Informacje

Otrzymaliśmy: związkowcy z Gamratu o prywatyzacji firmy

List otwarty trzech związków zawodowych działających przy Zakładach Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A. w Jaśle adresowany do posłów, senatorów województwa podkarpackiego, Starostwa Powiatowego i Rady Powiatu Jasielskiego, dotyczący prywatyzacji spółki.

„Organizacje związkowe działające w Gamrat S.A. wyrażają głębokie zaniepokojenie przebiegiem procesu prywatyzacji Zakładów Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A. w Jaśle. Ministerstwo Skarbu Państwa udzieliło wyłączności na negocjacje kupna 85% akcji Gamrat S.A. firmie LENTEX S.A. z Lublińca. Firma ta jest za słaba kapitałowo, aby sprostać oczekiwaniom związanym z prywatyzacją Gamrat S.A., a co za tym idzie nie daje gwarancji istnienia i rozwoju naszej firmy. Zaniepokojenie nasze jest tym większe, że w LENTEX S.A. związki zawodowe weszły w spór zbiorowy z Zarządem, domagając się podwyżki wynagrodzeń, które wg naszej wiedzy są w chwili obecnej niższe niż w Gamracie. Obawiamy się, że Ministerstwo Skarbu Państwa chcąc zapewnić dochody do Budżetu Państwa podpisze umowę prywatyzacyjną z ww. firmą pomimo braku uzgodnień ze związkami zawodowymi „pakietu socjalnego” gwarantującego pracownikom dalsze zatrudnienie w firmie i godziwe wynagrodzenia.

Biorąc powyższe pod uwagę zwracamy się z prośbą do władz samorządowych Powiatu Jasielskiego o udzielenie wszechstronnej pomocy, aby prywatyzacja jednego z największych pracodawców w regionie przebiegła w sposób prawidłowy. Apelujemy o włączenie w trwający proces lokalnych polityków oraz Posłów i Senatorów z naszego terenu. Tylko wspólnym wysiłkiem możemy na władzach państwowych wymóc przyjęcie korzystnych rozstrzygnięć dla firmy oraz zatrudnionych w niej pracowników i ich rodzin.

Naszym celem, wokół którego zaistniał konsensus wśród Załogi, było wprowadzenie Gamrat S.A. na Giełdę Papierów Wartościowych, co dawałoby szansę na pozyskanie niezbędnych funduszy na rozwój firmy. Deklarowane przez LENTEX kwoty nie są adekwatne do naszych potrzeb inwestycyjnych.

Prosimy zatem o zahamowanie działań, które w perspektywie mogą przyczynić się do dalszej degradacji naszego regionu oraz spowodować wzrost bezrobocia i pauperyzację rodzin pracowniczych.”

SŁOWA KLUCZOWE