Informacje

Powiat wybrał wykonawcę budowy mostu na rzece Jasiołce w Jaśle

Miejsce, w którym powstanie nowy most przez rzekę Jasiołkę | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Konsorcjum firm Remost sp. z o.o. w Dębicy wraz z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o. w Jaśle będzie odpowiedzialne za budowę nowego mostu przez rzekę Jasiołkę i wykonanie ciągu komunikacyjnego pomiędzy osiedlami Hankówka i Sobniów. Wybrana w postępowaniu przetargowym oferta opiewa na kwotę 9,9 miliona złotych.

Powiat jasielski wybrał wykonawcę robót obejmujących budowę mostu przez rzekę Jasiołkę wraz z połączeniem ulicy Towarowej z ulicą Żniwną w mieście Jaśle. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców. W sumie wpłynęło jedenaście ofert, które przedłożyły trzy konsorcja i osiem podmiotów indywidualnych. Kwoty realizacji zadania opiewały w przedziale między 9,9 miliona złotych, a 16 milionów złotych.

Najkorzystniejszą ofertę na podstawie określonych w specyfikacji przetargowej kryteriów oceny przedłożyli partnerzy: „Remost” z Dębicy (lider) oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Jasła. Konsorcjum funkcjonujących w naszym regionie dwóch spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zobligowało się zrealizować przedmiot zadania za kwotę 9 976 912,94 zł.

Jak poinformował starosta jasielski, w niedługim czasie będzie możliwe zawarcie umowy oraz fizyczne przekazanie placu budowy.

Jeżeli chodzi o połączenie ulicy Towarowej z ulicą Żniwną to te dwie ulice zostaną połączone tym nowym ciągiem drogowym. Dzisiaj Zarząd zdecydował o wyborze wykonawcy. Jeżeli wszystkie dokumenty spłyną to w najbliższych dniach zostanie podpisana umowa i zostanie przekazany plac budowy. Inwestycja w zakresie budowy mostu oraz odcinka drogi blisko jednego kilometra zostanie wykonana. – poinformował Adam Pawluś.

Radny Krzysztof Buba pytał na dzisiejszej sesji włodarza powiatu o koncepcję połączenia mostu z istniejącym układem komunikacyjnym w tej części naszego miasta. Szczególnie w jaki sposób zostanie rozwiązany problem przejazdu ulicą Żniwną między torami kolejowymi, a skrzyżowaniem z ulicą Floriańską.

Starosta nie ma żadnych wątpliwości, że ta ulica jest w złym stanie technicznym i bez ingerencji w istniejącą infrastrukturę nie ma możliwości dopuszczenia na niej ruchu pojazdów o pełnej nośności – W dalszym etapie trzeba ją będzie dostosować do „zetki” albo zmienić przebieg drogi powiatowej w innym kierunku. Ale to wymaga rozmów z miastem lub sami możemy podjąć taką decyzję. – powiedział Adam Pawluś. – Ja mówiłem o różnych wariantach, m.in. o takim, żeby wejść od razu w skrzyżowanie ulicy Floriańskiej z ulicą Sobniowską. Jest tam wolna przestrzeń. Ale nie bardzo wierzę, że będzie wsparcie tej inwestycji przez miasto, ponieważ w tej chwili nie ma wyraźnej deklaracji ze strony miasta, że będą uczestniczyć w tym projekcie. Zobaczymy. Mam nadzieję, że jednak miasto przystąpi do współfinansowania tej inwestycji tak, jak uzgadnialiśmy. Miasto czasami podejmuje się jakiś wspólnych zobowiązań, ale później się wycofuje z tego. Takim przykładem jest parking przy naszym szpitalu. Więc te deklaracje nie są takie pewne. Inne gminy są bardziej pewne w tych swoich deklaracjach. Ale zobaczymy jak Rada Miejska do tego tematu podejdzie. Myśmy im oddali dobre ciągi drogowe – ul. Jagiełły, Szopena i Kraszewskiego. Wszystkie po przebudowie, w dobrym stanie. Natomiast ulica Żniwna jest w bardzo złym stanie i nie spełnia warunków drogi powiatowej.

Budowa mostu to zadanie jednoroczne.

Inwestycja musi być zrealizowana do 14 grudnia. Taki jest zapis w umowie. Więc tego czasu jest niewiele. Jeżeli chodzi o samą inwestycję mostową to wydaje się, że to nie jest trudne zadanie. Bardziej trudnym zadaniem jest budowa drogi, zwłaszcza po stronie Sobniowa. Dlatego, że jest to teren podlegający zalewaniu. Więc będzie tam nasyp, w niektórych miejscach nawet do czterech metrów. Będą tam też dodatkowe skrzyżowania. Jest dodatkowy przepust przez potok. Nasze zadanie, które zobowiązaliśmy się z PKP PLK, czyli zjazd z drogi na wysokości planowanego przystanku kolejowego. – podaje Adam Pawluś.

Orientacyjna lokalizacja inwestycji | © materiały przetargowe Starostwa Powiatowego w Jaśle

Nowa stała przeprawa przez Jasiołkę planowana jest w kilometrażu 3+200 rzeki. Sam obiekt, po którym dopuszczony zostanie ruch pojazdów mechanicznych, rowerów i pieszych, ma mieć całkowitą długość 39,64 metrów. Został zaprojektowany jako most jednoprzęsłowy, swobodnie podparty o konstrukcji zespolonej (stalowo-betonowej), opartej na żelbetowych przyczółkach, posadowionych na palach wierconych, z jednostronnym chodnikiem.

Po obu stronach brzegu rzeki zostaną wykonane drogi dojazdowe (o klasie technicznej Z i kategorii ruchu KR3, z utwardzonym poboczem) zapewniające włączenie do istniejącej sieci dróg powiatowych. Z uwagi na tereny zagrożone lokalnymi podtopieniami, będą one poprowadzone w nasypach.

Zakresem postępowania przetargowego objęto ponadto następujące elementy: budowę przepustu w ciągu dojazdu na prawym brzegu rzeki Jasiołki, w miejscu jego przebiegu nad potokiem bez nazwy; budowę kanału technologicznego wzdłuż projektowanej trasy łącznika na całym jej przebiegu; wykonanie umocnień w obrębie koryta rzeki Jasiołki oraz umocnionego wlotu i wylotu z przepustu; wykonanie pozostałych robót uzupełniających oraz przygotowanie obiektu wraz z dojazdami do oddania do eksploatacji.

Miejsce przebiegu drogi dojazdowej do mostu po stronie osiedla Sobniów | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Na terenie osiedla Hankówka droga rozpocznie swój bieg po nowym śladzie – w miejscu za skrzyżowaniem ulicy Towarowej z ulicą Rzemieślniczą. Po stronie osiedla Sobniów dojazd do mostu zaprojektowano pomiędzy czaszą nieczynnego wysypiska śmieci, a składowiskiem odpadów rafineryjnych i dalej w kierunku istniejącego przejazdu przez linię kolejową relacji Jasło-Zagórz.

Tym samym mieszkańcy Jasła zyskają dodatkową możliwość przedostania się samochodem, rowerem lub pieszo na drugą stronę rzeki Jasiołki (po dwóch istniejących już mostach na ulicy Kazimierza Wielkiego w ciągu drogi miejskiej i Marszałka Józefa Piłsudskiego w ciągu drogi krajowej nr 28).

Gospodarz naszego powiatu wyraził nadzieję, że nowy szlak ułatwi dojazd do miasta od strony gminy Tarnowiec i spowoduje rozładowanie ruchu w rejonie drogi wojewódzkiej nr 992 przy rondzie im. Adama Lazarowicza. W ten sposób otworzy się również lepszy dostęp do dzielnicy przemysłowej czy zlokalizowanych w jej rejonie instytucjach użyteczności publicznej – szpitala czy komendy Policji.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE