Kultura | rozrywka | edukacja

„Gminny Dzień Matki – wspomnienia literacko – plastyczne kobiet wiejskich”

„Gminny Dzień Matki – wspomnienia literacko – plastyczne kobiet wiejskich”. Organizatorem konkursu jest: Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach, Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy, Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Jaśle.

CELE KONKURSU
Pobudzanie aktywności twórczej w dziedzinie literatury, konfrontacje ludowej twórczości literackiej dorosłych i młodzieży, promocja utalentowanych twórców ludowych ziemi jasielskiej.

ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Jasło, którzy amatorsko piszą wiersze, opowiadania lub tworzą piękne dzieła plastyczne.
2. Uczestnicy nadsyłają teksty lub prace plastyczne związane z tematem Dnia Matki.
3. Konkurs obejmuje trzy kategorie:
Poezja – uczestnik nadsyła maksymalnie trzy wiersze (maszynopis lub wydruk komputerowy formatu A-4, czcionka tekstu nie mniejsza niż 12 pkt.)
W przypadku nadesłania więcej niż jednego wiersza, jury zastrzega sobie prawo do wyboru jednego z nich, który opublikowany zostanie w pokonkursowym tomiku.
Opowiadanie – uczestnik nadsyła jedno opowiadanie nie dłuższe jak dwie strony (maszynopis lub wydruk komputerowy formatu A-4, czcionka tekstu nie mniejsza niż 12 pkt.)
Uczestnicy, którzy zdecydują się wziąć udział w kategoriach konkursowych: wiersz i opowiadanie powinni również dostarczyć swoje prace na dysku CD zapisane w formacie Microsoft Word.
Praca plastyczna – uczestnik nadsyła jedną pracę plastyczną stworzoną dowolną techniką.
UWAGA! Uczestnik może wziąć udział tylko w jednej z wymienionych kategorii!
4. Każdy zestaw wierszy, opowiadanie lub praca plastyczna musi być opatrzona podpisem oraz zawierać następujące dane: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon i adres e-mail (jeśli to możliwe).
5. Podpis autora jest potwierdzeniem, że nadesłana praca konkursowa została wykonana samodzielnie i wyraża on zgodę na promocję i publikację w tomiku pokonkursowym.
6. Prace konkursowe należy przesłać pod adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach, 38-203 Szebnie 238 w terminie do 28 kwietnia 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).
7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów i prac plastycznych.
8. Laureaci konkursu otrzymają statuetki, nagrody i wyróżnienia ufundowane przez Gminę Jasło i organizatora.
9. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród podczas uroczystości z okazji Dnia Matki. Uczestnicy zostaną poinformowani o terminie uroczystości.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają tomik pokonkursowy.
W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmą organizatorzy w porozumieniu z jurorami.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nadesłanych tekstów i zdjęć prac plastycznych w pokonkursowym tomiku poetyckim oraz do cytowania utworów w mediach bez dodatkowej zgody autorów.

(GBP w Jaśle z/s w Szebniach)

SŁOWA KLUCZOWE