Informacje

Uchwalono program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla miasta Jasła

Rada Miejska Jasła przyjęła w poniedziałek Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015. Dokument jest spójny z programami: krajowym i wojewódzkim.

POLICJA. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Dane policji są zatrważające. Z roku na rok rośnie liczba interwencji dotyczących przemocy w rodzinie.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Uchwalenie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wynika z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. – tłumaczy Iwona Byczek, inspektor do spraw społecznych Urzędu Miasta w Jaśle. – 9 marca został powołany zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przez burmistrza miasta Jasła. Ten zespół opracował program. Uchwalenie programu jest obowiązkowe i potrzebne do ubiegania się o środki rządowe. Projekt o dofinansowanie tego systemu musi być złożony do 11 kwietnia, także zespół działał w trybie natychmiastowym, aby przygotować i uchwalić projekt Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Dokument, stanowiący zbiór zagadnień dotyczących przemocy w rodzinie, został podzielony na rozdziały zawierające następujące elementy: charakterystyka (przemoc w rodzinie, definicje przemocy, formy przemocy w rodzinie, cykle przemocy, mechanizmy przemocy w rodzinie, skutki przemocy w rodzinie), przemoc w rodzinie w świetle wybranych dokumentów międzynarodowych i krajowych, przemoc w świetle danych statystycznych (ogólnopolskich, na terenie województwa podkarpackiego oraz na terenie miasta Jasła i powiatu jasielskiego), zasoby instytucjonalne działające w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie powiatu jasielskiego i miasta Jasła, cele programu (działania i zakładane rezultaty), adresaci programu, miejsce i czas realizacji, monitoring i ewaluacja programu oraz zasady jego finansowania.

Program będzie realizowany na płaszczyźnie czterech obszarów: diagnostycznego, profilaktycznego, interwencyjnego oraz terapeutycznego, przez Zespół Interdyscyplinarny oraz partnerów, m.in. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta, Jasielski Dom Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, organizacje pozarządowe, lokalne media, placówki oświatowe, instytucje zaangażowane w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, Kościół Katolicki i inne związki wyznaniowe oraz wolontariuszy.

Adresatami programu są: mieszkańcy miasta, osoby doświadczające przemocy w rodzinie (współmałżonkowie, dzieci i młodzież, osoby starsze i niepełnosprawne), sprawcy przemocy w rodzinie, świadkowie przemocy w rodzinie oraz osoby i instytucje zajmujące się profesjonalnie udzielaniem wsparcia społecznego.

Skalę problemu obrazują dane Komendy Powiatowej Policji w Jaśle, z których wynika, że z roku na rok obserwuje się systematyczny wzrost interwencji domowych. W samym mieście było ich tylko w ubiegłym roku aż 995 (dla porównania w 2008 roku – 741, a w 2009 roku – 797), w tym dotyczących przemocy w rodzinie 210 (w roku 2008 – 221 i 2009 – 304). Największy odsetek osób pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej stanowiły w minionych trzech latach kobiety (w 2008 roku – 395, 2009 roku – 510, 2010 roku – 396). Autorzy opracowania zauważają, że przemoc w rodzinie dotyka także mężczyzn (w ubiegłym roku zanotowano w mieście 54 pokrzywdzonych).

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE