Informacje

Centrum nauki, nowe miejsca postojowe i ścieżka rowerowa w ramach programu rewitalizacji Jasła

Już niedługo w byłym budynku Szkoły Podstawowej nr 2 rozpoczną się prace związane z utworzeniem w nim centrum nauki. Zmieni się też najbliższe otoczenie obiektu poprzez modernizację istniejącego układu komunikacyjnego i miejsc postojowych. Wszystko w ramach programu rewitalizacji miasta Jasła, na który lokalny samorząd uzyskał unijne dofinansowanie.

Jasło zostało zakwalifikowane do uzyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Wysokość przyznanej dotacji na ten cel wynosi prawie 9,5 miliona złotych. Informację o zamierzeniu rewitalizacji przestrzeni publicznej centrum miasta przekazali wspólnie członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska oraz burmistrz Ryszard Pabian.

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 9 kwietnia podjął uchwałę o wyborze do dofinansowania projektów rewitalizacji otwartych przestrzeni. Dobrą wiadomością jest to, że w pierwszej piątce jest miasto Jasło. Miasto Jasło znakomicie napisało wniosek, który został bardzo wysoko oceniony przez komisję i na tej podstawie Zarząd przyznał dofinansowanie około 9,5 miliona złotych do projektu, który wynosi prawie 15 milionów złotych. Gratuluję panu burmistrzowi. Bardzo czekaliśmy na rozstrzygnięcie tego konkursu. 15 milionów złotych, które będzie zagospodarowane w mieście Jaśle, to nie jest drobna rzecz. Następnym etapem będzie podpisanie z Zarządem Województwa Podkarpackiego umowy, więc życzyłabym, aby realizacja tego projektu przebiegała zgodnie z planem i żeby centrum miasta wypiękniało. – powiedziała Maria Kurowska.

Całkowita wartość projektu wynosi w przybliżeniu 15 milionów złotych. – Pozostała część środków będzie pochodzić z budżetu naszego miasta. – wyjaśnia burmistrz.

Głównym zamierzeniem inwestycji jest adaptacja budynku przy ulicy Koralewskiego 9 na potrzeby Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości wraz z zagospodarowaniem dziedzińca. Ponadto do mającego powstać na wzór istniejących już w Polsce popularnych centrów nauki ośrodka zostanie zakupione niezbędne wyposażenie.

W budynku użytkowanym do tej pory przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Marii Konopnickiej zostaną utworzone: strefa edukacyjno-wystawiennicza oparta o wybitne postacie związane z ziemią jasielską (Ignacym Łukasiewiczu, Hugonie Steinhausie i Rudolfie Weiglu), mediateka i technoteka, przestrzeń coworkingowa dedykowana rozwojowi lokalnej przedsiębiorczości, pracownia aktywności społecznych przeznaczona lokalnym organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym oraz pracownie kreatywności, gdzie dzieci i młodzież będą mogły skorzystać z innowacyjnych metod nauczania, które w późniejszym etapie przełożą się na osiąganie przez nich lepszych wyników w nauce.

Działania, które będą zrealizowane w Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości, jak strefa ekspozycyjna, mediateka, technoteka, przestrzenie kreatywności i strefa coworkingowa one wszystkie mają na celu pobudzenie społeczne i zaangażowanie chociażby przeróżnych stowarzyszeń i grup nieformalnych. – zaznacza gospodarz naszego grodu.

Tak prezentują się wnętrza CTKiP na wizualizacjach udostępnionych przez Urząd Miasta:

Według założeń, o których wstępnie poinformował Ryszard Pabian, Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości będzie odrębną jednostką organizacyjną podległą samorządowi miejskiemu.

Program rewitalizacji obejmuje również ściśle ze sobą powiązane zadania w zakresie infrastruktury drogowej służącej obsłudze komunikacyjnej Centrum. Temu celowi będzie służyć przebudowa nawierzchni Placu Żwirki i Wigury oraz przylegających do niego ulic Bednarskiej i Karmelickiej.

Jeśli chodzi o remont Placu Żwirki i Wigury to chcemy go przebudować tak, aby powstały tam miejsca parkingowe nie tylko takie, jakie są w tej chwili, ale również dla osób niepełnosprawnych, dla matek z dziećmi. Przede wszystkim chcemy też znaleźć miejsce do parkowania autobusów. – tłumaczy Ryszard Pabian.

Jeśli chodzi o wspomniane przez burmistrza autobusy to z krajobrazu ulicy Czackiego zniknie istniejąca zatoka postojowa obsługująca lokalny transport zbiorowy. To efekt zaprojektowanej w tym miejscu ścieżki rowerowej, która połączy rewitalizowane centrum miasta z terenami rekreacyjnymi, czyli Parkiem Miejskim i Ogródkiem Jordanowskim.

Wśród dodatkowych działań przewidzianych do realizacji przewidziano: prace budowlano-konserwatorskie Glorietki w Parku Miejskim, wykonanie ścieżki edukacyjno-historycznej w Parku Miejskim oraz ścieżka edukacyjno-ekologiczna w Ogródku Jordanowskim oraz montaż dodatkowych kamer monitoringu wizyjnego na rewitalizowanym obszarze.

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Ten projekt ma piętnastoletnią historię, bo kiedyś egzystował pod hasłem „Centrum Łukasiewicza”. On oczywiście ewaluował przez te wszystkie lata. Było to przedsięwzięcie, które miało mieć o wiele szerszy zakres, ale nie było tak szerokim, które zamierzamy zrealizować jeśli chodzi o komplementarność przeróżnych działań. W pewnym momencie pojawiła się świadomość, że budynek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy Koralewskiego przestanie pełnić swoją funkcję stąd też padł pomysł, aby właśnie te działania, które były zamierzone do realizacji w ramach „Centrum Łukasiewicza” właśnie zrealizować w tym obiekcie. Ale to nie tylko rewitalizacja tego obiektu pod tytułem „Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości”. To także inne ściśle powiązane z tym działania. – opowiada Pabian.

Jak przekazał nam burmistrz miasta, rozpoczęcie robót budowlanych przewiduje się na drugą połowę bieżącego roku.

Projekt będzie realizowany w różnych etapach. Realizację wszystkich tych działań planujemy rozpocząć w połowie bieżącego roku, przy czym najdłuższym działaniem będą prace przy Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości. One są planowane do zakończenia w 2021 roku. W 2020 roku przewidujemy zakończenie budowy ścieżek rowerowych. Pozostałe prace przewidziane są do realizacji w roku bieżącym. – informuje Ryszard Pabian.

Burmistrz dodaje, że wykonywane prace nie będą stwarzały większych uciążliwości dla mieszkańców i liczy na ich wyrozumiałość. – Jak każdy projekt, który przewiduje ingerencję chociażby w istniejące parkingi czy układy komunikacyjne, tak i tutaj przez jakiś czas będą utrudnienia. Przebudowa Placu Żwirki i Wigury mimo że może niewielka, ale na jakiś czas zakłóci normalne funkcjonowanie. Myślę, że mniejszy problem będzie jeśli chodzi o ulicę Czackiego i pozostałe. Natomiast prace przy samym obiekcie Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości nie powinny mieć wpływu na funkcjonowanie miasta. – zaznaczył.

Etap robót budowlanych poprzedzi jeszcze podpisanie z Zarządem Województwa Podkarpackiego, który jest instytucją zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym umowy o dofinansowanie projektu. Ma to nastąpić w przeciągu jednego miesiąca.

Zadania ujęte w omawianym przedsięwzięciu są spójne z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014-2023 przyjętym uchwałą Rady Miejskiej z dnia 26 lipca 2018 roku.

Wszystkie te działania są jak najbardziej zgodne z procesem rewitalizacji. Co istotne, to nie powinny być wyrwane jednostkowe działania, ale właśnie tak powiązane ze sobą, aby oddziaływały na o wiele większą powierzchnię, a przede wszystkim docelowo służyły przemianom społecznym, bo taki jest główny cel rewitalizacji. – podkreślił.

Burmistrz składa podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu.

Pragnę podkreślić, że to była praca szerokiego zespołu ludzi, poczynając od projektantów, ale muszę tutaj wspomnieć o pracownikach Urzędu Miasta praktycznie wielu wydziałów, naszych wszystkich jednostek kultury, które też pracowały nad tym projektem. Ale pewnie nie byłoby realizacji tego projektu, gdyby nie zaangażowanie, a powiem nawet, że determinacja jednej osoby, której zawdzięczamy, że ten projekt będzie realizowany, czyli pani kierownik Wydziału Funduszy Zewnętrznych Małgorzacie Adamskiej-Chmiel. – przekazał za naszym pośrednictwem.

MÓWI: Maria Kurowska, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE