Informacje

Ułatwianie startu młodym rolnikom

W 2011 roku wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 można będzie składać od dnia 26 kwietnia do dnia 24 czerwca.

Logo ARiMR

Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. nr 200, poz.1443 z późn. zm.).

Pomoc finansowa w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” może zostać przyznana osobie fizycznej, która m.in.:
• jest pełnoletnia i w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy nie ukończyła 40 lat;
• będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
• nie mająca ustalonego prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;
• posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, lub która zobowiąże się do uzupełnienia wykształcenia w ciągu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy;
• planuje nabyć gospodarstwo rolne i rozpocząć po raz pierwszy prowadzenie działalności rolniczej, albo
• posiada gospodarstwo rolne i rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej ale od jej rozpoczęcia do dnia złożenia wniosku o pomoc nie upłynie więcej niż 12 miesięcy, a do dnia wydania decyzji o przyznaniu pomocy – więcej niż 18 miesięcy.

Forma, wysokość i przeznaczenie pomocy:
• Pomoc – jednorazowa premia w wysokości 75 000 złotych
• Co najmniej 70% tej kwoty Beneficjent musi przeznaczyć na realizację inwestycji określonych w biznesplanie.

Wniosek o przyznanie pomocy należy składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym lub pocztą kurierską do dyrektora oddziału regionalnego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

Informacje na temat działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” można uzyskać w oddziałach regionalnych ARiMR (adresy znajdują się m.in. na stronie www.arimr.gov.pl) oraz pod numerem bezpłatnej infolinii 0 800 38 00 84.

(Biuro Powiatowe ARiMR w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE