Informacje

Jasło: ogłoszono konkurs na menedżera szpitala powiatowego

Michał Burbelka był dyrektorem Szpitala Specjalistycznego w Jaśle przez ostatnie osiem lat | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Do 11 marca przyjmowane będą oferty od kandydatów aplikujących w konkursie na stanowisko dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Zarząd Powiatu w Jaśle ogłosił dzisiaj konkurs, którego celem będzie wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (powiat jest organem tworzącym dla tego podmiotu leczniczego).

Lek. med. Michał Burbelka wraz z końcem ubiegłego roku złożył niespodziewaną w lokalnym środowisku rezygnację z pełnionej dotychczas funkcji. Szpitalem powiatowym zarządzał przez ostatnie osiem lat. Jego bieżąca kadencja upływała dopiero z dniem 10 kwietnia 2025 roku.

Oferty będą przyjmowane od osób, które posiadają wykształcenie wyższe, wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania
obowiązków dyrektora, co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy oraz które nie były prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione umyślnie.

Do aplikacji należy dołączyć:
– dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania
stanowiska objętego konkursem,
– opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
– inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
– informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem złożenia do konkursu,
– oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska objętego konkursem,
– oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych oraz nie został względem niego wydany zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego.

Dokumenty należy składać do Starostwa Powiatowego w Jaśle. Termin upływa w dniu 11 marca o godzinie 14:30.

Termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur został ustalony na dzień 19 marca 2021r. w Starostwie Powiatowym w Jaśle o godzinie 12.00. Zainteresowani będą zobowiązani do przedstawienia koncepcji zarządzania i strategii rozwoju Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja powołana uchwałą Rady Powiatu w Jaśle w składzie: Adam Pawluś – starosta jasielski (Przewodniczący), Grzegorz Pers – lekarz, radny, Agnieszka Maciejowska-Rzemińska – Naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr Starostwa Powiatowego, Andrzej Konopka – Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego i Ryszard Lisowski – przedstawiciel Rady Społecznej przy Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle.

Szczegółowe informacje na temat konkursu są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jaśle.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE