Informacje

Potrzeby szpitala w zakresie opieki psychiatrycznej

W trakcie opracowania jest dokumentacja budowy na terenie jasielskiego szpitala nowego pawilonu z przeznaczeniem na lecznictwo psychiatryczne. Przedsięwzięcie ma na celu podniesienie standardów istniejącej infrastruktury budowlanej poprzez poprawę warunków lokalowych i sanitarno-epidemiologicznych oraz poprawa jakości świadczonych standardów wykonywanych świadczeń medycznych w tej dziedzinie medycyny.

Na ostatniej sesji Rady Powiatu dokonano zmiany nazwy dotychczasowego zadania inwestycyjnego z „Budowy pawilonu Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” na „Rozbudowę Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I – Oddział Psychiatryczny z Poradniami”.

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Starosta jasielski Adam Pawluś wyjaśnił szczegółowo z czym wiąże się przedmiotowa korekta: – Ten nowy pawilon, który ma powstać, ma być w bezpośredniej łączności z budynkiem głównym więc to nie będzie oddzielny pawilon. Na dzień dzisiejszy wiemy jaka będzie jego prawdopodobna realizacja. W tej chwili jest przygotowywana koncepcja. Jeżeli ta koncepcja zostanie przygotowana przedstawimy ją Wysokiej Radzie i będziemy mogli więcej powiedzieć na jej temat. Trwały dyskusje czy musimy dokupić część sąsiedniej działki, żeby zabezpieczyć drogę pożarową. Okazuje się, że prawdopodobnie nie jest to konieczne. Zmienimy kąt najazdu drogi, która będzie omijać obecny budynek. Jeżeli oddalimy tą drogę od bliskości sąsiedztwa tego pawilonu to wtedy wozy strażackie będą mogły dojechać w tamtą część szpitala bez większych problemów. Ale to będziemy wiedzieć dopiero wtedy, gdy będą już wszystkie uzgodnienia z właściwymi służbami.

Obecnie świadczenia z zakresu stacjonarnej opieki psychiatrycznej w jasielskim szpitalu realizowane są w gmachu wiekowego budynku przy ulicy Za Bursą. Z uwagi na jego fatalną kondycję techniczną, jak też znaczne oddalenie od lokalizacji głównego kompleksu szpitalnego z całodobowym dostępem do diagnostyki, uzasadnionym wydaje się fakt podjętych przez organ prowadzący wspólnie z dyrekcją lecznicy działań zmierzających do poprawy stanu istniejącej infrastruktury służącej ochronie zdrowia i życia ludzkiego.

Nz. obecny budynek Oddziału Psychiatrycznego przy ulicy Za Bursą w Jaśle.
(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Według zamierzeń, w nieodległym czasie na terenach przy ulicy Lwowskiej, miałby powstać zupełnie od podstaw nowy pawilon na potrzeby lecznictwa psychiatrycznego. O planowanych zamierzeniach władze samorządowe powiatu jasielskiego mówią już od dłuższego czasu, obecnie opracowywana jest niezbędna dokumentacja programowo-koncepcyjna budowy budynku.

 CZYTAJ RÓWNIEŻ: 

Samorząd powiatu jasielskiego nadal zamierza inwestować w zdrowie

W pierwszym etapie przewiduje się wykonanie maksymalnie dwukondygnacyjnego budynku zwieńczonego prowizorycznym dachem, który w przyszłości – w zależności od bieżących potrzeb podmiotu leczniczego – będzie można rozbudować o kolejne piętra.

Zakładamy, że w perspektywie będzie można wykorzystać tą część. Nie wiem kto i kiedy zdecyduje czy przeniesie tam administrację i wtedy wreszcie ten „piękny” biurowiec będziemy mogli zlikwidować. Na dzień dzisiejszy tego biurowca nie da się zlikwidować. Tamten projekt był zbyt kosztowny i bezsensowny dlatego taki wariant wydaje się bardziej korzystny. – doprecyzowuje starosta.

Cały pawilon ma być przeznaczony pod opiekę psychiatryczną. Poziom pierwszy miałby zostać zagospodarowany pod lecznictwo stacjonarne w formie oddziału przeniesionego z budynku przy ulicy Za Bursą. Kolejne piętro służyłoby lecznictwu ambulatoryjnemu w postaci oddziału dziennego (przeniesienie z ulicy Kraszewskiego) oraz poradni specjalistycznych: leczenia uzależnień i zdrowia psychicznego (przeniesienie z ulicy Szopena).

Projekt funkcjonalno-użytkowy przygotowany przez poprzednie władze powiatu zakładał budowę pawilonu w miejscu istniejącego budynku administracyjnego i był częścią większego zadania inwestycyjnego obejmującego rozbudowę infrastruktury szpitalnej. Ze względu na ograniczone możliwości jego sfinansowania, z wykorzystaniem środków zewnętrznych, ograniczono się jedynie do przebudowy bloku operacyjnego oraz centralnej sterylizatorni.

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle lek. med. Michał Burbelka podczas obrad Rady Powiatu omówił szczegółowo wprowadzone zmiany w tym zakresie.

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Zbliżała się perspektywa unijna 2014-2020 i możliwość otrzymania unijnego dofinansowania. Ówczesny wicemarszałek województwa zaprosił dyrektorów pięciu szpitali powiatowych po to, żeby szpitale powiatowe również były beneficjentami pieniędzy unijnych. Mimo, że Regionalny Program Operacyjny dotyczył szpitali wojewódzkich. Ale ponieważ Unia Europejska zwróciła uwagę na to, że powinna dotyczyć wszystkich szpitali, dlatego zaproszono pięć szpitali powiatowych do współpracy. Nakaz był taki, że inwestycja musiała być co najmniej pięćdziesięciomilionowa. Owszem, tzw. fiszka do projektu była ustawiona w ten sposób, że budujemy nowy blok operacyjny w nowym skrzydle, przenosimy do szpitala wszystkie poradnie specjalistyczne i tam, gdzie teraz jest kaplica, miały być poradnie i biuro. W związku z tym uwalniał nam się plac z tyłu szpitala i tam miał powstać oddział psychiatryczny na sześćdziesiąt łóżek. Zgodnie z tym jakie jest zapotrzebowanie. Wiemy, że pobyty są tam długie i pacjentów chorych psychiatrycznie jest coraz więcej. Stąd też ten duży projekt.

Jak dopowiedział, w trakcie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej wszedł w życie tzw. IOWISZ, czyli instrument oceny wniosków inwestycyjnych w służbie zdrowia. Zmieniono również plany dotyczące opieki zdrowotnej w województwie podkarpackim, które nie przewidywały zwiększania istniejącej puli łóżek psychiatrycznych.

Potem okazało się, że niestety, ale marszałek musi obdzielić pieniędzmi w trybie konkursowym, a nie pozakonkursowym, wszystkie szpitale powiatowe. Każdy ze szpitali powiatowych miał prawo stawać do tego konkursu. A zatem okazało się, że pula 100 milionów złotych, bo tyle było pierwotnie na szpitale powiatowe, nie pozwalała nam na tego typu ogromną rozbudowę szpitala. Wobec tego ówczesny Zarząd zaczął proponować, aby obciąć projekt do fazy bloku operacyjnego z dwoma nieczynnymi oddziałami łóżkowymi i centralnej sterylizatorni. Ten blok miałby o jedną salę więcej, ale kosztowałby dwa razy tyle niż obecny remont. Absolutnie już w tym projekcie obciętym przez ówczesny Zarząd nie złapałby się żaden „psychiatryk”, przeniesienie biura, przeniesienie poradni. Siłą rzeczy biuro pozostało w tym miejscu, gdzie jest. Nie było żywcem możliwości, żeby tam zrobić szpital psychiatryczny, który na skutek zmieniających się koncepcji w ochronie zdrowia – niezależnych od szpitala – nie zakładał zwiększenia liczby łóżek psychiatrycznych na terenie województwa podkarpackiego. – dodał.

W opinii dyrektora szpitala, powołującego się na obowiązujące w tej gałęzi medycyny trendy mówiące o tym, aby odchodzić od zwiększania ilości łóżek stacjonarnych na rzecz kompleksowej opieki psychiatrycznej w formie ambulatoryjnej, przyjęta aktualnie koncepcja jest ze wszech miar uzasadniona.

Pewnie chcielibyśmy mieć więcej, ale skoro województwo nie zakłada zwiększenia ilości łóżek to my nie zarejestrujemy większego oddziału. – zaznacza Michał Burbelka.

Ponadto, umiejscowienie „psychiatryka” w pobliżu głównego kompleksu szpitalnego, rozwiązałoby dotychczasowe problemy związane chociażby z wykonywaniem przez zespoły działu pomocy doraźnej transportu chorych na konsultacje specjalistyczne tam i z powrotem czy przewozu próbek krwi do analiz, jak również dostawę w to miejsce różnych produktów i towarów przez podmioty świadczące tego rodzaju usługi na rzecz szpitala.

Wysokość środków jakie powiat jasielski zamierzy przeznaczyć na dofinansowanie zaplanowanych prac oraz udział wkładu własnego szpitala do przedmiotowej inwestycji będą znane dopiero po opracowaniu szczegółowej dokumentacji oraz rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

Determinacja zarówno ze strony organu prowadzącego, jak i ścisłego kierownictwa szpitala dają nadzieję na szybkie rozpoczęcie inwestycji.

W przypadku braku zdecydowanych działań, przed jasielskim Szpitalem Specjalistycznym stoi realne widmo zagrożenia rezygnacji z udzielania świadczeń z zakresu psychiatrii. W samym tylko oddziale leczonych jest rocznie ponad 370 pacjentów.

Bardzo dobrze, że powstaje koncepcja. Jestem za. Szkoda tylko, że warunki finansowe nie pozwalają nam na powiększenie ilości łóżek na tym oddziale. Wiemy, ze potrzeby jeśli chodzi o pacjentów psychiatrycznych, są znacznie większe. Tym bardziej, że w powiecie krośnieńskim nie ma takiego oddziału. Lekarze, którzy pracują w rejonach wiedzą, ilu pacjentów jest odsyłanych do tego oddziału. – powiedział Grzegorz Pers, członek Zarządu Powiatu w Jaśle.

Dodatkowe miejsca postojowe przy szpitalu

W trakcie tej samej sesji starosta Adam Pawluś poinformował radnych powiatowych również o innym zamierzeniu inwestycyjnym na terenie szpitala. Mianowicie, budowie nowych miejsc postojowych na działce przy skrzyżowaniu ulic Lwowskiej i Marii Konopnickiej. W tym przedmiocie zainteresowane strony zamierzają ściśle współpracować z samorządem miejskim.

Uzgodniliśmy z panem burmistrzem pewien kierunek działania. Mianowicie, że wydzielimy ponad hektar działki, którą zamierzamy przekazać miastu jeżeli oczywiście Wysoka Rada taką zgodę wyrazi. To jest w części przylegającej do ulicy Lwowskiej i Marii Konopnickiej. Burmistrz obiecał razem z przewodniczącym, że również będą sprawę procedować w Radzie Miasta, żeby tam wykonać parking na dwieście miejsc postojowych. Są duże problemy z parkowaniem przy szpitalu. Pan dyrektor jest za tym, żeby parking prowadziły służby miejskie, a nie szpital. Wydaje się, że ta inwestycja może powstać, jeżeli Wysoka Rada wyrazi na to zgodę. – zajął stanowisko w tej sprawie starosta Adam Pawluś.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE