Informacje

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę lądowiska dla śmigłowców sanitarnych

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Płyta lądowiska dla śmigłowców sanitarnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą ma być umiejscowiona na działce znajdującej się w niedalekiej odległości od szpitala. Obiekt ten posłuży do szybkiego transportu pacjentów wymagających specjalistycznego leczenia między budynkiem placówki, a Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Obecnie helikoptery realizujące misje medyczne korzystają z wyznaczonego do tego celu terenu przy południowej obwodnicy miasta.

Szpital Specjalistyczny wystąpił w tym tygodniu do starosty jasielskiego, jako organu administracji architektoniczno – budowlanej, z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę lądowiska dla śmigłowców sanitarnych wraz z drogą dojazdową.

Na realizację inwestycji zostały przeznaczone dwie działki o numerach ewidencyjnych 13/32 oraz 13/34, o łącznej powierzchni 0,4412 ha, zlokalizowane w dzielnicy przemysłowo – składowej (obręb „Błonie”) przy ulicy Tadeusza Sroczyńskiego. Teren znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie nowo wybudowanej siedziby Komendy Powiatowej Policji. Aby umożliwić przedmiotowe przedsięwzięcie, jasielscy radni podjęli wcześniej uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru. Zgodnie z wprowadzonymi zapisami, kompleks ten został przeznaczony pod usługi publiczne związane z ochroną zdrowia.

Zapewnienie całodobowego miejsca do lądowania śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wraz z infrastrukturą techniczną jest niezbędne dla właściwego funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego jako komórki organizacyjnej Szpitala Specjalistycznego oraz jego dalszej roli w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Inwestycja została ujęta w szpitalnym planie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 rok. Orientacyjna wartość robót wynosi ~650 tys. złotych. Ostateczny koszt zweryfikuje dopiero przetarg.

Jak poinformował starosta jasielski Adam Pawluś, poszukiwane są możliwości sfinansowania działań z funduszy zewnętrznych. Nie wyklucza on również innych opcji związanych z realizacją tego przedsięwzięcia.

Opisywana nieruchomość zostanie oddana szpitalowi w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony.

„W najbliższym czasie zostanie podpisany akt notarialny. Szpital będzie dysponował już w pełni tą nieruchomością. Mam nadzieję, że w tym roku pojawią się środki lub jakimś systemem gospodarczym wykonamy to lądowisko. Tak, aby funkcjonowanie tego oddziału, było niezagrożone”. – przekazał.

Dostosowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do obecnie obowiązujących wymogów prawnych przełoży się bezpośrednio na wzmocnienie standardu świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych mieszkańcom naszego powiatu oraz wszystkim osobom znajdującym się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, czas na przygotowanie lądowiska został wydłużony do 1 lipca 2022 roku.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE