Informacje

Są środki na opracowanie koncepcji nowego mostu na rzece Jasiołce w Jaśle

Na zlecenie samorządu powiatowego zostanie opracowana dokumentacja techniczna obejmująca budowę w Jaśle nowego mostu na rzece Jasiołce wraz z dojazdami. Planowany obiekt ma na celu połączenie ze sobą osiedli Sobniów i Hankówka co w przyszłości pozwoli na odciążenie miejskich ulic od ruchu lokalnego. Radni przeznaczyli na opracowanie materiałów koncepcyjnych kwotę stu tysięcy złotych.

Rada Powiatu w Jaśle podjęła dzisiaj uchwałę intencyjną w sprawie realizacji dwóch wieloletnich zadań infrastrukturalnych obejmujących budowę nowych przepraw mostowych przez rzekę Jasiołkę w mieście Jaśle oraz przez rzekę Ropę w Przysiekach (gmina Skołyszyn) wraz z wykonaniem ciągów dojazdowych do planowanych obiektów.

Pierwszy z zaproponowanych przez samorząd projektów zakłada połączenie ze sobą dwóch miejskich osiedli Sobniów i Hankówka. O idei zamierzenia inwestycyjnego, proponowanym przebiegu trasy, zamierzonych efektach do osiągnięcia w wyniku realizacji przedsięwzięcia, skutkach oddziaływania na lokalną społeczność, a także zakładanych źródłach finansowania robót budowlanych starosta jasielski Adam Pawluś mówił szczegółowo na wrześniowej sesji Rady Miejskiej Jasła, podczas której radni wyrazili zgodę na przejęcie przez powiat w zarząd części ulic Żniwnej, Towarowej i Hankówki.

Dzisiaj z kolei wizję kierunku poprawy układu komunikacyjnego na terenie Jasła zakreślił przed radnymi powiatowymi:

Jeżeli chodzi o ciąg drogowy, który ma powstać w Jaśle, to pierwotnie planowaliśmy, żeby połączyć ulicę Towarową poprzez fragment ulicy Hankówka, z ulicą Żniwną, ponieważ ulica Żniwna przecina tory i można niewielkim fragmentem, w krótkim czasie, połączyć te odcinki dróg miejskich. Jednym z powodów, dla których zamierzamy to robić my, a nie miasto, bo to miasto powinno się tymi sprawami zajmować, jest powód finansowy. Ponieważ my, jako powiat, mamy lepsze możliwości uzyskania dofinansowania do projektów niż miasto. Miasto deklaruje ze swojej strony, że co najmniej połowę środków dołoży do tego projektu. To nie jest oficjalna deklaracja tylko na słowo honoru. Zakładając właśnie takie rozwiązanie spotkaliśmy się z protestem mieszkańców Hankówki. Stwierdziliśmy, że jest drugie miejsce, chyba bardziej atrakcyjne pod względem połączenia tych ciągów komunikacyjnych. Ale już nie poprzez ulicę Hankówka tylko bezpośrednio z ulicą Towarową. Jest drugi przejazd kolejowy koło nastawni. Ja wcześniej o tym nie wiedziałem. Dopiero przypadek zrządził, że przyszedł geodeta szukający pracy i właśnie mówi, że tam jest drugi przejazd kolejowy. Gdybyśmy chcieli wejść w tworzenie nowego przejazdu kolejowego to sądzę, że nawet przy specustawie byłyby potężne problemy. Więc ta droga przechodziłaby obok śmietniska, czyli przez teren niezurbanizowany. Ta droga nie przeszkadzałaby mieszkańcom. Mówimy oczywiście o drodze kategorii Z w przyszłości. Na dzień dzisiejszy byłaby to droga lokalna o ograniczonym tonażu, ponieważ ulica Żniwna musiałaby być dostosowana lub możemy rozważyć włączenie do naszej drogi powiatowej, ale już w miejscowości Wolica, z pominięciem ulicy Żniwnej. To jest możliwe i wydaje się bardziej racjonalne, ale na dzień dzisiejszy w tym pierwszym etapie należy wykonać odcinek niecałego kilometra drogi wraz z przeprawą mostową.

Wstępna koncepcja planowanego przedsięwzięcia zakłada, że wlot do nowej drogi od strony osiedla Sobniów będzie zlokalizowany mniej więcej w połowie ulicy Żniwnej, następnie odcinek ma kierować się w stronę przejazdu kolejowego w pobliżu drugiej nastawni i wzdłuż czaszy nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych, aż do rzeki Jasiołki. Po stronie osiedla Hankówka droga dojazdowa do mostu zostanie wpięta do ulicy Towarowej bezpośrednio na zakręcie przy kapliczce. Cały ciąg komunikacyjny ma w większości omijać tereny zurbanizowane. Docelowo trasa będzie obsługiwała ruch lokalny.

Według szacunkowych wyliczeń przedstawionych przez starostę Pawlusia, prace przygotowawcze związane z wytyczeniem trasy, usunięciem kolidującej infrastruktury technicznej, budową przeprawy mostowej oraz wykonaniem dróg dojazdowych po obu stronach obiektu o długości niespełna jednego kilometra mają wynieść około siedem milionów złotych.

Zakładając, że rozpiętość mostu będzie podobna do mostu w Dobrucowej. Tam (…) cena na przetargu została „wybita” na 6,3 miliona złotych. Więc to jest szansa na odblokowanie ulicy Floriańskiej dlatego, że w przyszłym roku zostanie zrealizowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 992, czyli od granicy państwa do Jasła i ten ruch na kierunku północ-południe się nasili. Więc logicznym wydaje się, żeby jak najszybciej taką inwestycję rozpocząć. Jeżeli nie będzie żadnych trudności to w przyszłym roku moglibyśmy składać wniosek czy do rezerwy subwencji czy do Funduszu Dróg Samorządowych. Zakładając, że będzie 60% dofinansowania, czyli za około 1,4 miliona złotych powiat byłby zdolny zrealizować przeprawę mostową wraz z prawie kilometrowym ciągiem drogowym. Na pewno poprawiłoby to dostępność do tej części przemysłowej miasta Jasła, bo te ciągi drogowe należy udrażniać tak, żebyśmy mogli wyprowadzić część ruchu lokalnego z dróg tranzytowych. Na tych drogach tranzytowych jest duże natężenie ruchu. Więc to jest jedyna szansa, żebyśmy w miarę możliwości unikali korków. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie to pełno dostępny ciąg drogowy. – powiedział Adam Pawluś.

Radny Jan Urban zaznaczył, że nie ulega wątpliwości, że zaproponowane rozwiązanie jest ze wszech miar słuszne. Jak powiedział, dobrze się stało, że po protestach mieszkańców osiedla przebieg drogi nie będzie kolidował z zabudową domów jednorodzinnych przy ulicy Hankówka.

Inicjatywę poparł m.in. radny Krzysztof Buba, który stwierdził, że wszystkie przeprawy drogowo-mostowe na naszych rzekach są bardzo potrzebne. – Ale nie chcę się zgodzić z panem starostą w jednej kwestii, że to jest problem miasta. To my, jako mieszkańcy całego powiatu, wprowadzamy tutaj ruch do miasta Jasła. Tutaj większość pracuje, uczy się, robi zakupy, załatwia sprawy w urzędach. Także uważam, że to jest nie tylko rola miasta. Moim zdaniem większa rola jest nasza, żebyśmy podchodzili strategicznie do tego tematu i starali się to jak najbardziej korzystnie dla wszystkich rozwiązać. Potrzebna jest współpraca wszystkich samorządów w tej kwestii. Dobrze, że pan starosta zaproponował nowe rozwiązanie.

W ocenie radnego Buby strategicznym rozwiązaniem dla regionu jest wykonanie mostu na rzece Jasiołce w okolicy włączenia z ulicą Fabryczną prowadzącą do jasielskiej strefy aktywności gospodarczej.

Starosta wyjaśnił, że jest już opracowana koncepcja projektowa dla tego projektu, jednak na chwilę obecną nie jest przewidziana jej realizacja. Dlaczego? – Mamy koncepcję na przebudowę odcinka drogi pomiędzy ulicą Fabryczną, z przejściem przez rzekę, do naszej drogi powiatowej do miejscowości Roztoki. Ale samorząd gminy Tarnowiec w tej chwili nie jest zainteresowany tym zadaniem dlatego, że jest zainteresowany rozwiązania połączenia z gminą Jedlicze. – wyjaśnia starosta.

Adam Pawluś podkreślił, że wszelkie szczegóły dotyczące rozwiązań technicznych będą znane dopiero po opracowaniu dokumentacji projektowej. W jego ocenie na terenie powiatu jasielskiego jest potrzeba budowy znacznie większej ilości mostów. Mówił, że w przyszłości powstaną takie trzy w związku z planowaną przebudową drogi krajowej nr 73. Będą zlokalizowane w okolicach osiedla Kaczorowy, Wróblowej i Błażkowej. Ale zapowiada też mniejsze inwestycje na drogach lokalnych.

Na przykład w Przysiekach na rzece Ropie. Przyjęta dzisiaj uchwała przewiduje wykonanie takiego ciągu, który odciąży komunikacyjnie krajową „28” na odcinku od Biecza do Jasła.

Droga, która biegnie od Biecza przez Grudną Kępską, Kunową, Harklową, Pustą Wolę, Przysieki. Ona się kończy na Pustej Woli, na granicy z Przysiekami. Ona nie ma dalszego ciągu. Natomiast po drugiej stronie w Przysiekach mamy drogę nr 1864. To jest niecałe dwa kilometry dróg gminnych, które przejmujemy natomiast przeprawa byłaby w okolicy ławy linowej. Tam gmina posiada tereny, które nam przekazuje. Jest tam również sieć kanalizacyjna. Pod budowę tej sieci kanalizacyjnej właściciel sprzedał im grunty i te grunty można wykorzystać właśnie pod budowę tego mostu. To byłaby alternatywa do ominięcia drogi krajowej nr 28 od Biecza w stronę Trzcinicy i Jasła. Dla mieszkańców Przysieczek otworzy się możliwość połączenia z pozostałą częścią wsi. – powiedział.

Radni w sprawie przystąpienia samorządu powiatowego do realizacji dwóch zadań inwestycyjnych pod nazwą „Budowa mostu na rzece Jasiołce łączącego osiedla Sobniów i Hankówka” oraz „Budowa mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki” opowiedzieli się jednomyślnie za. Wyrazili też zgodę na sfinansowanie opracowania dokumentacji techniczno-projektowej obydwu przedsięwzięć kwotą 200 tysięcy złotych, przeznaczając po 100 tysięcy złotych na każde ze wspomnianych przedsięwzięć.

 CZYTAJ RÓWNIEŻ: 

Porozumienie samorządów w sprawie nowego mostu na rzece Jasiołce

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE