Informacje

Postaraj się o wyprawkę szkolną dla swojego dziecka

Rodzice uczniów rozpoczynających od września br. naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klasy I gimnazjum mogą starać się o dofinansowanie do zakupu podręczników. Dotację mogą uzyskać uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 351 zł netto miesięcznie.

Dochód na jedną osobę może przekroczyć powyższą kwotę, kiedy w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa, np. bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba,
przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm lub narkomania, itp.

Wniosek o dofinansowanie składają rodzice (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy) w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2009/2010. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego (za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku). W uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów.

Po otrzymaniu środków finansowych, dyrektor szkoły zwraca rodzicom koszty zakupu podręczników na podstawie dowodu zakupu (imienna faktura VAT, rachunek lub paragon). Wysokość dofinansowania wynosi w tym roku szkolnym: do 150 złotych dla uczniów klas I-II szkół podstawowych oraz uczniów klas I-II ogólnokształcących szkół muzycznych, do 170 złotych dla uczniów klas III szkół podstawowych oraz uczniów klas III ogólnokształcących szkół muzycznych oraz do 280 złotych dla uczniów klas I gimnazjów.

Szczegółowe informacje na temat warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników można uzyskać w szkole, do której będzie uczęszczał uczeń.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE