Informacje

Reorganizacja w jasielskim magistracie

16 marca 2011 r. został podpisany przez burmistrza Andrzeja Czerneckiego regulamin organizacyjny Urzędu Miasta w Jaśle. Regulamin ten określa nowe zasady funkcjonowania urzędu oraz nową strukturę organizacyjną. W wyniku dokonanych zmian zostały przekształcone stare lub powstały nowe komórki organizacyjne urzędu (wydziały).

Urząd Miasta Jasła. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami powstały: Wydział Zamówień Publicznych, który jest niezbędny do prawidłowego prowadzenia postępowań przetargowych i innych zamówień publicznych, Biuro Audytu i Kontroli Zarządczej – warunkowane wymogami ustawowymi prowadzenia kontroli zarządczej we wszystkich urzędach oraz zwrócenia większej uwagi na konieczność prowadzenia audytów wewnętrznych, czy też Wydział Inwestycji, który skupi swoje działanie na planowaniu i realizacji kluczowych zadań inwestycyjnych w mieście oraz będzie pełnił nadzór nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Miasta – wylicza burmistrz A. Czernecki.

Novum jest również powstanie Biura Wspierania Inicjatyw Społecznych, którego głównym celem będzie koordynowanie współpracy Miasta z organizacjami społecznymi i pozarządowymi działającymi na jego terenie; w tym prowadzenie szkoleń czy warsztatów doradczych, jak też oparcie się na wymianie doświadczeń pomiędzy poszczególnymi organizacjami.

Niedawne tragiczne wydarzenia, które dotknęły nasze miasto, chodzi mi tu o czerwcową powódź, utwierdziły nas w przekonaniu, że konieczne jest położenie nacisku na właściwą koordynację działań zarządzania kryzysowego. Jednym z naszym priorytetów było właśnie to by w nowej strukturze znalazł się Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Jednym z jego głównych celów jest prowadzenie działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem zagrożeń i ich skutków na terenie miasta, w tym właśnie ochrony przed powodzią – mówi A. Czernecki.

Nowa struktura urzędu podzielona jest na piony zarządzania (w skład których wchodzą poszczególne wydziały) w tym: Pion Infrastruktury Technicznej – nadzorowany przez I zastępcę burmistrza, Pion Infrastruktury Społecznej – kierowany przez II zastępcę burmistrza, Pion Organizacji i Nadzoru pod kierownictwem sekretarza miasta, Pion Finansów Publicznych, nad którym nadzór pełni skarbnik miasta oraz Pion Zarządzania Strategicznego pod bezpośrednim nadzorem burmistrza miasta.

W skład organizacji Urzędu wchodzą następujące wydziały:
– w ramach Pionu Zarządzania Strategicznego: Wydział Strategii i Rozwoju Miasta mający w kompetencjach prowadzenie Centrum Wspierania Inwestycji, Wydział Funduszy Zewnętrznych, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Biuro Audytu i Kontroli Zarządczej, Zespół Radców Prawnych,
– w ramach Pionu Infrastruktury Technicznej: Wydział Inwestycji, w którego skład wchodzi Referat Dróg, Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Planowania Przestrzennego, Wydział Geodezji, Wydział Gospodarki Mieniem, Wydział Zamówień Publicznych,
– w ramach Pionu Infrastruktury Społecznej: Wydział Oświaty, Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, w którego skład wchodzi Biuro Wspierania Inicjatyw Społecznych,
– w ramach Pionu Organizacji i Nadzoru: Kancelaria Burmistrza Miasta, Biuro Rady Miasta, Wydział Spraw Obywatelskich, Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Organizacyjny i Kadr,
– w ramach Pionu Finansów Publicznych: Wydział Księgowości Finansowo-Budżetowej, Wydział Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych, Wydział Planowania i Realizacji Budżetu Miasta.

Wprowadzony regulamin przewiduje też dodatkowo wyodrębnienie Straży Miejskiej jako osobnej jednostki budżetowej.

Dodatkowo organem pomocniczym burmistrza o charakterze opiniodawczo-doradczym jest Kolegium Burmistrza. W jego skład wchodzą: burmistrz, zastępcy burmistrza, skarbnik, sekretarz oraz kierownicy wydziałów.
Nowa struktura zakłada zwiększenie liczby wydziałów (związanych z powstaniem wymienianych wcześniej: Wydziału Zamówień Publicznych, Biura Audytu i Kontroli Zarządczej, Wydziału Inwestycji, Biura Wspierania Inicjatyw Społecznych, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego) jednak nie wpłynie to na wzrost wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników urzędu, a wręcz przeciwnie spowoduje obniżenie wydatków na wynagrodzenie w związku z zamierzonym ograniczeniem zatrudnienia.

Zmiany organizacji urzędu przewidują likwidację stanowisk pomocy administracyjnej w ramach, których osoby zatrudnione nie posiadały stałych obowiązków służbowych i przyjmowane były do pracy w urzędzie z pominięciem procedury otwartego naboru. – Naszym priorytetem jest położenie nacisku na to, aby osoby zatrudnione w urzędzie posiadały wymagane kwalifikacje, zgodne z wymogami określonymi w ustawie o pracownikach samorządowych, niezbędne do prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych – wyjaśnia Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła.

Planuje się także ograniczenie zatrudnienia robotników gospodarczych. Zatrudnianie ich stanowiło obciążenie finansowe kosztem innych zadań budżetu i nie przynosiło wymiernego efektu w stosunku do poniesionych na ten cel nakładów pieniężnych. Przewiduje się także, że prace fizyczne w ramach robót publicznych z Urzędu Pracy będzie wykonywać ok. 15 osób rocznie, które zatrudnione będą w jednostce organizacyjnej miasta zajmującej się utrzymaniem czystości.

Zmiany organizacyjne nie przewidują przeprowadzenia zwolnień grupowych. Część osób będzie mieć wypowiedziane umowy o pracę w związku z likwidacją wspomnianych stanowisk pomocy administracyjnej lub likwidacją wydziału/biura. Pozostała część osób odejdzie z urzędu wraz z wygaśnięciem im umów o pracę na czas określony.

Zmiany kadrowe prowadzone będą stopniowo z uwzględnieniem zawartych przez poprzednie władze zobowiązań względem Urzędu Pracy (roboty publiczne, prace interwencyjne, staże) oraz z zakończeniem umów zawartych na czas określony, a burmistrz A.Czernecki każdą decyzję w sprawach kadrowych podejmuje indywidualnie biorąc pod uwagę wszystkie czynniki społeczne i osobiste poszczególnych osób odchodzących z urzędu.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE