Informacje

Zabytkowa plebania w Trzcinicy do remontu

Gmina Jasło przymierza się do wykonania prac remontowych w budynku zabytkowej plebanii w Trzcinicy, które pozwolą nadać obiektowi nową funkcjonalność. Oprócz siedziby filii biblioteki publicznej docelowo ma się tam znaleźć miejsce na izbę muzealną oraz punkt informacji turystycznej. Zadanie inwestycyjne oszacowano na poziomie 736 tysięcy złotych. Projekt zostanie zgłoszony do dofinansowania ze środków budżetu państwa.

Podczas dzisiejszej sesji Rady Gminy Jasło została podjęta uchwała w sprawie zapewnienia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowej plebanii dla Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy” oraz kosztów bieżącego funkcjonowania Filii w Trzcinicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z siedzibą w Szebniach.

O szczegółach przedsięwzięcia mówił zastępca wójta gminy Jasło Henryk Motkowicz. Jak poinformował, Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z siedzibą w Szebniach zamierza wystąpić z wnioskiem o uzyskanie dofinansowania realizacji przedmiotowego zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 – Infrastruktura bibliotek 2016–2020 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Całkowita wartość zadania oszacowano na poziomie 736 146,07 złotych brutto, z czego maksymalna kwota dofinansowania pochodzącego z budżetu państwa może wynieść do 75% kosztów kwalifikowalnych.

Jest to kwota 552 100 złotych. Wkład własny gminy w tym przedsięwzięciu to 25%, tj. 184 046,07 złotych. W ten koszt wchodzi całe zadanie inwestycyjne, koszty projektu i nadzór inwestorski. Termin realizacji zadania jest od 1 września 2019 roku do 30 września 2020 roku, czyli trzynaście miesięcy. Środki finansowe niezbędne na pokrycie tego wkładu własnego zostaną zabezpieczone z dochodów gminy Jasło z podatku rolnego. Jednym z warunków pozytywnej oceny formalnej wniosku jest zapewnienie tych środków finansowych na pokrycie wkładu własnego dlatego też jest to na tej sesji. – powiedział Motkowicz.

Nabór projektów do wspomnianego programu trwa do 10 maja. Instytucją wdrażającą działającą w imieniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest Instytut Książki w Krakowie.

Ocena projektów będzie trwała do 90 dni, czyli zakładamy, że jeżeli termin zostanie dotrzymany to w połowie sierpnia bieżącego roku będziemy mieli wiedzę na ten temat. Jest to już piąty nabór wniosków. Na ten rok przewidziane jest na to zadanie 8,9 miliona złotych i 10,6 miliona złotych na wydatki w roku 2020. Jedynymi podmiotami, które mogą składać wnioski, są biblioteki publiczne działające na terenie obejmującym do 50 tysięcy mieszkańców. Minimalna dotacja do zadania wynosi 50 tysięcy złotych, a maksymalnie 2,5 miliona złotych. Minimalny wkład własny musi być 25% kosztów kwalifikowalnych. Wniosek, który składamy, obejmował będzie tą maksymalną kwotę dofinansowania do 75% wartości. Wszystkie koszty ujęte we wniosku będą kosztami kwalifikowalnymi. – wyjaśnia zastępca wójta.

Samorządowiec przedstawił również zakres prac związanych z remontem budynku i nadaniem mu nowych funkcjonalności.

Całkowita powierzchnia tej plebanii jest przeznaczona na remont. – podkreślił Henryk Motkowicz. – Chcący wykonać na dole ładne pomieszczenia, dwie ściany wewnętrzne zostaną wyburzone. Pokrycie dachowe zostanie całkowicie wymienione. Oczywiście zostaną wykonane wszystkie obróbki blacharskie. Wstępnie zakładaliśmy docieplenie z zewnątrz, ale konserwatorzy nie zgadzają się na to i musimy to docieplić od wewnątrz, aby budynek nie stracił walorów estetycznych. Wszystkie gzymsy zostaną zachowane. Do ganku z lewej strony zostanie dobudowany podjazd dla osób niepełnosprawnych, a z prawej strony schody dla pozostałych osób. W środku zostaną wykonane trzy łazienki: dla niepełnosprawnych, obsługi i użytkowników. To są najważniejsze elementy, które będą w tym wniosku.

Wójt gminy Jasło Wojciech Piękoś uzupełnił, że inwestycja ma na celu nadanie temu miejscu nowego wymiaru. Podstawowym przeznaczeniem obiektu będzie siedziba jednej z trzech funkcjonujących filii biblioteki publicznej. Docelowo przewiduje się wykorzystanie części powierzchni użytkowej na potrzeby funkcjonowania izby muzealnej oraz punktu informacji turystycznej.

Po remoncie plebania służyć będzie nie tylko jako biblioteka, ale również jako punkt, który będzie nam pomocny przy udostępnieniu zabytkowego kościoła św. Doroty do zwiedzania. Chciałem to zrobić w tym roku, ale pewnie się nie uda, ale jeśli projekt zostanie zrealizowany to na pewno to się uda. Mam na myśli stworzenie tzw. „biletu łączonego” z Karpacką Troją, gdzie wycieczki przyjeżdżające do Karpackiej Troi mogłyby również odwiedzać nasz zabytkowy kościół. Jeżeli już będzie ktoś chciał tu przyjechać to będzie potrzebna obsługa. Kościół nie może być otwarty bez osoby, która opowie jakąś historię i będzie również pilnowała porządku. – powiedział wójt.

W tym kontekście przewiduje się również zatrudnienie dodatkowej osoby odpowiedzialnej za obsługę ruchu turystycznego.

Uchwała w przedmiotowej sprawie została przyjęta przez radnych jednogłośnie.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE