Informacje

Miasto Jasło troszczy się o zabytki architektury

Na terenie jasielskiego parku prowadzone są obecnie prace restauracyjno-konserwatorskie mające na celu przywrócenie estetyki stojącej w jego centralnej części glorietce. Remont datowanego na koniec XIX wieku obiektu wpisuje się w realizowany przez samorząd program kompleksowej rewitalizacji centrum miasta, na co uzyskano dofinansowanie z funduszy unijnych. Roboty związane z przywróceniem właściwego stanu technicznego zabytkowej perełce architektonicznej zakończą się końcem października br.

Od momentu ostatniego remontu glorietki w jasielskim Parku Miejskim upłynęło już siedem lat (pisaliśmy o tym tutaj). Stojący na otwartej przestrzeni obiekt przez cały czas poddawany jest działaniu warunków atmosferycznych, które negatywnie wpływają na jego stan techniczny. Stąd priorytetowym celem wykonywanych w obecnej chwili prac konserwatorskich jest zabezpieczenie cennej substancji zabytkowej altany oraz przywrócenie historycznemu obiektowi jego pierwotnych walorów estetycznych.

O stanie zachowania obiektu oraz uzasadnieniu realizacji zadania mówi nam szczegółowo Agata Koba, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Jaśle: – Miasto Jasło na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami szczególnie dba o nielicznie ocalałe, ze względu na trudne doświadczenia II wojny światowej, zabytki rejestrowe w naszym mieście, po to by ocalały dla przyszłych pokoleń. Zabezpieczamy najcenniejsze pod względem artystycznym i historycznym ocalałe obiekty, by zachować i utrwalać dziedzictwo kulturalne i materialne naszego miasta. W związku z tym prowadzone są prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, polegające na zabezpieczeniu substancji zabytkowej w stopniu umożliwiającym właściwe użytkowanie oraz przywrócenie historycznej estetyki obiektu. Lokalizacja Glorietki w parku miejskim stwarza warunki o nasilonej kumulacji szkodliwego działania czynników atmosferycznych, biologicznych i chemicznych. Dlatego obiekt ten posiada obecnie liczne uszkodzenia zarówno kamienia w strefie cokołowej, drewnianych elementów konstrukcyjnych, jak również pokrycia dachowego. Rezultatem planowanych prac konserwatorskich będzie poprawienie stanu technicznego Glorietki oraz przywrócenie zatartych walorów estetycznych, historycznego obiektu, który jest w ciągłym użytkowaniu na terenie parku miejskiego, zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. Na powierzchni obiektu widoczne są liczne uszkodzenia poszczególnych warstw oraz szkodliwe jej zanieczyszczenie.

Remont, na zlecenie miasta, prowadzi firma KSAR sp. z o.o. sp. k. Jej pracownicy odpowiedzialni są za wykonanie prac polegających na: oczyszczeniu powierzchni kamienia metodami konserwatorskimi, sklejeniu pęknięć poszczególnych elementów okładziny kamiennej, uzupełnieniu ubytków kamienia, oczyszczeniu powierzchni drewnianych z wtórnych przemalowań, zabezpieczeniu powierzchni drewna przed gniciem i siniźną drewna, wykonaniu nowej warstwy malarskiej na powierzchni drewna (przewiduje się komisyjny wybór kolorystyki rekonstruowanej warstwy na podstawie właściwej stratygrafii obiektu), oczyszczeniu powierzchni blaszanych z zanieczyszczeń biologicznych oraz wadliwych wtórnych warstw farby, wykonaniu nowej warstwy malarskiej na powierzchni blachy nieodpornej na korozję.

Odpowiadają one na zapotrzebowanie ujęte w szczegółowym programie konserwacji glorietki, sporządzonym przez dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki. Zgodę na ich przeprowadzenie wydał Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Planowane prace mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie Glorietki przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych oraz przywrócenie pierwotnych walorów estetycznych tego historycznego obiektu. W pierwszym etapie prac wykonane będą badania konserwatorskie nawarstwień na obiekcie w celu ustalenia właściwej stratygrafii obiektu, co pomoże w doborze właściwych metod konserwacji oraz kolorystyki obiektu na późniejszym etapie prac. Przewiduje się komisyjne ustalenie właściwej, eksponowanej kolorystyki obiektu po konserwacji. – wyjaśnia Agata Koba.

Zaplanowane przedsięwzięcie nie ma większego wpływu na normalne funkcjonowanie najbliższego otoczenia, nie stwarza też żadnego zagrożenia dla osób przebywających w tym czasie na terenie parku.

– Zabytkowa Glorieta została wyłączona z użytku na czas trwania prac. Teren wokół niej został odgrodzony i zabezpieczony przez firmę prowadzącą prace. – informuje Koba.

Wartość prac konserwatorskich wynosi 94 710 złotych. Są one częścią projektu pod nazwą „Rewitalizacja miasta Jasła” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie to jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie 75%.

Oprócz tego, wykonane zostaną prace adaptacyjne w byłej siedzibie Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy Koralewskiego na potrzeby utworzenia Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości, przebudowie ulegnie Plac Żwirki i Wigury wraz z przyległymi do niego ulicami, powstanie ścieżka rowerowa na odcinku od ulicy Czackiego przez Park Miejski do Ogródka Jordanowskiego, w Parku Miejskim powstanie ścieżka edukacyjno-historyczna, a na terenie Ogródka Jordanowskiego ścieżka edukacyjno-ekologiczna. Ponadto na zrewitalizowanym obszarze zostanie zamontowany monitoring wizyjny.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE