Informacje

Jest poparcie samorządu Jasła dla budowy Centrum Zrównoważonego Rozwoju

Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Jaśle – wizualizacja obiektu | © materiały ZGDW

Samorząd Jasła zdecydował się, że przekaże Związkowi Gmin Dorzecza Wisłoki dotację na pokrycie wkładu własnego potrzebnego do sfinansowania realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy Centrum Zrównoważonego Rozwoju (CZR). Uchwały kierunkowe w tej sprawie zapadły podczas poniedziałkowego posiedzenia Rady Miejskiej.

Burmistrz po raz kolejny w ostatnich tygodniach przedłożył propozycję uchwały, w której samorząd miejski wyraża zgodę na współpracę ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki w sprawie partycypowania w kosztach realizacji budowy Centrum Zrównoważonego Rozwoju na terenie Jasła.

Ryszard Pabian wyjaśnił: – Pozwolę sobie zaznaczyć, że poddanie tego projektu po raz kolejny pod obrady sesji Rady Miejskiej Jasła spowodowane jest wynikiem prac nad tym tematem m.in. na konwencie wójtów i burmistrzów powiatu jasielskiego. Tutaj zapadła wspólna decyzja, że gminy chcą do końca marca podjąć decyzję w tym zakresie. Stąd ponownie stawiam pod obrady projekt tej uchwały.

Inwestycja pojawia się w trzech dokumentach miasta tj.:

  • uchwale intencyjnej w sprawie wyrażenia zgody na składkę inwestycyjną do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki;
  • uchwale w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Jasła na 2021 rok;
  • uchwale w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Jasła na lata 2021-2023.

Wysokość dofinansowania ze strony samorządu Jasła ustalono na następującym poziomie: 300 000,00 zł w 2021 roku; 666 666,67 zł w 2022 roku i 1 033 333,33 zł w 2023 roku.

Radni, pomimo wcześniejszych wątpliwości, stanęli ponad klubowymi podziałami i tym razem dali „zielone światło” dla przedsięwzięcia. Za opowiedziało się dwanaście osób (Andrzej Czernecki, Andrzej Dybaś, Bogdan Ziemba, Jan Pierzchała, Józef Twarduś, Kazimierz Mikrut, Krzysztof Czeluśniak, Leszek Znamirowski, Maria Kluz, Mariola Mazur, Robert Hap), jedna była przeciw (Agnieszka Sobczyk), a sześć głosów było wstrzymujących (Bogusława Wójcik, Henryk Rak, Iwona Dziedzic, Jerzy Okarma, Krystyna Sikora, Marcin Węgrzyn).

Przewodniczący ZGDW Andrzej Czernecki skomentował krótko: – Chciałem tylko podziękować za tę decyzję. Ona jest ważna i przybliża nas do ostatecznej decyzji w sprawie realizacji tego obiektu.

Obecny widok na działkę, na której ma powstać Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Jaśle.
| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Dla przypomnienia: Centrum Zrównoważonego Rozwoju planowane jest do wzniesienia na działce położonej przy skrzyżowaniu ulicy Na Kotlinę z ulicą Władysława Mendysa w Jaśle, między nowo budowaną siedzibą Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., a osiedlem domków jednorodzinnych. Przestrzeń ta obecnie nie jest zagospodarowana. Zajmują ją zakrzaczenia oraz przygodna roślinność. Teren o łącznej powierzchni około 0,78 hektara został oddany Związkowi Gmin Dorzecza Wisłoki przez samorząd miasta w użytkowanie wieczyste.

Projekt przewiduje wykonanie budynku administracyjnego w technologii pasywnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu wokół obiektu.

Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Szacunkowa wartość zadania wynosi 11,3 mln złotych, w tym dotacja na poziomie 5,8 mln złotych. Termin realizacji do 2023 roku.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE