Informacje

Zwiększony dodatek dla nauczycieli za opiekę nad grupą przedszkolną

Dwieście, a nie jak pierwotnie przewidywano sto pięćdziesiąt złotych dodatku do comiesięcznego wynagrodzenia otrzymają nauczyciele sprawujący w jasielskich przedszkolach funkcję opiekuna grupy. Stosowną uchwałę w tej sprawie podjęli już radni miejscy.

Jasielscy radni, jeszcze na wakacyjnej sesji, która odbyła się pod koniec sierpnia, zajęli się tematem ustalenia wysokości dodatku dla nauczycieli sprawujących funkcję opiekuna grupy w przedszkolu oraz dla wychowawców klas w szkołach podstawowych (pisaliśmy o tym tutaj). Pierwotna propozycja przedstawiona przez organ prowadzący przewidywała odpowiednio po 150 i 300 złotych dodatku do comiesięcznego wynagrodzenia dla poszczególnych osób. Szczególnie wysokość ekwiwalentu z tytułu wypełniania dodatkowej funkcji przez pedagogów w przedszkolach podzieliła radnych na tyle, że projekt uchwały został ostatecznie zdjęty z porządku obrad i przekazany do ponownego rozpatrzenia przez działające w Radzie Miejskiej komisje merytoryczne.

Na wypracowanie wspólnego kompromisu w tej sprawie radni mieli trzy tygodnie. W programie wczorajszej sesji znalazł się punkt dotyczący zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli jednak z dołączonych materiałów informacyjnych wynikało, że o takiej samej treści jak wcześniej.

Tymczasem po otwarciu posiedzenia o zabranie głosu poprosił burmistrz Jasła Ryszard Pabian, który powiedział: – Chciałem wnieść o wycofanie projektu uchwały dotyczącej zmiany regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Jasło zamieszczonej na druku nr 146. Natomiast w to miejsce proszę o wprowadzenie projektu uchwały dokładnie o takim samym brzmieniu jeśli chodzi o tytuł, ale zamieszczonej na druku nr 154. Związane to jest ze zmianą treści uchwały.

Przedstawiona przez niego propozycja zakłada podwyższenie pierwotnie przewidywanej kwoty dodatku dla nauczyciela będącego opiekunem grupy w przedszkolu ze 150 do 200 złotych.

Decyzję organu prowadzącego pochwalił Krzysztof Czeluśniak, który w imieniu klubu „Jaślan” przy Radzie Miejskiej Jasła był przygotowany na złożenie autopoprawki do projektu uchwały podwyższającej dodatek do przedstawionej przez burmistrza wysokości.

Podziękował też wiceburmistrz Elwirze Musiałowicz-Czech za przepracowanie tematu podczas posiedzeń komisji merytorycznych. – Dziękuję, że pani się pochyliła nad tym tematem. Mam nadzieję, że nie będzie wybiegu w ten sposób, że podlegli pani dyrektorzy zrobią tak, że w tych przedszkolach będzie tylko jedno wychowawstwo. Akurat moje dziecko skończyło niedawno przedszkole. Mówiłem to już niejednokrotnie, że doceniamy pracę pań wychowawczyń w tym przedszkolu. Ciężką pracę, którą wkładają. Jesteśmy lepsi od prywatnych przedszkoli właśnie kadrą, warunkami i tym, że te panie wkładają w to serce.

Odpowiedzialna za oświatę w mieście Elwira Musiałowicz-Czech stwierdziła, że samorząd wziął przy tym pod uwagę wnioski radnych, które w ostatnim czasie były przez nich mocno artykułowane na posiedzeniach komisji.

Natomiast, odnosząc się do ewentualnej autopoprawki ze strony opozycyjnego klubu, wyjaśniła, że: – Nie możemy uchwalić tej uchwały bez opinii związków zawodowych. Więc ona dzisiaj nie mogłaby być podjęta nawet w przypadku, gdyby państwo złożyli taką autopoprawkę.

Wątpliwości jakie pojawiły się wczoraj wokół przedmiotowej uchwały tym razem dotyczyły umocowań prawnych. Radni nie wiedzieli jak interpretować zapis mówiący o nauczycielu opiekującym się grupą przedszkolną.

Wiceburmistrz Musiałowicz-Czech wyjaśniała, że procedowana uchwała dotyczy wysokości kwoty na jednego nauczyciela, a nie kwoty przypadającej na oddział przedszkolny. To w gestii dyrektora danej placówki oświatowej pozostaje czy za wychowawstwo w przedszkolu sprawować będzie jeden czy dwóch nauczycieli. Z zapisów przedmiotowej uchwały jasno wynika, że 200 złotych będzie przypadało na jednego nauczyciela.

Ja bardzo proszę, aby państwo przeczytali wszystkie punkty po kolei. Mamy wicedyrektora, co nie oznacza, że nie mamy dwóch wicedyrektorów w szkołach. Mamy doradcę metodycznego, nauczyciela konsultanta. To nie oznacza, że nie występują przypadki, w których jest ich więcej niż jedna osoba. Tak wskazuje ustawodawca i my taką nomenklaturą się posługujemy. Do tego są dodatkowe przepisy względem których musimy się oczywiście dostosować. – tłumaczyła.

Zawarty w projekcie uchwały zapis doprecyzował radca prawny Artur Zoła: – Przy tworzeniu aktów prawnych przez radę gminy (…) należy stosować się do definicji zawartych w aktach prawnych wyższego rzędu. W tym wypadku takim aktem jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego, w którym jest mowa o dodatkach dla nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym. Więc w mojej ocenie wprowadzenie do projektu uchwały jakiś innych definicji nauczycieli czy też każdego nauczyciela czy też jakiś innych definicji niż ustawowe, wprowadziłoby tutaj jakąś nową definicję, która nie wynika z niczego i mogłaby jedynie powodować kłopoty przy stosowaniu tego przepisu. W mojej ocenie zawarcie określenia nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym w sposób wystarczający wskazuje, że dodatek dotyczy każdego nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym. Więc jeśli jest dwóch to każdemu przysługuje ten dodatek. I tutaj wątpliwości nie ma żadnych.

Radni, którzy zabierali głos w tej sprawie, wyrazili swoje zadowolenie i satysfakcję z zawartego kompromisu. Dlatego też uchwała przeszła jednogłośnie, przy dwudziestu głosach za.

Cały regulamin do zmiany

Okazuje się, że regulamin określający niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Jasło bazuje na archaicznych przepisach i w najbliższym czasie radni miejscy będą ponownie zajmować się tym zagadnieniem. Tym razem już kompleksowo.

Wyjaśnienie w tej sprawie, na pytanie radnego Roberta Hapa, złożył Grzegorz Stanek, inspektor w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta w Jaśle: – Jeżeli chodzi o regulamin wynagradzania nauczycieli to tak, będziemy procedować w najbliższej przyszłości nad całym regulaminem, gdyż zobowiązuje nas do tego Karta Nauczyciela. Czyli w przyszłości cały regulamin będzie do zmiany. Będziemy go procedować co roku. Związane jest to ze średnimi zarobkami nauczycieli.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE