Sport | rekreacja | turystyka

Promują miasto poprzez sport. Burmistrz Jasła nagrodzi ich osiągnięcia

Sportowcy, trenerzy oraz działacze sportowi za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie na szczeblu krajowym i międzynarodowym, jednocześnie promujący przez to nasze miasto poza jego granicami, otrzymają nagrody burmistrza miasta Jasła.

JUDO. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Fot. © archiwum terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Regulamin przyznawania nagród o charakterze finansowym lub rzeczowym reguluje uchwała o przyznawaniu nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu, przyjęta dzisiaj przez Radę Miejską (szesnastu radnych głosowało za, dwóch wstrzymało się od głosu – Roman Kościow oraz Leszek Zduński).

Uchwała ustanawia możliwość finansowego nagradzania działaczy sportowych, trenerów oraz sportowców za osiągnięcia sportowe na szczeblu międzynarodowym, krajowym oraz lokalnym. Zgodnie z opracowanym regulaminem nagrody będzie przyznawał burmistrz miasta Jasła sportowcom zamieszkałym na terenie miasta Jasła lub będącym członkami klubów sportowych działających na terenie miasta Jasła oraz trenerom, którzy przyczynili się do ich osiągnięć, a także działaczom sportowym za szczególne osiągnięcia i prace na rzecz rozwoju sportu i kultury fizycznej w mieście Jaśle. – wyjaśnia Jerzy Raus, inspektor do spraw sportu w Urzędzie Miasta Jasła.

Wnioski o przyznanie nagród za 2010 rok należy złożyć w terminie do 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały. W piśmie należy uwzględnić: nazwę wnioskodawcy, imię i nazwisko zawodnika/trenera/działacza sportowego, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, NIP, dyscyplinę sportową, przynależność klubową (nazwa klubu oraz jego adres) oraz uzasadnienie zawierające w szczególności wskazanie osiągnięć sportowych lub zasług trenera/działacza sportowego. Wnioski można wybierać w Urzędzie Miasta.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE