Informacje

Otrzymaliśmy: oświadczenie związków zawodowych przy „Gamracie”

Fot. archiwum terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. archiwum terazJaslo.pl / Damian Palar

Zakładowe Organizacje Związkowe „Gamrat” S. A. działając wspólnie i w porozumieniu, mając jeden wspólny cel, jakim jest dobro Spółki i ochrona interesów pracowniczych, oświadczają:

w związku z zakończeniem rozmów negocjacyjnych
nad Pakietem socjalnym i nie uzyskaniem consensusu

pomiędzy Inwestorem – firmą LENTEX S.A a Organizacjami Związkowymi: ZZ „CHEMIK”, ZZ „KADRA”, ZZ „PRACA”, NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”, Organizacje Związkowe zgodnie informują, że:

1. W dniach 19-20 stycznia, 26 stycznia, 2 lutego oraz 10 lutego bieżącego roku były prowadzone negocjacje treści Pakietu gwarancji socjalnych dla pracowników „Gamrat” S.A.;
2. Zasadniczym celem negocjacji organizacji związkowych było zapewnienie pełnej ochrony interesów dla wszystkich pracowników w toczącym się procesie prywatyzacyjnym, zagwarantowanie zatrudnienia wszystkim aktualnie pracującym na jak najdłuższy okres czasu, a także wzrostu wynagrodzeń;
3. Organizacje związkowe negocjowały również o zagwarantowanie dla załogi:
a. utrzymania w mocy zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy co najmniej do 31.12.2016 r.;
b. wykupu akcji pracowniczych przez Inwestora;
c. dodatkowego corocznego zwiększania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
d. wypłaty premii prywatyzacyjnej.

Rozmowy negocjacyjne były prowadzone przez Związki Zawodowe w dobrej wierze z poszanowaniem interesów Stron.

Wszelkie ukazujące się informacje, które są sprzeczne z treścią niniejszego oświadczenia są nieprawdziwe, kłamliwe i wymierzone przeciwko Zakładom Tworzyw Sztucznych „Gamrat” S.A. w Jaśle i jego Załodze.

Zakładowe Organizacje Związkowe

SŁOWA KLUCZOWE