Informacje

Kolektory słoneczne, fotowoltaika, kotły na biomasę – Miasto Jasło ogłasza nabór

W związku z planowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego naborem wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.1 Rozwój OZE, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP), Miasto Jasło zamierza ubiegać się o dofinansowanie projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Jaśle. Instalacje w domach prywatnych”. Projekt będzie polegał m.in. na budowie instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Miasta Jasła.

Projekt OZE

W ramach planowanego projektu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na zakup i montaż w/w instalacji w wysokości do 70% kosztów kwalifikowanych. Wkład własny mieszkańców wyniesie min. 30% kosztów kwalifikowanych. W przypadku montażu na budynku mieszkalnym podatek VAT wyniesie 8%, natomiast w przypadku innej lokalizacji urządzeń, na gruncie lub budynku gospodarczym podatek VAT wyniesie 23%. W przypadku wystąpienia pomocy publicznej, poziom dofinansowania będzie zgodny z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

W związku z powyższym, Burmistrz Miasta Jasła zaprasza do udziału w projekcie i ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę (pellet).

Wnioski można składać w terminie od 6 września do 14 października br. w Urzędzie Miasta Jasła, ul. Rynek 12, pok. 19 (Kancelaria ogólna) w godzinach pracy Urzędu.

Formularze wniosków na poszczególne instalacje można pobrać w Urzędzie Miasta na Informacji (parter) oraz na stronie internetowej: www.jaslo.pl w zakładce „Dotacje – Odnawialne źródła energii w Jaśle”.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące poszczególnych instalacji, regulamin naboru wniosków od mieszkańców oraz informacje dotyczące dokumentów, jakie musi złożyć mieszkaniec zainteresowany wzięciem udziału w projekcie, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.jaslo.pl.

Na w/w stronie internetowej na bieżąco będą również zamieszczane wszelkie niezbędne informacje nt. projektu.

Projekt będzie realizowany przez Miasto Jasło pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków RPO WP.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE