Informacje

Wymień stary piec węglowy na ekologiczne źródło ciepła

Mieszkańcy Jasła mogą skorzystać do 85 proc. dofinansowania na wymianę starego pieca lub kotła opalanego paliwem stałym na nowe, bardziej ekologiczne i energooszczędne źródło ciepła. Realizacja wspólnego ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki projektu, planowana jest w 2021 roku. Deklarację uczestnictwa w projekcie, można składać od 7 sierpnia do 15 września br.

Miasto Jasło przystąpiło do realizacji wspólnego projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.2”, który obejmuje wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na kotły węglowe 5-klasy + EcoDesign.

Warunki uczestnictwa:
• lokalizacja budynku mieszkalnego na terenie miasta Jasła,
• brak dostępności sieci gazowej i ciepłowniczej na terenie działki, na której znajduje się budynek, w którym ma być wymieniany kocioł,
• uregulowany stan prawny nieruchomości, na której wykonana ma być instalacja,
• brak jakichkolwiek nieuregulowanych, a wymagalnych zobowiązań mieszkańca wobec Miasta
• złożenie przez mieszkańca prawidłowo wypełnionej Deklaracji uczestnictwa
w Projekcie,
• dokonanie przez właściciela budynku wpłaty (wkładu własnego) na rachunek bankowy wskazany przez Miasto Jasło,
• podpisanie przez właściciela budynku z Miastem Jasło umowy uczestnictwa w projekcie regulującej prawa i obowiązki stron związanych z realizacją projektu,

Zgłoszenia

Zainteresowani udziałem w projekcie mieszkańcy powinni złożyć w Urzędzie Miasta w Jaśle deklarację uczestnictwa w terminie od 7 sierpnia do 15 września br. w godzinach pracy urzędu. Deklaracja dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu https://um.jaslo.pl/pl/wymien-stary-piec-weglowy-na-nowy/ oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu w pokoju nr 19 w Kancelarii Urzędu Miasta. Wypełnione deklaracje należy składać bezpośrednio w pokoju nr 19 w Kancelarii Urzędu Miasta lub przesłać drogą elektroniczną na adres urzad@um.jaslo.pl

Szczegółowe informacje oraz regulamin znajdują się na stronie Urzędu Miasta w Jaśle. https://um.jaslo.pl/pl/wymien-stary-piec-weglowy-na-nowy/. 

(UMJ) 

SŁOWA KLUCZOWE