Informacje

Witryna Obywatelska

Z inicjatywy prezydenta RP Bronisława Komorowskiego powstała strona internetowa „Witryna obywatelska”, która ma na celu stworzenie platformy współpracy między samorządem a społeczeństwem. W założeniu „Witryna” ma być miejscem gromadzenia opisu dobrych praktyk, mających zachęcać do podążania drogą wskazaną przez aktywne środowiska.

Witryna Obywatelska
Zrzut ekranowy strony

Witryna Obywatelska Prezydenta RP ma na celu wspieranie uczestnictwa obywateli w zarządzaniu sprawami publicznymi poprzez:

– rozbudzanie świadomości obywatelskiej mieszkańców oraz budowanie kapitału społecznego;
– kształtowanie świadomości, że rozwój Polski, a więc także gmin, powiatów i województw jest wynikiem pracy obywateli, którzy również ponoszą za niego odpowiedzialność niezależnie od poglądów politycznych;
– otwieranie struktur państwa dla obywateli i zachęcanie do kształtowania nowych form
– uczestnictwa obywatelskiego;
– budowanie przekonania, że podstawą rozwoju jest jak najszersza współpraca jednostek samorządu terytorialnego, tak ze społecznościami lokalnymi, jak też między sobą;
gromadzenie dobrych praktyk, ich upowszechnianie i zachęcanie do wykorzystania.

Wszelkie działania będą gromadzone w trzech kategoriach: wspólnota obywatelska, partnerstwo samorządów oraz obywatelska inicjatywa lokalna.

„Witryna obywatelska” jest powszechnie dostępna, a zamieszczone na niej opisy działań stanowią wzorce dla innych jednostek samorządu, organizacji pozarządowych lub grup obywatelskich do dalszych zastosowań. Wnioski o zamieszczenie na „Witrynie” opisu mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym grupy obywateli, a w szczególności: jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia i związki, a także jednostki pomocnicze; mieszkańcy; organizacje pozarządowe; uczelnie i instytucje badawcze; samorządy gospodarcze i zawodowe, a także ich związki.

Katarzyna Pacwa
(Starostwo Powiatowe w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE