Informacje

Budowa mostu na rzece Jasiołce – powiat wnioskuje o dotację z budżetu państwa

Droga dojazdowa do mostu od strony osiedla Sobniów ma być poprowadzona wzdłuż czaszy nieczynnego składowiska odpadów komunalnych.
| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Projekt budowy nowego mostu na rzece Jasiołce łączącego dwa jasielskie osiedla Sobniów i Hankówka zostanie zgłoszony do dofinansowania w ramach ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na 2021 rok. Prognozowana wartość inwestycji zapisanej w uchwale budżetowej powiatu jasielskiego wynosi 6,8 miliona złotych. Zgodnie z przewidywanymi założeniami technicznymi, przeprawa wraz z drogami dojazdowymi byłaby gotowa już końcem grudnia tego roku.

Od wielu miesięcy trwają intensywne prace projektowe zmierzające do wybudowania przeprawy mostowej na rzece Jasiołce w rejonie byłego składowiska odpadów komunalnych. Liderem przedsięwzięcia jest powiat jasielski, który przejął formalnie od miasta zarządzanie ulicami Hankówką i Żniwną, które będą stanowiły główny szkielet powiązań drogowych z nowo planowanym obiektem mostowym.

Inwestycja, która w pierwotnej wersji była ujęta w wieloletniej prognozie finansowej powiatu jasielskiego na lata 2021-2027 do realizacji w cyklu dwuletnim, obecnie zostanie zgłoszona do dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na 2021 rok. W związku z tym zaszła konieczność, by radni powiatowi skorygowali zapisy uchwały poprzez wyrażenie woli realizacji budowy mostu w ramach zadania jednorocznego, bo takie wymogi są stawiane w procedurze naboru wniosków. Termin ich zgłaszania upływa z dniem 12 lutego br.

Starosta jasielski, przekonując w trakcie obrad do słuszności proponowanego przedsięwzięcia, nie miał wątpliwości, że tworzenie alternatywnych połączeń komunikacyjnych wpłynie z korzyścią na ruch lokalny wewnątrz miasta.

Jeżeli nie będzie alternatywnych przejazdów lokalnych to będziemy skazani na korki, na zatłoczenie na ciągach głównych. – podkreślał Adam Pawluś.

Wyraził on również opinię, że bez dostępu do dobrych dróg i kolei nasze miasto będzie zamierać. – My mamy ponad 10-procentowe bezrobocie w powiecie jasielskim. Kształcimy ponad tysiąc młodzieży rocznie. To jest kapitał ludzki. Jeżeli będziemy mieli dobre drogi, dobre linie kolejowe to jest szansa na to, żeby ci młodzi ludzie mogli zostać w tym powiecie, żeby się nasze miasto mogło rozwijać. – przekonywał radnych.

W ocenie starosty Pawlusia, budowa mostu łączącego osiedla Sobniów i Hankówka przede wszystkim pozwoli na lepszą dostępność dla mieszkańców południowo-wschodniej części powiatu jasielskiego do dzielnicy przemysłowej, Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, nowo wybudowanej Komendy Powiatowej Policji przy ulicy Sroczyńskiego czy obiektów handlowych położonych w tej części Jasła. Uwolnione zostaną również nowe obszary pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Ja chyba najmniej będę jeździł przez ten most, ale zależy mi na tym, by te połączenia komunikacyjne lokalne w Jaśle były dobre. Byliśmy krytykowani za połączenie tzw. małej obwodnicy zachodniej Jasła, czyli Jareniówka-Trzcinica. Przydało się w okresie, gdy była przebudowywana droga 28? Przydało się. Wielu pracowników, nawet ze starostwa, dojeżdża tamtędy. Przyzwyczaili się i mówią, że to jest najszybsza droga dojazdu do miasta, bo jest tylko jedno światło na ulicy Mickiewicza. A światła na drodze 28 rzeczywiście spowalniają ten ruch i jest więcej samochodów tranzytowych. – mówił.

Roboty budowlane związane z wykonaniem nowej przeprawy przez rzekę Jasiołkę mają być podzielone na etapy. W pierwszej kolejności powstanie obiekt mostowy wraz z drogami dojazdowymi do ulicy Hankówka i do ulicy Żniwej (dokładnie do przejazdu przez linię kolejową nr 108 Jasło-Nowy Zagórz).

Jak wyjaśnia starosta, takie rozwiązanie uwarunkowane jest kilkoma czynnikami. – Nie wszystko da się zrealizować naraz. Zadanie jest podzielone na etapy. Ten pierwszy najważniejszy etap, czyli połączenie ulicy Towarowej z ulicą Żniwną, jest w tym projekcie do przejazdu kolejowego. Dlaczego tylko do przejazdu kolejowego? To wynika z kilku uwarunkowań. Po pierwsze, zgłaszamy ten projekt do naboru w ramach rezerwy subwencji. W ramach tego naboru możemy występować o pięćdziesięcioprocentowe dofinansowanie. Inwestycję musimy rozliczyć do końca roku. Długość dojazdów, czyli tych odcinków drogowych, nie może przekraczać jednego kilometra. I tak w tym przypadku jest. Odcinek tej drogi nie będzie przekraczał jednego kilometra. Dlaczego nie realizujemy przejazdu kolejowego? Ponieważ w terenie zamkniętym inwestycje realizują podmioty, które uzgadniają to z PKP. Trwa projektowanie tej linii do Zagórza. M.in. zgłosiliśmy propozycję budowy przystanku Jasło-Sobniów właśnie w tamtym rejonie. Kilka dni temu otrzymałem informację, że PKP chce wyburzyć budynek stróżówki, ponieważ będzie elektryfikacja tej linii i zostanie poszerzony pas kolejowy. Ta szerokość tego przejazdu się zwiększy po przebudowie tej linii 108. Kiedy ona zostanie przebudowana, tego dokładnie nie wiemy, chociaż są takie zamiary, żeby to uczynić jak najszybciej. – opisuje Pawluś.

Szereg wątpliwości budzi dojazd do mostu po istniejącym śladzie ulicy Żniwnej, na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową relacji Jasło-Czeluśnica. Przez wiele lat była rozjeżdżana ciężkimi samochodami ciężarowymi dojeżdżającymi do pobliskiego składowiska odpadów komunalnych. Dzisiaj jest w bardzo fatalnym stanie technicznym. Choć sam most ma mieć pełną nośność to nie wiadomo czy uda się w tym miejscu dopuścić pojazdy o większej wadze.

Starosta zgadza się z wszelką krytyką kierowaną ze strony opozycyjnych radnych dotyczącą stanu zdewastowania ulicy. Jednocześnie zaapelował o wspólne szukanie optymalnych rozwiązań, które pozwolą zmienić ten stan rzeczy.

Nie ma wątpliwości, że ulica Żniwna jest w fatalnym stanie. Będziemy w dalszych etapach rozmawiać co z tą ulicą Żniwną zrobić. Będziemy rozmawiać czy nie przyjąć innego wariantu. Mam takie głosy, żeby połączyć skrzyżowanie ulicy Sobniowskiej z ulicą Floriańską bezpośrednio z przejazdem na ulicy Żniwnej. Również możemy rozmawiać z gminą Jasło czy nie zrobić jakiegoś łącznika w stronę Wolicy. Należy o tym rozmawiać. Dlatego bardzo proszę o rozmawianie z mieszkańcami, żebyśmy wybrali najlepszy wariant, który będzie przenosił ten ruch lokalny z tych głównych ciągów, bo takie jest zadanie. Ja to zadanie realizuję już od wielu lat, żeby budować alternatywne przejazdy. Po to łączymy drogi powiatowe, żeby można było przejechać inną drogą, niekoniecznie krajową. – powiedział Adam Pawluś.

Zakładana w uchwale budżetowej powiatu jasielskiego kwota potrzebna na realizację przedsięwzięcia wynosi 6,8 miliona złotych. Połowa ma pochodzić z budżetu państwa, na drugą złożą się środki własne powiatu i miasta. Przynajmniej taką wstępną deklarację złożyli na jednym ze spotkań włodarze naszego grodu.

Mam nadzieję, że jak wszyscy poprzemy budowę tego mostu to nam się uda i w grudniu będziemy świętować. – zaznaczył starosta.

Samorządowiec odpowiedział również na pytanie dlaczego inwestycja nie została zgłoszona do innego programu rządowego, na przykład Funduszu Dróg Samorządowych, w którym są korzystniejsze warunki finansowe.

Przede wszystkim nie mieliśmy projektu w naborze, który był w sezonie letnim. Musielibyśmy czekać z tym projektem do lata i do realizacji w 2022 roku najwcześniej. W tej chwili jest trochę mniejsza konkurencja przy pozyskaniu środków z rezerwy subwencji Ministra Infrastruktury. Mamy zapewnienie, że miasto Jasło wesprze nas w tej inwestycji. Przy środkach z rezerwy, oszczędności możemy przekazać na inne inwestycje, które spełniają wymogi techniczne. Nie ma obawy, że po tym nowym szlaku nie będą mogły jeździć pojazdy, ponieważ to musi być droga kategorii „Z” i musi być most o pełnej nośności. Takie rozwiązanie jest przyjęte. Natomiast o tym odcinku ulicy Żniwnej to musimy zdecydować w kolejnym etapie czy będziemy uczestniczyć w jakimś naborze, czy będziemy realizować z własnych środków, czy ze środków wspólnych. Dlatego mówię o różnych rozwiązaniach, bo na przykład poprzez połączenie trzech czy czterech źródeł finansowania, czyli powiat, miasto, gmina Jasło i środki zewnętrzne, łatwiej będzie zrealizować to zadanie. – wyjaśnił Pawluś.

O samych parametrach techniczno-użytkowych projektowanego mostu można dowiedzieć się nieco więcej ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia dołączonej do procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Obiekt powstanie w kilometrażu 3+200 rzeki Jasiołki. Będzie miał długość 39,64 metrów. Został zaprojektowany jako most jednoprzęsłowy, swobodnie podparty o konstrukcji zespolonej (stalowo-betonowej), opartej na żelbetowych przyczółkach, posadowionych na palach wierconych, z jednostronnym chodnikiem.

Po obu stronach rzeki mają być wykonane drogi dojazdowe (o klasie technicznej Z i kategorii ruchu KR3, z utwardzonym poboczem) zapewniające włączenie do istniejącej sieci dróg powiatowych. Z uwagi na tereny zagrożone lokalnymi podtopieniami, będą one poprowadzone w nasypach.

Przedmiotem zamówienia jest ponadto: budowa przepustu w ciągu dojazdu na prawym brzegu rzeki Jasiołki, w miejscu jego przebiegu nad potokiem bez nazwy; budowa kanału technologicznego wzdłuż projektowanej trasy łącznika na całym jej przebiegu; wykonanie umocnień w obrębie koryta rzeki Jasiołki oraz umocnionego wlotu i wylotu z przepustu; wykonanie pozostałych robót uzupełniających oraz przygotowanie obiektu wraz z dojazdami do oddania do eksploatacji.

Nowy szlak komunikacyjny w większości będzie przebiegał po terenie mało zurbanizowanym.

Byłby to trzeci most drogowo-pieszy na rzece Jasiołce w Jaśle (po ulicy Kazimierza Wielkiego i Marszałka Józefa Piłsudskiego).

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE