z komisji Rady Miejskiej nie wniosła do komisji finansowo-budżetowej swojej opinii wraz z wnioskami w sprawie projektu budżetu na rok 2019. W świetle powyższych zgromadzonych materiałów i wyjaśnień komisja finansowo-budżetowa przyjęła pod głosowanie wyrażenie opinii w sprawie przedłożonego projektu uchwały budżetowej miasta Jasła na rok 2019. W głosowaniu brało udział sześciu radnych, przy czym za pozytywną opinią było czterech radnych, przeciwko było zero radnych, wstrzymało się od głosu dwóch radnych, jeden radny nie brał udziału w głosowaniu. Po rozpatrzeniu projektu uchwały budżetowej oraz pozostałych dokumentów i wyjaśnień komisja finansowo-budżetowa Rady Miejskiej w Jaśle pozytywnie opiniuje projekt uchwały budżetowej miasta Jasła na rok 2019”.

W trakcie dyskusji, która odbyła się podczas pierwszej części posiedzenia w poniedziałkowe przedpołudnie, radni opozycyjnego klubu „Jaślanie” złożyli aż szesnaście wniosków dotyczących wprowadzenia dodatkowych zadań inwestycyjnych na łączną kwotę przekraczającą 1,2 mln złotych.

Autorem połowy z nich był radny Jan Pierzchała. W głównej mierze jego propozycje dotyczyły skierowania dodatkowych środków na teren trzech osiedli: Górka Klasztorna, Sobniów i Żółków, w tym na dokończenie przebudowy ulicy Józefa Sebastiana Pelczara (60 tys. złotych), wykonanie prac remontowych drogi oraz parkingu przy ulicy Kwiatowej (50 tys. złotych), wykonanie odwodnienia ulicy bł. Karoliny Kózkówny, ks. Stanisława Konarskiego i części Bławatnej (90 tys. złotych), wykonanie plenerowej siłowni przy ulicy Józefa Sebastiana Pelczara (25 tys. złotych), dokończenie przebudowy ulicy Mikołaja Reja (100 tys. złotych), wykonanie kostki brukowej parkingu wewnętrznego przy Szkole Podstawowej nr 7 (40 tys. złotych), adaptację dodatkowej sali klasowej w Szkole Podstawowej nr 7 (50 tys. złotych). Jeden jego wniosek odnosił się do całego miasta i dotyczył budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Baczyńskiego i 3-go Maja (100 tys. złotych).

Kierowałem się tylko i wyłącznie tym, żeby te pieniądze nie szły na marne, żeby te pieniądze zostały właściwie zagospodarowane. – podkreślił.

Jako źródło pokrycia swoich pomysłów wskazał m.in. wydatki przeznaczone na promocję miasta Jasła w mediach oraz dotację dla Jasielskiego Domu Kultury na organizację Międzynarodowych Dni Wina 2019. – Z poszczególnych działów na promocję miasta Jasła w mediach nie może być przeznaczone 160 tysięcy złotych. Jest przecież konkurencja między mediami. Ja uważam, że media są po to, żeby informując nie korzystały z pieniędzy naszych podatników tylko korzystały z innych źródeł. Absolutnie nie obniżam całościowej kwoty, ale niemniej jednak znaczną sumę przeznaczam na cele inwestycyjne. – zaznaczył.

Trzy kolejne poprawki do budżetu przedstawił Krzysztof Czeluśniak. Radny chciał, aby miasto zakupiło oczyszczacze powietrza dla przedszkoli w ilości 46 sztuk (100 tys. złotych). Zaproponował również zwiększenie dofinansowania do remontu ulic w ramach środków wydzielonych dla zarządów osiedli (18 750 złotych dla każdego osiedla) oraz dotacji celowej dla klubów sportowych z przeznaczeniem dla sportu młodzieżowego (40 tys. złotych).

Po jednym wniosku złożyli radni: Maria Kluz (remont mostu przy ulicy Krajowickiej – 80 tys. złotych), Mariola Mazur (dalsza budowa ciągu pieszego przy ulicy Słonecznej – 40 tys. złotych), Elżbieta Bernal (rewitalizacja skweru przy ulicy Sobniowskiej obok Domu Ludowego – 30 tys. złotych) oraz Andrzej Czernecki (zakup systemu monitoringu jakości powietrza dla miasta Jasła – 22 tys. złotych).

Został już złożony wniosek o zakup oczyszczaczy powietrza do przedszkoli. Myślę, że jest to ważny wniosek i istotny. Myślę, że nie jesteśmy tutaj pierwsi, ale jesteśmy w czołówce jeżeli ta decyzja byłaby uszanowana przez Państwa radnych. Ja bym chciał rozszerzyć tę kwestię o zmianę uchwały budżetowej w zakresie wprowadzenia po stronie wydatków zakupu inwestycyjnego pod nazwą zakup systemu monitoringu jakości powietrza w mieście Jaśle. – powiedział Andrzej Czernecki. – To jest przedmiot jednej z propozycji do budżetu obywatelskiego. Natomiast w ramach pracy w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki skontaktowaliśmy się z firmą Airly, która tym systemem dysponuje. Mamy projekt tego systemu dla całego Związku tak, by wszyscy zainteresowani obywatele mogli korzystać z tego systemu przy pomocy bezpłatnej aplikacji. Dla miasta Jasła byłoby to dziesięć punktów, które przy pomocy tej aplikacji i całego algorytmu wystarczyłoby do tego, żebyśmy wiedzieli o stanie powietrza na terenie całego miasta Jasła. W tej chwili mamy jeden punkt w Rynku. Ta aplikacja mówi o zanieczyszczeniu pyłami PM1, PM2,5, PM10, podaje też aktualne informacje o ciśnieniu i temperaturze. Cały system tych dziewięciu punktów, razem z rocznym utrzymaniem, kosztowałby nas 22 tys. złotych.

Rywal Ryszarda Pabiana w ubiegłorocznych wyborach na urząd burmistrza miasta Jasła ocenił, że tegoroczny budżet „nie jest budżetem ambicji mieszkańców”. – Musimy wspólnie przyjąć takie rozwiązania, które rzeczywiście pozwolą po jego zrealizowaniu, żeby mieszkańcy mogli powiedzieć, że coś faktycznie drgnęło. – skomentował.

Radna Krystyna Sikora (klub „RJS”) stwierdziła, że „większość z tych wniosków nie dotyczy całego miasta Jasła tylko są to wnioski osiedlowe”.

Na pewno są to sprawy ważne. Chciałam Państwa uspokoić, bo moja czteroletnia współpraca w tamtej kadencji z burmistrzem Pabianem pokazała, że te sprawy osiedlowe w trakcie roku budżetowego pomału są realizowane. Jak się uwalniają jakieś pieniążki, które na chwilę obecną są zabezpieczone pod projekty, to potem pan burmistrz przychyla się do wniosków Zarządów Osiedli. Sporo takich spraw zostało zrealizowanych. – powiedziała w trakcie obrad.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji przez radnych co do zasadności złożonych przez radnych klubu „Jaślanie” propozycji, burmistrz Ryszard Pabian skomentował:

Nie chcę w żaden sposób podważać zasadności tych wniosków, gdyż wiele z nich jest zgodnych z tym, co miasto zamierza realizować w trakcie roku. Zresztą o niektórych sprawach rozmawiałem już wcześniej z państwem radnymi. Nie uważam, że wszystkie nie zasługują na rozpatrzenie. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na jedno, że budując projekt tego budżetu jest on zarówno wynikiem tych wniosków, które w międzyczasie wpływały od państwa, od Zarządów Osiedli, od samych pracowników i kierowników wydziałów, ale także jest wynikiem wieloletniej współpracy zarówno z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, jak i organizacjami, które funkcjonują na terenie miasta Jasła.

Podczas jawnego głosowania, które odbyło się dzisiejszego popołudnia w trakcie drugiej części sesji radni zdecydowali o wprowadzeniu do budżetu miasta czterech z nich: zakup oczyszczaczy powietrza dla przedszkoli w ilości 46 sztuk oraz zwiększenie dotacji celowej dla klubów sportowych z przeznaczeniem dla sportu młodzieżowego (autorstwa Krzysztofa Czeluśniaka) oraz te przedłożone przez radnych Józefa Twardusia i Andrzeja Czerneckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Rak użył stwierdzenia, że „w istotnych sprawach jest spójność, radni głosują te wnioski, które są potrzebne dla miasta Jasła”.

Uchwałę budżetową miasta Jasła na 2019 rok przyjęto piętnastoma głosami „za” (Czeluśniak, Dybaś, Dziedzic, Hap, Jankowska-Zawada, Mikrut, Okarma, Polak, Rak, Rymarz, Sikora, Twarduś, Węgrzyn, Wójcik, Ziemba), dwóch radnych było przeciw (Bernal, Pierzchała), a czterech wstrzymało się od wyrażenia własnej opinii (Czernecki, Kluz, Mazur, Znamirowski).

Dziękuję państwu bardzo za przyjęcie tego budżetu. Rzeczywiście nie jest to może budżet, który wszystkich nas by satysfakcjonował, ale praca nad jego przygotowaniem trwała wiele miesięcy. Zostały w nim ujęte przede wszystkim te zadania, które są obowiązkowymi zadaniami samorządu gminnego plus zadania inwestycyjne, które chcielibyśmy realizować oraz te, które będą realizowane ze wsparciem środków zewnętrznych. Ja ze swojej strony deklaruję, że jeśli tylko będziemy mieli do dyspozycji „wolne środki” to na pewno te zadania, o które państwo wnioskowaliście, również pojawią się w moich propozycjach do państwa. Tak jak powiedziałem są to zadania istotne dla miasta. Jeśli taka możliwość ze strony finansowej się pojawi to będziemy je realizować tak, jak to było w latach poprzednich. Wiele tego typu zadań mimo że nie były w pierwszej wersji budżetu ujęte, w trakcie roku są realizowane. Zapewniam państwa, że tak będzie również w roku bieżącym. Oczywiście za akceptacją państwa radnych. – podsumował burmistrz Jasła Ryszard Pabian.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE