Informacje

Podatki i opłaty lokalne bez zmian

W tym roku nie wzrosły stawki podatków i opłat lokalnych. Podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych oraz opłata od posiadania psa pozostają na poziomie ubiegłorocznym.

Nowo wybrana Rada Miejska Jasła zdecydowała nie podejmować nowych stawek podatków i opłat lokalnych na 2011 rok. W związku z tym w bieżącym roku obowiązują stawki z roku poprzedniego.

Nowe stawki za odpady komunalne

Od 1 lutego 2011r. obowiązywać będą nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości posiadających zawarta umowę z Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami. Stawka miesięczna od osoby stale zamieszkałej na terenie Jasła będzie wynosić 7,30 zł, a od osoby studiującej 2,50 zł. Jednak te osoby, które zdecydują się na segregację odpadów uzyskają 10 proc. rabat. W przypadku działalności gospodarczej stawka będzie wynosić 0,21 zł za każdy litr odebranych odpadów. Stawki te zostały zatwierdzone jeszcze w 2007 r. Uchwałą Rady Miejskiej Jasła Nr XXIV/195/2007.

Dotychczasowe stawki obowiązywały od 1 stycznia 2009 r. i nie pokrywały całkowicie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów, co doprowadziło do powstania w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami w 2010 roku deficytu rzędu 180 tys. zł. Na powstanie deficytu miał również wpływ rabat w wysokości 10 proc. z tytułu selektywnej zbiórki odpadów, który został udzielony tym mieszkańcom, którzy segregują odpady oraz Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Spółdzielni Naftowiec.

Obecny wzrost stawek spowodowany jest zwiększonymi kosztami odbioru odpadów i ich zagospodarowaniem. Od 2009 roku wzrosły ceny paliw, które mają znaczący wpływ na koszty transportu odpadów. Wzrosły także opłaty związane z zagospodarowaniem odpadów, w tym opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska, która w 2011 roku w przypadku odpadów zmieszanych wynosi 107,85 zł za każdą tonę trafiającą na składowisko. Od 1 stycznia 2011 r. wzrósł także podatek VAT, który bezpośrednio wpływa na koszty odbioru i zagospodarowania odpadów.

Nowe stawki pozwolą na zmniejszenie deficytu, który powstanie w MZGO w 2011 roku z tytułu ponoszenia kosztów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów. Poza tym MZGO sam będzie wprowadzał rozwiązania, które pozwolą na zmniejszenie tych kosztów. – Zamierzamy wprowadzić selektywny odbiór odpadów z remontów oraz odpadów „zielonych” pochodzących głównie z utrzymania ogrodów na prywatnych posesjach. Zostanie zwiększona kontrola (Straż Miejska) osób prowadzących działalność gospodarczą, które notorycznie uchylają się od płacenia za odbiór odpadów. Będziemy likwidować również ogólnodostępne pojemniki na odpady zmieszane na osiedlach o zabudowie jednorodzinnej – w ten sposób uniemożliwimy podrzucanie odpadów tym osobom, które nie mają zawartych umów z MZGO – mówi Józef Rydarowicz, kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE