Informacje

Maleje bezrobocie w powiecie jasielskim

Ponad 9,5 tysiąca bezrobotnych było zarejestrowanych na koniec ubiegłego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaśle. Z tego zaledwie 1661 pobierało zasiłek. Stopa bezrobocia na koniec 2010 roku wynosiła 18,4%, czyli o dwie dziesiąte mniej niż w roku 2009. W skali województwa podkarpackiego bezrobocie w powiecie jasielskim osiągnęło wynik 15,8%, natomiast na tle województwa 12,3%.

Fot. Starostwo Powiatowe w Jaśle
Fot. © STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE

Największe bezrobocie w mieście Jaśle

Największe bezrobocie w powiecie jasielskim występuje na terenie samego miasta Jasła. Na koniec 2010 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy zanotowano 2.848 osób, co stanowi 29,9 % wszystkich bezrobotnych w powiecie oraz na terenie gmin: Jasło – 1 356 (14,2 %), Skołyszyn – 1 061 (11,1 %), Kołaczyce – 934 (9,8 %), Nowy Żmigród – 825 (8,6 %) oraz Dębowiec – 719 (7,5 %).

Młodzi bezrobotni

Najliczniejszą grupą wśród zarejestrowanych bezrobotnych są osoby w wieku od 25 do 34 lat – tysiące 947 (co stanowi 30,9 % wszystkich bezrobotnych). Drugą, co do wielkości grupę stanowią osoby w wieku od 35 do 44 lat – 2.144 (22,5%), a kolejną – osoby w przedziale wiekowym do 24 lat – 2.115 (22,2 %), bezrobotni w wieku od 45 do 54 lat – 1 746 osób, co stanowi 18,3 %. Najmniej liczną grupę bezrobotnych stanowią osoby w wieku 55 lat i więcej – 588 osób (6,2 %).

Brak pracy dla osób z wykształceniem zawodowym

Wśród bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym – 3.078 (co stanowi 32,3 %). Kolejną grupą osób, które miały problemy ze znalezieniem pracy stanowią bezrobotni z wykształceniem policealnym, średnim zawodowym – 2.540, czyli 26,6 % wszystkich zarejestrowanych. Nieco mniej liczną kategorią są osoby legitymujące się wykształceniem gimnazjalnym i poniżej – 2.291 osób, stanowią bowiem one 24,0 % wśród wszystkich bezrobotnych. Natomiast najmniej liczną grupę poszukują pracy stanowią osoby z wykształceniem wyższym – 874 (9,2 %) oraz osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym – 757 (7,9%).

Na uwagę zasługuje fakt, iż wśród zarejestrowanych bezrobotnych do najliczniejszych grup zawodowych należały osoby posiadające takie zawody jak: sprzedawca, kucharz, technik ekonomista, cukiernik, robotnik gospodarczy krawiec, technik prac biurowych, ślusarz, robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym, robotnik budowlany, murarz i ślusarz.

PUP pomaga w poszukiwaniu pracy

Powiatowy Urząd Pracy nieustannie podejmuje działania mające na celu zmniejszenie bezrobocia. W ubiegłym roku jednostka przeznaczyła na ten cel 14.179,2 tys. zł. Pieniądze zostały wykorzystane na realizacje programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzeniu skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Ponadto kwotę 1.350,1 tys. zł. przeznaczono na finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w powołanym rozporządzeniu.

W wyniku działań podejmowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle na przestrzeni 2010 roku mających na celu pozyskiwanie dla powiatu jasielskiego dodatkowych środków z Funduszu Pracy i z Europejskiego Funduszu Społecznego ustalone wyżej kwoty ulegały w trakcie roku zwiększeniu – mówi Dariusz Uliasz, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle.

W wyniku podjętych działań Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle pozyskał dodatkowe środki z Funduszu Pracy w łącznej kwocie 9.620,4 tys. zł, w tym na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego kwotę 7.635,00 tys. zł.

Prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne

Na organizowanie prac interwencyjnych w ubiegłym roku Powiatowy Urząd Pracy wydał kwotę 332 734 zł, zawierając 47 umów z 34 pracodawcami. Pracami interwencyjnymi objęto 101 bezrobotnych, w tym 55 kobiet oraz 28 bezrobotnych z terenu miasta Jasła i 73 osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi.

Z kolei na zatrudnienie w ramach robót publicznych przeznaczono kwotę 1 280 280 zł, co przełożyło się na zawarcie 36 umów z 13 pracodawcami. Robotami publicznymi objęto w 2010 roku 265 bezrobotnych osób, w tym 84 kobiety oraz 121 bezrobotnych z terenu miasta Jasła i 144 osób zamieszkałych na wsi.

Kwotę 116 966 zł przeznaczono na prace społecznie użyteczne, czyli wykonywane w organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej przez osoby pozostające bez prawa do zasiłku. W ubiegłym roku z prac społecznie użytecznych skorzystało 281 bezrobotnych.

Szkolenia

Na organizację szkoleń, w których uczestniczyło 505 osób, Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle przeznaczył kwotę 1 284 596 zł. W 23 szkoleniach grupowych organizowanych zgodnie z opracowanym planem szkoleń oraz w ramach realizowanego: programu aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia oraz projektu systemowego „Więcej szans w powiecie jasielskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczyły 442 osoby bezrobotne. – Na realizację tego zadania w 2010 roku przeznaczono kwotę 5 707 036 zł. W ramach tych środków stażem objęto 1082 osoby bezrobotne, zawarto 423 umowy o zorganizowanie stażu z 329 pracodawcami – dodaje Uliasz.

Umowy zawierane były na okres od trzech do dwunastu miesięcy. Organizatorami staży dla bezrobotnych były firmy produkcyjno-usługowe, zakłady produkcyjne, zakłady usługowe, jednostki handlowe, zakłady gastronomiczne, urzędy, zakłady opiekuńcze, jednostki oświatowe i kulturalne, jednostki użyteczności publicznej, banki, policja, jednostki samorządowe.

Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle przyznał także 349 bezrobotnym w jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej. Na realizację tej formy wsparcia przeznaczono kwotę 6 247 307 zł.

Pomoc z Unii

Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle przystąpił także do udziału w projekcie „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na jego realizację przeznaczono 7 695 000 zł i skorzystało z niego 928 osób.

(Starostwo Powiatowe w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE