Informacje

Skarbnik powiatu jasielskiego odchodzi na emeryturę

Nz. Adam Pawluś, starosta jasielski wraz ze skarbnikiem powiatu Teresą Połeć.
| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Po osiemnastu latach ze stanowiskiem skarbnika powiatu jasielskiego żegna się Teresa Połeć, która przechodzi na zasłużoną emeryturę. Jej następczynią została bliska współpracownica z wydziału merytorycznego – Krystyna Wąsik. Kandydaturę na wakujące stanowisko, zgłoszoną przez starostę, radni powiatowi poparli jednomyślnie.

Zmiany na stanowisku skarbnika powiatu jasielskiego oraz głównego księgowego budżetu powiatu wynikają z tego, że Teresa Połeć złożyła prośbę o odwołanie jej z pełnionej funkcji oraz rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron w związku z przejściem na emeryturę z dniem 30 lipca br.

W świetle obowiązujących zapisów ustawy o samorządzie powiatowym, zgodę na odwołanie z pełnionej funkcji musieli wyrazić radni. Nastąpiło to w drodze stosownej uchwały.

Chciałabym bardzo prosić panie i panów radnych o przegłosowanie tej uchwały. Przychodzi taki czas, że trzeba troszeczkę zwolnić i odpocząć. Zeszły rok to pandemia i wirus, który troszeczkę dotknął nas w urzędzie i mnie też pokazał, że są rzeczy ważne i ważniejsze. Ważne jest własne zdrowie, własna rodzina. Dlatego bardzo proszę to przegłosować. – zwróciła się z prośbą o pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Teresa Połeć jest związana ze Starostwem Powiatowym w Jaśle od momentu wprowadzenia reformy administracyjnej kraju. 1 stycznia 1999 roku została przeniesiona z Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie do pracy w Wydziale Finansowo-Księgowym. W dniu 1 września 2003 roku objęła funkcję skarbnika powiatu. Za finanse publiczne odpowiadała nieprzerwanie od osiemnastu lat. W uznaniu zasług związanych z sumiennym wykonywaniem obowiązków służbowych oraz ponadprzeciętnym zaangażowaniem w pracę na rzecz lokalne społeczności, w 2013 roku została wyróżniona Srebrnym Medalem „Za długoletnią służbę”.

Podziękowania za dotychczasową współpracę złożyli jej: starosta jasielski Adam Pawluś (w imieniu Zarządu Powiatu, pracowników Starostwa Powiatowego oraz klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości) oraz Jan Urban (w imieniu klubów „Polska 2050 Szymona Hołowni”, „Samorząd dla Mieszkańców” oraz „Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami”). Komentując jej odejście z pracy, przedstawiciele naszego samorządu wystawili jej najwyższą ocenę. 

Jak zaznaczył podczas tych samych obrad przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch, ponieważ od osoby pełniącej funkcję skarbnika w dużej mierze zależy prawidłowe funkcjonowanie jednostki samorządu terytorialnego, dlatego też wymagane jest niezwłoczne obsadzenie tego stanowiska. Obowiązujące przepisy ściśle precyzują, że ta czynność należy do wyłącznej kompetencji radnych.

Starosta wysunął kandydaturę Krystyny Wąsik – dotychczasowego kierownika referatu w Wydziale Finansowo-Księgowym Starostwa Powiatowego. Wniosek poparto jednomyślnie – 23 głosami za. Zatrudnienie na jednym z kluczowych stanowisk w samorządzie powiatowym nastąpi z dniem 31 lipca.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE